Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Osoby zajmujące się tematyką żydowską i tematyką Zagłady w Lublinie

Osoby zajmujące się w Lubinie tematyką Zagłady związane są z różnymi ośrodkami naukowymi i badawczymi. W ramach ich działalności prowadzą także badania nad żydowskim dziedzictwem kulturowym.


  Do najważniejszych należą:
 

Prof. Monika Adamczyk-Garbowska kierowała Zakładem do 2011 roku i jako literaturoznawczyni zajmowała się literaturą amerykańską i jidysz oraz literaturą porównawczą, głównie polsko-żydowską. Jest tłumaczką z języka angielskiego i jidysz, znawczynią twórczości Isaaca Bashevisa Singera, redaktorką licznych publikacji oraz czasopism polskich  i zagranicznych. Dr hab. Andrzej Trzciński obecnie kieruje Zakładem, w ramach specjalizacji Judaistyka przy kierunku Kulturoznawstwo prowadzi zajęcia z Kultury Materialnej Żydów oraz Obrzędów i zwyczajów żydowskich. Jest specjalistą w zakresie ornamentyki żydowskich nagrobków. Dr Adam Kopciowski jest historykiem, specjalistą w zakresie historii Żydów w Zamościu, pracuje także nad Księgami Pamięci Żydów lubelskich. 


 

Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL w Lublinie

Kierujący nią prof. Sławomir Jacek Żurek jest dydaktykiem literatury i języka polskiego. Prowadził badania z zakresu teologii judaistycznej, ekumenizmu i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Dr Monika Szabłowska-Zaremba zajmuje się kulturą i literaturą jidysz, literaturą polsko-żydowską i współczesną polską.

 

Państwowe Muzeum na Majdanku

Dyrektor muzeum Tomasz Kranz jest specjalistą w zakresie edukacji historycznej, zajmuje się pedagogiką pamięci i zagadnienieniem upamiętniania. Przedmiotem jego licznych prac naukowych są także zagadnienia związane z funkcjonowaniem obozu na Majdanku. Robert Kuwałek, pracownik Działu Naukowego Muzeum na Majdanku z wykształcenia jest historykiem, przez wiele lat nagrywał i zbierał relacje Historii Mówionej mieszkańców Lubelszczyzny. Był dyrektorem Muzem - Miejsca Pamięci w Bełżcu, na temat którego opublikował monografie. Żywo uczestniczy w  debatach społecznych i wystąpieniach naukowych dotyczących tematyki Zagłady i społeczności żydowskiej Lubelszczyzny. Zajmuje się także oprowadzaniem po miejscach Lubelszczyzny związanych z życiem i Zagładą społeczności żydowskiej. Dariusz Libionka jest kierownikiem Działu Naukowego Muzeum na Majdanku, z wykształcenia historyk, obecnie pracuje także przy IFiS PAN. Jest redaktorem naczelnym wydawanych przy Muzeum "Zeszytów Majdanka" oraz rocznika naukowego Centrum  Badań nad Zagładą Żydów "Zagłada Żydów. Studia i Materiały". W badaniach podejmuje kwestię postaw Polaków wobec Zagłady oraz postaw przedstawicieli Kościoła katolickiego wobec eksterminacji Żydów, zajmuje się także historią PRL. Marta Grudzińska zajmuje się metodologią, opracowaniem oraz realizacją wywiadów m.in. z byłymi więźniami Majdanka, dawnymi pracownikami Muzeum w ramach oral history. Kuratorka wystawy „Elementarz – Los dzieci w obozie na Majdanku”, autorstwa T. Pietrasiewicza.
 
 
Prof. Tadeusz Radzik, wybitny lubelski historyk, przez lata zajmował się zagadnieniami polonii amerykańskiej, był także znawcą zagadnienia historii lubelskich Żydów, kształotwania się życia w dzielnicy żydowskiej i utworzonego na jej terenie getta. Pracował na wydziale politologii UMCS oraz był wieloletnim kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej przy Instytucie Historii UMCS.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Słowa kluczowe