Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Tajne nauczanie - bibliografia

Źródła. Relacje. Monografie, artykuły i opracowania.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Monografie, artykuły i opracowania

Banasiewicz M., Polityka naukowa i oświatowa hitlerowskich Niemiec na ziemiach polskich „wcielonych” do Trzeciej Rzeszy okresie okupacji 1939 – 1945, Poznań 1980.

Bidakowski K., Wójcik T., [red.], Pamiętniki nauczycieli z obozów i więzień hitlerowskich 1939-1945, Warszawa 1962.

Birkenmajer A., Co władze okupacyjne wiedziały o polskim tajnym nauczaniu w tzw. Generalnej Gubernii?, „Przegląd Historyczno-Oświatowy", nr 1, Kraków 1947, s. 146-159.

Boczek H., Boczek E., Wilczur J., Wojna i dziecko, Warszawa 1968.

Broniewski S., Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika, Warszawa 1983.

Chrobaczyński J., Kruczek W., Nauczyciele małopolscy. Portret zbiorowy 1939-1945, Kraków 2004.

Chorbaczyński J, Nauczyciel i uczeń w tajnym nauczaniu. System dydaktyczno – wychowawczy konspiracyjnego szkolnictwa w okupowanej Polsce , „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. XLVIII, 1995.

Dawidowicz A. [red.], Z dziejów tajnego nauczania medycyny i farmacji w latach 1939-1945, Warszawa 1977.

Dobraniecki S., Pokora W. (oprac.), Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939-1944. Materiały z terenu m. st. Warszawy i woj. warszawskiego, Warszawa 1967.

Doroszewski J., Szkice z dziejów szkolnictwa na Lubelszczyźnie w latach okupacji niemieckiej, Lublin 2010.

Drewniak B., Kultura w cieniu swastyki, Poznań 1969.

Dróżka W., Pokolenia nauczycieli, Kielce 1994.

Głębocki W., Mórawski K., Kultura walcząca 1939-1945. Z dziejów kultury polskiej w okresie wojny i okupacji, Warszawa 1979.

Gralak B., Szkolnictwo akademickie i nauka polska w okresie okupacji hitlerowskiej, Łódź 1984

Jakubiec I., Sytuacja prawna szkolnictwa zawodowego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, t. 4, Wrocław 1964.

Krasuski J., Szkolnictwo i oświata w Polsce w latach 1939 – 1945, Kielce 1975.

Krasuski J., Ruch ludowy wobec szkolnictwa i oświaty wiejskiej w Polsce w latach 1939-1945, Kielce 1993.

Krasuski J., Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, wyd. 2,  Warszawa 1977.

Krawiec J., Organizacja tajnych studiów filozoficznych i teologicznych oraz nowicjatu w inspektorii św. Jacka w Polsce podczas drugiej wojny światowej 1939-1945, Kraków 2015.

Król E., Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa polskiego na terenie Generalnej Guberni (1939 – 1945), Warszawa 1979

Król E., Niemieckie czasopisma w języku polskim dla szkolnictwa polskiego w Generalnej Guberni („Ster”, „Mały Ster”, „Zawód i Życie”), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” nr 1 / 1978

Król E., Sprawa podręczników i pomocy naukowych w jawnym szkolnictwie polskim w Generalnym Gubernatorstwie w latach okupacji hitlerowskiej, „Przegląd Historyczno – Oświatowy” nr 4/1977

Kulpa J., Tajne szkolnictwo prekursorem i kontynuatorem postępowych tradycji w polskim szkolnictwie i ruchu nauczycielskim, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. 19/1976

Malawski S., Księgarnie konspiracyjne, Warszawa 1965.

Matusak P., Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939-1945, Siedlce 1997.

Michalik B., Bibliografia oświaty polskiej w czasie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej, t. 1-3, Warszawa 1970 (t. 1), 1979 (t. 2), 1994 (t. 3).

Moszyński R., Policha L., Lublin w okresie okupacji (1939-1944). Na podstawie badań sądowych Miejskiej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, Lublin 1964.

Ordęga A., Terlecki T. [red.], Straty kultury polskiej 1939-1945, Glasgow 1945. (t. 1 i 2).

Paciorek A., Nasz ośrodek tajnego nauczania [w:] 50 lat Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie 1915-1965,  B. Zimmer [red.], Lublin 1967.

Pieńkowski S., Nauka polska w czasie okupacji, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 1,/ 1947.

Semelin J., Bez broni przeciw Hitlerowi. Opór cywilny w Europie w latach 1939 – 1945, Lublin 2001.

Stachowicz J., Szkoła Podziemna (wspomnienia nauczyciela), „Tygodnik Powszechny", nr 18/1978.

Stachowicz J., Miniony czas. Wspomnienia nauczyciela, Kraków 1994.

Sudoł A., Początki sowietyzacji kresów wschodnich, Jesień 1939, Bydgoszcz -Toruń 1997.

Sulewski W., Z frontu tajnego nauczania, Warszawa 1966.

Szczepański J., Niektóre aspekty funkcjonowania państwa podziemnego, „Dzieje Najnowsze”, nr 1-4 / 1982.

Ślaski J., Polska walcząca 1939-1945, Warszawa 1990. (Tomy 1 - 6).

Trela-Mazur E., Sowietyzacja oświaty w Małopolsce Wschodniej pod radziecką okupacją 1939-1941, Kielce 1998.

Walczak M., Szkolnictwo wyższe i nauka polska w latach wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 1978.

Wieliczko M., Dzieje społeczne Polaków w warunkach okupacji 1939 – 1944/1945, Lublin 1999.

Wiśniewska M., Postawy społeczeństwa w Generalnej Guberni, „Przegląd Powszechny” nr 6 /1982.

Woźniak I., Tuszyńska-Firlej B., Garbowską szkołą się szczycimy. Tajne nauczanie w Garbowie, Garbów 2015.

Wycech C., Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 1939-1944, Warszawa 1964.

Wycech C., Praca oświatowa w kraju podczas wojny, „Przegląd Historyczno – Oświatowy” nr 1/ 1947

Ziółek J. (oprac.), Losy pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji niemieckiej, Lublin 2009.

Relacje

Relacja Marii Bujalskiej ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2018.04.06.

Relacja Janiny Rutkiewicz ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2018.02.08.

Relacja Ireny Zamościńskiej ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2010.11.09.

Relacja Piotra Prussa ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2009.08.17.

Relacja Piotra Prussa ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2009.05.25.

Relacja Piotra Prussa ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2009.05.18.

Relacja Piotra Prussa ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2009.04.24.

Relacja Bogdana Pyrza ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2018.04.18.

Relacja Jacka Wnuka ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2018.03.21.

Relacja Joanny Rulikowskiej ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2012.06.28.

Relacja Lucyny Kniaziowej ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2008.06.20.

Relacja Bolesława Błaszczaka ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2012.07.17.

Relacja Gabrieli Gorzandt ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2007.01.31.

Relacja Gabrieli Gorzandt ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2007.09.10.

Relacja Janiny Wójtowicz ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2012.07.10.

Relacja Lidii Ochalskiej ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2006.03.06.

Relacja Stanisława Marczaka ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2005.09.10.

Relacja Marii Wnuk ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2005.01.20.

Relacja Hugona Niemotko ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2012.06.21.

Relacja Hugona Niemotko ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2012.06.21.

Relacja Marii Struzik ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2008.09.15.

Relacja Zofii Darownej ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2004.08.31.

Relacja Haliny Piec ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2004.01.17.

Relacja Hanny Chmielewskiej ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2003.06.17.

Relacja Andrzeja Badyoczka ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2014.10.16.

Relacja Włodzimierza Chętko ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2009.11.09.

Relacja Mariana Pawełczaka ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2015.08.11.

Relacja Olgi Szymony ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2012.06.15.

Relacja Krystyny Płatakis-Rysak ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2014.07.23.

Relacja Magdaleny Kozak ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2003.04.29.

Relacja Joanny Troć ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2013.11.20.

Relacja Barbary Miluskiej ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2018.06.18.

Relacja Bolesława Błaszczuka ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2018.06.20.

Relacja Gabrieli Partyki ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2018.07.03.

Relacja Wandy Grzebalskiej ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2003.07.21.

Relacja Walentyny Chruściel ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2018.07.24.

Relacja Janusza Swinarskiego ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2018.07.26.

Relacja Mieczysława Bielskiego ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2018.07.27.

Relacja Stanisławy Ziemnickiej ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2006.07.03.

Relacja Reginy Niezabitowskiej ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2012.07.18.

Relacja Ireny Wenerskiej ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2012.09.20.

Relacja Marii Pietraszewskiej ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2010.09.11.

Relacja Zdzisława Latosa ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2018.08.02.

Relacja Anny Soroki ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2018.08.13.

Relacja Stefana Kossowskiego ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2018.08.14.

Relacja Heleny Niedzielskiej ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2018.08.23.

Relacja Joanny Nitsche ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2018.08.21.

Relacja Władysława Czarneckiego ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2018.08.31.

Relacja Jana Longina Okonia ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN", nagranie: 2015.07.24.