Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Piotr Dymmel

Piotr Dymmel
(ur. 1954)
historyk, archwista, dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Życiorys

Ukończył historię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Magisterium obronił w 1978 roku. W latach 1978-1987 był asystentem w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS. W 1987 roku obronił pracę doktorską. Następnie w latach 1988-2001 pracował jako adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS. W latach 1992 i 1993 był Visiting Professor w University of Minnesota. Od 2001 roku jest adiunktem w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii UMCS.

Podczas pracy naukowo-dydaktycznej na uniwersytecie odbył staże naukowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1982), Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1983), Lock Haven University w USA (1985), Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie (1986).
 

Od 2001 roku kieruje Archiwum Państwowym w Lublinie.
 

Jest członkiem towarzystw i organizacji naukowych: Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego, Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zainteresowania badawcze: nauki pomocnicze historii, źródłoznawstwo okresu średniowiecza, edytorstwo źródeł historycznych, archiwistyka.

 

Publikacje. Książki

 

1. Tradycja rękopiśmienna "Roczników" Jana Długosza. Studium analityczne ksiąg X-XII. Warszawa 1992.
2. Testamenty mieszczan wojnickich 1599-1809. Opracował i wydał P. Dymmel. Wojnicz 1997.
3. Bibliografia edytorstwa źródeł historycznych w Polsce. Historia - krytyka tekstu - metodyka i technika wydawnicza. Lublin 2001.
4. R. Szczygieł, H. Gmiterek, P. Dymmel: Lublin. Dzieje miasta. T. 1: Od VI do końca XVIII wieku. Lublin 2008.
5. P. Dymmel, Zofia Jakóbczyk: Bibliografia publikacji pracowników Archiwum Państwowego w Lublinie 1918-2008. Lublin 2008.

Publikacje. Artykuły

 

1. Jean Mabillon. "Mówią Wieki" T. 25: 1982 nr 2 s.31-34.
2. Nauki pomocnicze bibliologii (zarys problematyki). "Roczniki Biblioteczne" R. 27: 1984 z. 1 s. 277-294.
3. O edytorstwie naukowym. "Przegląd Biblioteczny" R. 53: 1985 z. 1 s. 62-71.
4. Z fundacji artystycznych Koniecpolskich. Iluminowane rękopisy "Roczników" Jana Długosza z Biblioteki Ossolińskich i Biblioteki Czartoryskich. [w:] Profile nauki o książce. Lublin 1988 s.43-65.
5. Stemmata nobilium. Herby rycerskie w rękopisie "Roczników" Jana Długosza z końca XVI w. "Ze Skarbca Kultury" Z. 51: 1991 s. 21-43.
6. W sprawie warsztatu edytorskiego dawnych wydań "Roczników" Jana Długosza. "Studia Historyczne" R. 34: 1991 z. 3 s. 349-368.
7. Stemma codicum - tradycja i nowoczesność. [w:] Discernere vera ac falsa. Prace ofiarowane Józefowi Szymańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Lublin 1992 s. 57-66 („Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” vol. 45: 1990).
8. Z dziejów kodykologii w Polsce. Dziewiętnastowieczne badania nad rękopisami "Roczników" Jana Długosza. [w:] Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Wyniki i perspektywy. Warszawa 1992 s. 5-59.
9. Jak długo powstawał staropolski rękopis? [w:] Bibliologia dyscypliną integrującą. Studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej. Warszawa 1993 s. 23-29.
10. Problem autorstwa "Klejnotów" przypisywanych Janowi Długoszowi. "Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego" T. 1 (12): 1993 s. 59-75.
11. Edytorstwo historyczne - stan i potrzeby. [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. T.1 cz.2. Red. J. Staszewski. Gdańsk - Toruń 1995 s. 259-271.
12. Pierwsza redakcja najstarszego herbarza polskiego. [w:] Ludzie i herby w dawnej Polsce. Lublin 1995 s. 89-113.
13. Piętnastowieczna dekoracja heraldyczna w krużgankach klasztoru łysogórskiego. Rekonstrukcja, geneza i program. [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz. Opole-Wrocław 1996 s. 265-290.
14. Uwagi nad historią tekstu w autografie "Annales" Jana Długosza. [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej. Toruń 1997 s. 467-476.
15. Terminologia prologów w piśmiennictwie historycznym średniowiecznej Polski. [w:] Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze. Lublin 1998 s. 221-231.
16. System sfragistyczny średniowiecznego Lublina. Próba rekonstrukcji. [w:] Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów. Lublin 1998 s. 193-215.
17. O metodzie i podstawie wydania „Annales” Jana Długosza. Na marginesie edycji Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Liber decimus et undecimus, 1406-1412. Varsaviae 1997. „Studia Źródłoznawcze” T. 37: 2000 s. 139-151.
18. Zagadnienia edytorskie źródeł do historii Kościoła w Polsce. Przewodnik bibliograficzny. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” T. 73: 2000 s. 33-143.
19. Lubelskie lata Jana Długosza. [w:] Memoriae amici et magistri. Studia historyczne poświęcone pamięci Prof. Wacława Korty (1919-1999). Red. M. Derwich, W. Mrozowicz, R. Żerelik. Wrocław 2001 s. 211-219.
20. Lwowski rękopis „Banderia Prutenorum” Jana Długosza. [w:] Scriptura custos memoriae. Prace historyczne. Pod red. D. Zydorek. Poznań 2001 s. 339-354.
21. Profesor Józef Szymański. [w:] Drogą historii. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Lublin 2001 s. 9-16.
22. Kiedy powstał tzw. herbarz arsenalski. Uwagi kodykologiczne. [w:] Heraldyka i okolice. Red. A. Rachuba, S. Górzyński, H. Manikowska. Warszawa 2002 s. 123-131.
23. Kronika. [w:] Encyklopedia katolicka. T. 9. Lublin 2002 szp. 1308-1314.
24. Kronika wielkopolska. [w:] Encyklopedia katolicka. T. 9. Lublin 2002 szp. 1315-1316.
25. Nazwa Polski i najstarsze nazwy polskie, "Rota", R. 2002, nr 1-2, s. 6-7.
26. Niemiecko-polskie kolokwium edytorskie w Berlinie, "Archeion", T. 104 (2002), s. 375-376.
27. Prace nad współczesną heraldyką samorządową w Polsce. [w:] Heraldica viva II. Sborník příspevků z konference českých, moravských a slezských heraldiků konané ve dnech 21-22. řijna 1999 v Pardubicich. Uspořádal P. Vorel. Pardubice 2002 s. 67-78.
28. Związki Jana Długosza z Lublinem. „Roczniki Humanistyczne” T. 48: 2000 [druk 2002] z. 2 (zeszyt specjalny: Cursus mille annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu) s. 99-121.
29. Problemy współczesnej heraldyki miejskiej i terytorialnej w Polsce. [w:] Mista ta mistečka v gerbach, praporach i pečatkach. Red. Andrij Grečilo. L’viv 2003 s. 95-116.
30. Quellenedition und ihre bibliographischen Hilfsmittel. Zur Konzeption der „Bibliografia edytorstwa“. [w:] Quellenvielfalt und editorische Methoden, hg. v. Matthias Thumser u. Janusz Tandecki unter Mitarbeit v. Antje Thumser. Toruń 2003 s. 99-119.
31. Archiwa wobec zagrożeń. XV Międzynarodowy Kongres Archiwów, Wiedeń 23-28 VIII 2004 r., "Archeion", t. 107 (2004), s. 464-470.
32. Herby kapituł w Klejnotach Jana Długosza. [w:] Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań. Red. Krzysztof Skupieński, ks. Anzelm Weiss. Warszawa 2004 s. 97-120.
33. Książka na wyposażeniu kościoła parafialnego w średniowiecznej Polsce. Przykład Nowego Targu. [w:] Na pograniczu kultur, języków i tradycji. Prace dedykowane Profesorowi Doktorowi Ryszardowi Szczygłowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. Marka Mądzika i Adama A. Witusika. Lublin 2004 s. 105-110.
34. Orzeł Biały i Pogoń. Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów. [w:] Unia lubelska 1569 roku w dziejach Polski i Europy. Pod red. Adama A. Witusika. Lublin 2004 s. 49-63.
35. Traces of Oral Tradition in the Oldest Polish Historiography: Gallus Anonymus and Wincenty Kadłubek. [w:] The Development of Literate Mentalities in East Central Europe. Ed. A. Adamska, M. Mostert. Turnhout 2004 s. 343-363 (Utrecht Studies in Medieval Literacy 9).
36. Zwischen Original und Kopie. Kritische Überlegungen zur Neuedition der „Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae“ des Jan Długosz. [w:] Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004. Historiographie, Briefe und Korespondenzen. Editorische Methoden. Hg. Matthias Thumser und Janusz Tandecki unter Mitarbeit von Antje Thumser, Toruń 2005 s. 99-127.
37. Ze skarbnicy Archiwum Państwowego w Lublinie. Świadectwa dawnej historii i wielu kultur, "Regiony. Pismo liderów samorzadowych, R. 2004, nr 4, s. 42-46.
38. Archiwalia skarbnicą pamięci i informacji: przewodnik po wystawie zorganizowanej w Archiwum Państwowym w Lublinie, red. i wstęp P. Dymmel, E. Wierzbicka, Lublin 2006.
39. Działalność Archiwum Państwowego w Lublinie w 2004 roku, "Studia archiwalne", t. 2 (2006), s. 273-283.
40. Tradycje archiwalne Lublina w czasach Hieronima Łopacińskiego.[w:] Hieronim Łopaciński - epoka, ludzie, region. Pod red. Z. Bielenia. Lublin 2006 s. 239-257.
41. Akta osobowe Bolesława Leśmiana w Archiwum Państwowym w Lublinie. „Archiwariusz Zamojski” 2007 s. 53-58.
42. Plany Lublina w zasobach archiwalnych. [w:] Plany i widoki Lublina. XVII-XXI wiek. Wyd. M. Harasimiuk, D. Kociuba, P. Dymmel. Lublin 2007 s. 88-97.
43. Herb Lublina, [w:] Dzieje miasta, t. I, od VI do końca XVIII wieku, red. R. Szczygieł, H. Gmiterek, P. Dymmel, Lublin 2008, s. 165-208.

 

 

Publikacje. Redakcja

 

1. Polskie tradycje samorządowe a heraldyka. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca 1991 r. w Lublinie. Pod redakcją P. Dymmela. Lublin 1992.
2. Ludzie i herby w dawnej Polsce. Pod redakcją P. Dymmela. Lublin 1995.
3. Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze. Redakcja P. Dymmel, B. Trelińska. Lublin 1998 ("Res Historica" z. 3, 1998).
4. Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów. Pod redakcją P. Dymmela. Lublin 1998.
5. Drogą historii. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. P. Dymmel. K. Skupieński, B. Trelińska. Lublin 2001.
6. Archiwum Państwowe w Chełmie 1952-2002. Pod red. P. Dymmela. Lublin-Chełm 2002.
7. "Studia Archiwalne" T. 1: 2004.
8. "Studia Archiwalne" T. 2: 2006.
9. Plany i widoki Lublina XVII-XXI wiek. Red. Marian Harasimiuk, Dagmara Kociuba, Piotr Dymmel. Lublin 2007.
10. Fontes Lublinenses II: Księga sądowa miasta Kamionki w ziemi lubelskiej 1481-1559, oprac. A. Sochacka i G. Jawor. Lublin 2009.
11. Fontes Lublinenses III: Księga sądowa podlubelskiej wsi Konopnicy, oprac. G. Jawor i M. Kołacz-Chmiel. Lublin 2009.

 Na podstawie:

strony: http://www.umcs.lublin.pl/pracownicy.php?id=1192

oraz Dymmel P., Jakóbczak Z., Bibliografia publikacji pracowników
Archiwum Państwowego w Lublinie 1918-2008, Lublin 2008

opracowała: Joanna Zętar.