Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Wybór wierszy poetów lubelskich” (1945)

Wybór wierszy poetów lubelskich” ukazał się w Lublinie w roku 1945. Był to pierwszy wydany po wojnie tomik lubelskich poetów. Został on wydany przez Związek Zawodowy Literatów Polskich.

 

W Bibliotece im. H. Łopacińskiego zachował się egzemplarz tego tomiku z dedykacją wpisaną ręką Julii Hartwig: Panu Józefowi Nikodemowi Kłossowskiemu z serdecznym uściskiem dłoni Julia Hartwig, Jerzy Pleśniarowicz. Lublin 1945.


„Wybór wierszy poetów lubelskich” drukowany był w Zamościu na przełomie 1944 i 1945 roku. Wydanie tomiku nadzorował J. Pleśniarowicz.

 

We wstępie Od Wydawnictwa dowiadujemy się, że autorzy zamieszczonych w tomiku wierszy: Julia Hartwig, Anna Kamieńska, Zygmunt Mikulski, Zbigniew Piotrowski, Jerzy Pleśniarowicz tworzą na terenie Lublina grupę poetycką związaną wspólnymi upodobaniami poetyckimi.

 

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska