Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica 3 Maja w Lublinie – historia ulicy

Ulica 3 Maja stanowi jedną z głównych arterii Śródmieścia.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Nazwa ulicy

Początkowa nazwa ulicy to Czechówka, od końca XIX w. Czechowska. W roku 1916, w ramach uroczystych obchodów 125 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, ulicę tę przemianowano na 3 Maja.

Historia ulicy

Zachodnią pierzeją ulicy 3 Maja biegła linia obronna miasta powstała w 1620 roku, a w miejscu styku ulicy z Krakowskim Przedmieściem stała brama, będąca częścią umocnień. Sama ulica występuje na planach od XVIII w. Ciąg komunikacyjny uformowany został w pocz. XIX w. w trakcie kształtowania pl. Musztry. Dwa neogotyckie pawilony leżące u wlotu z ok. 1826 r., mieszczące Komorę Celną i Komisję Obwodową, dały początek dalszej zabudowie ulicy, która na końcu dzieli się na dwa ciągi — ul. Chmielnej, prowadzącej do ul. Czechowskiej, i Dolnej 3 Maja, w dół ku alei Tysiąclecia i łąkom nad Czechówką.

Zabytkowe budynki

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy 3 Maja następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

Dom, ul. 3 Maja nr 8, mur. k. XIX.

Dom, ul. 3 Maja nr 10, mur., pocz. XX.

Dom, ul. 3 Maja nr 12, mur., 1911, remont.1974-1975.

Dom, ul. 3 Maja nr 14, mur., 1880, arch.Walerian Pliszczyński, remont. 1991, arch. Jeremi Żurawiecki.

Dom, ul. 3 Maja nr 16, mur., pocz. XX.

Dom, ul. 3 Maja nr 18, mur., XIX/XX.

Dom, ul. 3 Maja nr 20, mur., XIX/XX.

Dom, ul. 3 Maja nr 22, mur., 1910-1911, remont. 1923.

Inne obiekty

Pensjonat “Janina”, ob. Kuratorium Oświaty i Wychowania, ul. 3 Maja nr 6, mur., pocz. XX.

Na terenie posesji nr 9 istniała w 2 poł. XIX w. fabryka maszyn rolniczych F. Meyznera, następnie zakład psychiatryczny dr. W. Olechnowicza.

Budynek pod nr. 14 został wystawiony w 1880 r. przez arch. Waleriana Pliszczyńskiego w charakterze willi; przed 1939 r. mieszkał tu dr med. Mieczysław Biernacki. Przez wiele lat mieściła się w nim redakcja “Kuriera Lubelskiego”.
 
Opracowała Ewa Sękowska

 

 

Literatura

Stasiak Marek (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.

Katalog zabytków (architektury zabytkowej), oprac. mgr Jadwiga Czerepińska, mgr Czesław Kiełboń, mgr Karol Majewski, Studium historyczno – urbanistyczne do planu szczegółowego śródmieścia Lublina, Lublin1969.