Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Program "Szkolne Kluby Odkrywców - ścieżkami pamięci"

W związku z realizacją projektu „Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny" powstał pomysł powołania szkolnych klubów regionalnych pod nazwą „Szkolne Kluby Odkrywców - Ścieżkami Pamięci". Kluby takie będą działały we współpracy z Ośrodkiem ‘Brama Grodzka - Teatr NN i pod auspicjami UNESCO. Wynika to z faktu, że przy Ośrodku działa Regionalna Komisja UNESCO powołana przez przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO - prof. Jerzego Kłoczowskiego. Celem działalności każdego Klubu jest odkrywanie dziedzictwa kulturowego Małej Ojczyzny - osady, wsi, miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obecności innych kultur i ich współistnienia. Działania te podejmowane w wielu miejscach regionu złożą się na obraz kulturowego bogactwa Lubelszczyzny. Każdy klub ustala samodzielnie cele i program działalności na dany rok szkolny.

W szczególności mogą to być:

1. Zbieranie informacji o starych cmentarzach, kapliczkach, świątyniach.

2. Docieranie do archiwalnych fotografii (sprzed 1939 r.).

3. Organizowanie spotkań z osobami pamiętającymi okres przedwojenny i dokumentowanie ich relacji (spisywanie, nagrywanie).

4. Organizowanie wystaw w szkołach lub domach kultury.

Tomasz Pietrasiewicz
Lublin, 14.02.2008