Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Unia Lubelska – bibliografia

Opracowania i materiały źródłowe dotyczące Unii Lubelskiej.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

OpracowaniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Adamek T., Lubelsko-Lwowskie symbole Unii, „Res Historica” 2005, t. 20, s. 317–327.

Balzer O., Tradycja dziejowa unii polsko-litewskiej, Lwów 1919.
Baczkowski K., Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370–1506, Kraków 1999.
Bardach J., Krewo i Lublin. Z problemów Unii Polsko-Litewskiej, „Kwartalnik Historyczny” 1969, nr 3, s. 583–619.
Bardach J., Unia Lubelska. Jej geneza i znaczenie, [w:] „Kultura i Społeczeństwo”, R 14/1970, nr 2.
Błaszczyk G., Litwa na przełomie średniowiecza i nowożytności, Poznań 2002.
Davies N., Boże Igrzysko. Historia Polski, Kraków 1998.
Dubas-Urwanowicz E., Stosunek Korony do unii z Litwą w latach 1562–1574, „Studia Podlaskie” 1995, t. 5.
Dybała J., Plac Litewski w Lublinie – dzieje zabudów i założenia urbanistycznego, „Roczniki Humanistyczne”, t. 20 (1972), z. 5.
Gawarecki H., Lublin w latach Unii lubelskiej, „Kamena” 1969, nr 18, s. 6.
Głodzik G., Historyczne i artystyczne znaczenie krucyfiksu Unii Lubelskiej, „Roczniki Humanistyczne” 2004, t. 52, z. 4, s. 263–299.
Gmiterek H., Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej: połowa XVI–połowa XVII wieku: studium porównawcze, Lublin 1987.
Grzybowski S., Dzieje Polski i Litwy 1506–1648, Kraków 2000.
Halecki O., Dzieje Unii Jagiellońskiej, t. 2: W XVI wieku, Kraków 1920.
Halecki O., Przyłączenie Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do Korony, Kraków 1915.
Historycy o Unii lubelskiej, „Mówią Wieki” 1969, nr 6, s. 14–16.
Jakubowski J., Studya nad stosunkami narodowościowemi na Litwie przed Unią Lubelską, Warszawa 1912.
Jawor G., Ludność chłopska i społeczności wiejskie w województwie lubelskim w późnym średniowieczu: schyłek XIV–początek XVI wieku, Lublin 1991.
Kamiński J., Z przeszłości cechów lubelskich, [w:] Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1924, t. 5.
Kliza M., Zapomniana unia, „Dziennik Wschodni” 1999, nr 152, s. 8.
Kolankowski L., Jagiellonowie i Unia, Lwów 1936.
Koziarska-Kowalik J., Jagiellońskim Szlakiem Unii Lubelskiej, Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej, Lublin 2000.
Kutyłowska I., Materiały do badań nad kulturą materialną Lubelszczyzny w XVI i XVII wieku, „Studia i Materiały Lubelskie” 1981.
Lublin 1569, „Kamena” 1986, nr 14, s. 9.
Kopaczek J., Lublin na trakcie krakowsko-wileńskim. Podróż do przeszłości 1386–1611, recenzja: prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej na zlecenie Urzędu Miasta Lublin, Lublin 2005.
Kopaczek J. [red.], Lublin – pomiędzy Krakowem i Wilnem, Dział ds. Sportu i Turystyki w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.
Lulewicz H., Gniewów o Unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588, Warszawa 2002.
Maj J., Jan z Lublina (XV/XVI w.), „Gazeta Wyborcza Lublin” 10.09.2003.
Pierwsza Unia lubelska, „Kalendarz Lubelski” R. 19/1976, s. 142–145.
Protest' galickih' rusinov' protiv' prazdnovan'a rocnicy "Unii lublinskoj" na Rusi [Protest halickich Rusinów przeciwko świętowaniu rocznicy „Unii Lubelskiej” na Rusi], odbitka ze „Słowa”, Lwów 1869.
Prucnal D., Umowa między Jagiełłą a panami polskimi o poślubieniu Jadwigi i objęciu tronu polskiego – 2 II 1386, „Gazeta Wyborcza Lublin”, Lublin 2007.
Pułaski K., „Nowiny Lubelskie” fragment ze sprawozdań z Sejmu Unii 1569 r., Kijów 1908.
Styczeń T., Lublin – miasto unii, „Ku Nowej Polsce” 1998, nr 2, s. 4–6.
Jakubowski J., Studya nad stosunkami narodowościowemi na Litwie przed Unią Lubelską, Warszawa 1912.
Sztyler A. Śladami pierwszego lipca 1569, „Gazeta Wyborcza Lublin” 2003, nr 132, s. 3.
Śladecki D., Unia naszych przodków, „Forum Polonijne” 2004, nr 3, s. 12–13.
Tokarczyk R., Unia lubelska 1568–69, „Tygodnik Powszechny” 1969, nr 25, ss. 1, 5.
Witusik A. [red.], Unia lubelska 1569 w dziejach Polski i Europy, Lublin 2004.
Unia lubelska. Jej geneza i znaczenie, „Kultura i Społeczeństwo” 1970, nr 2 s. 119–136.
Unia lubelska, „Kalendarz Lubelski”, R. 25/1982, s. 54–56.
Wisner H., Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa 1999.
Wisner H., Unia lubelska i III Statut litewski z roku 1588, „Zapiski Historyczne”, t. 51, R. 198, z. 1
Witusik A., Radzik T., Hołd Pruski w Lublinie w 1569 [w:], Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 2000.

Wyczański A. i in., Lustracja województwa lubelskiego, Wrocław–Warszawa 1959.

ŹródłaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kaniewska I. [oprac.], Diariusz sejmu lubelskiego 1566, Kraków–Wrocław 1980–1982.
Diariusz sejmu unijnego w Lublinie z dni 4–6 III 1569 roku, Archiwum Państwowe w Lublinie, akta ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sygn. 70
Działyński A.T., Źródłopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego (części II i III,) Poznań 1856–1861.
Коялович М.О., Дневник Люблинского сейма 1569 г., СПб. 1869 [Kojałowicz M.O., Dniewnik lublinskogo sejma 1569, Sankt Petersburg 1869].
Pułaski K., „Nowiny Lubelskie” fragment ze sprawozdań z Sejmu Unii 1569 r., Kijów 1908.
Wyczański A. i in., Lustracja województwa lubelskiego, Wrocław–Warszawa 1959.
 
Opracował Tadeusz Przystojecki