Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików” – bibliografia

„Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików” – wybrane artykuły i publikacje.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Artykuły i publikacje

Bień A., Samoliński W. [red.], Adam Stanowski. Wychowawca – społecznik – chrześcijanin, Lublin 1996.

AR, „Spotkania” odznaczone, „Rzeczpospolita” 17.10.2001, nr 249.

Anusz A., Przytulisko. Kościół katolicki wobec opozycji politycznej w Polsce w latach 1976–1980, Warszawa 2001.

Bazydło J., Przyczynki, refleksje, a nawet anegdoty na temat sytuacji ideowej „Spotkań”, mps.

Bogaczyk W., Problematyka religijna w prasie wychodzącej poza zasięgiem cenzury w latach 1976–1980, Lublin 1989.

Boguta G., Jak zostać wydawcą, „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 20, s. 8–9.

Cecuda D., Leksykon opozycji politycznej 1976–1989, Warszawa 1989.

Choma-Jusińska M., Rola duszpasterstwa akademickiego o. Ludwika Wiśniewskiego w działalności opozycji przedsolidarnościowej w Lublinie, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 1.

Choma-Jusińska M., „Sprawa Charzewskiego” – redakcja i współpracownicy „Niezależnego Pisma Młodych Katolików Spotkania” jako obiekt działań Służby Bezpieczeństwa (1977–1979), „Res Historica” 2007, nr 25.

Choma-Jusińska M., Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975–1980, Warszawa–Lublin 2009.

Chudy W., Męstwo bycia chrześcijaninem. Rekonstrukcja programu ideowego pisma „Spotkania” (1977–1987), mps.

Czech M., Inwigilacja środowiska „Spotkań” przez służby specjalne PRL, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, nr 1.

Drewnowski J., Problematyka opozycji w Polsce, Londyn 1981.

Drob J., Działania opozycji demokratycznej w Polsce w latach 70. i 80. XX wieku – przypadek „Spotkań”, referat wygłoszony 26.11.2001 roku w KUL na konferencji naukowej „Hiszpania, Polska – wiek XX” (treść referatu w zbiorach prywatnych autora).

Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994.

Gędek M., Przełom. Polska 1976–1991, Lublin 2002.

Holzer J., Solidarność 1980–1981. Geneza i historia, Paryż 1984.

Holzer J., Polska 1980–1981. Czasy pierwszej Solidarności, Warszawa 1995.

Konderak A., Bibliografia prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego, Lublin 1998.

Krupski J., Kazali mi nie podskakiwać. Życie w konspirze, oprac. E. Zarzycka, „Gazeta Polska” 2000, nr 47, s. 12–13.

Krupski J., Wstęp, [w:] Świadectwa stanu wojennego, oprac. A. Dudrek, K. Madej, Warszawa 2006, s. 7–15.

Kto jest kim w Lublinie, red. Z. Kopeć i in., Lublin 1991.

Kunicka-Goldfinger A., Kunicki-Goldfinger M., Janusz Krupski, [w:] Opozycja polityczna w PRL. Słownik biograficzny 1956–89, t. 1, red. J. Skórzyński, s. 185–187.

Maleszka L., O drugim obiegu wydawniczym, [w:] Drugi obieg wydawniczy w Polsce w latach 1976–1990 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Wystawa w Bibliotece Narodowej im. Mażvydasa w Wilnie, Kraków–Wilno 1994.

Matyja E., Marian Piłka, [w:] Opozycja polityczna w PRL. Słownik biograficzny 1956–89, t. 2, red. J. Skórzyński, s. 295–297.

Mulak Ł., Koło Naukowe Historyków Studentów KUL w latach 1967–1981, [w:] Koło Naukowe Historyków Studentów KUL w latach 1919–2004. Księga jubileuszowa, red. E.M. Ziółek, Lublin 2004.

Nowacki P., „Zapis”, „Spotkania” i potyczki z Kuroniem, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 7–8.

Opozycja polityczna w PRL. Słownik biograficzny 1956–1989, red. J. Skórzyński, Paziewski M., o. Ludwik Marian Wiśniewski, [w:] Opozycja polityczna w PRL. Słownik biograficzny 1956–89, t. 2, red. J. Skórzyński, Warszawa 2002, s. 356–357.

Roliński A., Drugi obieg wydawniczy w Polsce powojennej, [w:] Drugi obieg wydawniczy w Polsce w latach 1976–1990 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Wystawa w Bibliotece Narodowej im. Mażvydasa w Wilnie, KrakówWilno 1994.

Skórzyński J., Józef Maria Ruszar, [w:] Opozycja polityczna w PRL. Słownik biograficzny 1956–89, t. 1, red. J. Skórzyński, s. 306–307.

Stepek J., Na strychu o „Spotkaniach”, „Strych Kulturalny. Pismo Literacko-Artystyczne” 1994, nr 4, s. 72–77.

Szlachetka M., Przemyt, który budował demokrację, „Gazeta Wyborcza. Lublin” 12–13.12.2009, s. 5.

Uparte przełamywanie nieufności. Rozmowa z Januszem Bazydło – współzałożycielem i redaktorem Niezależnego Pisma Młodych Katolików „Spotkania”, „Dwadzieścia Jeden” 1988, nr 7.

Włodarski S., Nielegalne Spotkania, „Sztandar Młodych” 12.12.1982, nr 207.

Zabłocki J., Chrześcijańska demokracja w kraju i na emigracji 1947–1970, Lublin 1999.

Prace magisterskie

Czech M., Środowisko Niezależnego Pisma Młodych Katolików „Spotkania” w latach 1977–1981, praca magisterska napisana w Katedrze Historii Najnowszej pod kierunkiem prof. dra hab. M. Piotrowskiego, Lublin 2003.

Grzechocińska D., Kwartalnik „Spotkania” 1977–1988. Redakcja, środowisko, program ideowy, praca magisterska napisana na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK (obecnie UKSW) w Warszawie pod kierunkiem ks. dra hab. J. Myszora, Warszawa 1998.

Kuszyk-Peciak E., Niezależny ruch wydawniczy w Lublinie w latach 1983–1989. Wybrane wydawnictwa książkowe, praca magisterska napisana w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii UMCS pod kierunkiem prof. dra hab. J. Wrony, Lublin 2003.

Urbańska-Sztuba M., Problem nienawiści i zniewolenia w niezależnym kwartalniku „Spotkania”.

Filmy

Mieliśmy tylko wolne słowo..., reż. Henryk Urbanek, 1996.

Drukarze cz. I i II, reż. Henryk Urbanek, 2006.

Strony internetowe

e-Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików, [online] http://e-spotkania.org/, [dostęp:] 23.10.2012.

 

Inne materiały

Słowa kluczowe