Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Reportaż - bibliografia

1. Adamski M., Słuchowisko jako gatunek literacki, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 373, 1977.
2. Banasiewicz H., Moja przygoda z Teatrem Polskiego Radia, „Pogranicza”, nr 4, 1995.
3. Bauer Z., Chudziński E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.
4. Bieniaszkiewicz D., O literackim reportażu radiowym, „Akcent”, nr 3, 1993.
5. Bogucka M., Życie codzienne- spory wokół profilu badań i definicji, [w:] „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 44, 1996.
6. Borowicz A., Słuchowisko- gatunek czy namiastka literatury?, „Okolice”, nr 42, 1983.
7. Branach Z., Reportaż i wydawcy. Ciężkie porody, „Kultura”, nr 2, 1987.
8. Druszcz W., Patrzeć fabularnie, „Press”, wrzesień 2006. [fotoreportaż]
9. Dudko B., Dlaczego Radio w gazecie? [w:] To nie mój pies, ale moje łóżko. Reportaże roku 1997, Warszawa 1998.
10. Fornal S., Anteny nad Bystrzycą, Lublin 1997
11. Hellwig J., Wszechnica radiowa 1948-54: powstanie i działalność, Warszawa 1981.
12. Hutnikiewicz A., Od czystej formy do literatury faktu, Warszawa 1974.
13. Jabłońska Anna Małgorzata, „Reportaż radiowy- gatunek i metoda”, Lublin 2000. [praca magisterska, UMCS ]
14. Jankowska J., Refleksje nie tylko o radiu, „Forum Dziennikarzy”, nr 3, 1997.
15. Jaworski K. A., Reportaże, artykuły, felietony, opowiadania, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1973.
16. Kaczmarek B.L.J., Mózg, język, zachowanie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998
17. Kaziów M., Autentyzm radiowy jako kategoria, „Miesięcznik literacki”, nr 9, 1974.
18. Kaziów M, O dziele radiowym: z zagadnień estetyki oryginalnego słuchowiska, Wrocław 1973.
19. Kąkolewski K., Reportaż, [w:] Wolny K. (red.), Reportaż, wybór tekstów z teorii gatunku, Rzeszów 1992.
20. Kłyczewski W. (red.), Dziesięć lat Polskiego Radia, Warszawa 1935.
21. Kopalko Z., Reżyser o słuchowisku radiowym, Warszawa 1966.
22. Kosiorowski Z., Radiofonia publiczna, Szczecin 1999.
23. Koźniewski K., Wstęp do antologii reportażu międzywojennego, Warszawa 1983.
24. Krzyżanowska Z., O reportażu dźwiękowym, „Nowa Kultura”, nr 29, 1955
25. Kukuła J., Aby radio było sztuką, „Teatr”, nr 2, 1996.
26. Kwiatkowski M. J., Kulisy radia, Warszawa 1973.
27. Kwiatkowski M. J., Narodziny Polskiego Radia: radiofonia w Polsce w latach 1918- 1929, Warszawa…
28. Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Kraków 1993.
29. Małachowski A., Reportaż i stabilizacja, „Współczesność”, nr 3, 1968.
30. Markiewicz W., Radio – „świat z dźwięków” [w:] Bauer Z., Chudziński, E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.
31. Marks M., Ważny jest nastrój, „Press” 3 (26), 1998, s. 42-43.
32. Mayen J., Radio a literatura, Warszawa 1965.
33. Maziarski J., Anatomia reportażu, Kraków 1966.
34. Miller M., Reporterów sposób na życie, Warszawa 1982.
35. Ożdżyński J., Różnice między reportażem prasowym, radiowym i telewizyjnym, „Rocznik Naukowo- Dydaktyczny”, Kraków 1980.
36. Panas W., Sulisz W., Lublin jest księgą, [w:] „Na przykład” 1997, nr 48
37. Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002
38. Pisarek W., Słowa między ludźmi, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1986.
39. Rolicki J., Moja koncepcja reportażu, „Nowe Książki”, 1972.
40. Smól J., Reportaż prasowy dla młodzieży : studium pragmalingwistyczne, Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań 2005.
41. Stalmach S., Sól radia publicznego (reportaże radiowe), „Tygodnik Powszechny”, nr 45, 1997.
42. Stępnik K., Piechota M. [red.], Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, UMCS, Lublin 2004.
43. Szarota T., Życie codzienne: temat badawczy czy tylko popularyzacja?, [w:] „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R.44, 1996, s. 239
44. Szewera T., Barwny świat mikrofonu: wspomnienia radiowców, Łódź 1983.
45. Sztachelska J., "Reporteryje" i reportaże : dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 poł. XIX i na pocz. XX wieku (Prus - Konopnicka - Dygasiński - Reymont), Wydaw. Filii Uniw. Warszawskiego, Białystok 1997.
46. Ślusarski W., Reportaż się trzyma, „Życie Literackie”, nr 23, 1988.
47. Melchior Wańkowicz, Karafka la Fontaine'a, t. 1, Kraków 1972
48. Wańkowicz M., Prosto od krowy (o reportażu), „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1-2, 1961.
49. Wasilewski Z., Reportaż literacki… czyli właściwie jaki? „Radio i Telewizja”, nr 22, 1970.
50. Wayne J., Reportaż radiowy, „Głos Anglii”, nr 40, 1948.
51. Wojtak M., Gatunki prasowe, UMCS, Lublin 2004
52. Wolny- Zmorzyński K. [red.], Gatunki dziennikarskie – teoria- praktyka – język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
53. Wolny K., Mistrzowie reportażu, antologia, Rzeszów 2001.
54. Wolny K., O poetyce współczesnego reportażu polskiego 1945- 1985, Rzeszów 1991.
55. Wolny K., O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, próba interpretacji, Rzeszów 1998.
56. Wolny – Zmorzyński K., Reportaż [w:] Bauer Z., Chudziński, E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000
57. Wolny K., Reportaż- jak go napisać?, Rzeszów 1996.
58. Wolny K., Reportaż, wybór tekstów z teorii gatunku, Rzeszów 1992.
59. Wolny- Zmorzyński K. [red.], Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Kraków- Rzeszów 2005.
60. Wywiad z M. Sawicką, „Forum dziennikarzy” nr 12, 1998.
61. Żurek J., Reportaż, „Tygodnik Kulturalny”, nr 17, 1970.