Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Opracuj biogram

Co trzeba zrobić, żeby przygotować profesjonalną notę biograficzną ?

1.Każdy biogram składa się z hasła, właściwego biogramu i bibliografii.
 

2.Hasło zawiera nazwisko, imię (imiona), lata urodzenia i zgonu przedstawionej osoby, używane pseudonimy i kryptonimy oraz krótką, na ogół jednozdaniową informację o przedstawionej osobie i przyczynach umieszczenia jej biogramu w Słowniku (działalność, osiągnięcia).
 

3.We właściwym biogramie, w przypadku nazwisk dwuczłonowych (np. Orlicz-Dreszer) należy w początkowej części biogramu (np. przy podawaniu informacji o rodzicach) określić w sposób jednoznaczny, który człon jest nazwiskiem rodowym, a który przybranym (kiedy i w jakich okolicznościach). Np. w biogramie Gustawa Orlicz- Dreszera należy podać, iż był synem Jana Augusta Dreszera – adwokata i Emilii z d. Rusch, a „Orlicz” był pseudonimem używanym w okresie konspiracji niepodległościowej. W przypadku kobiet używających nazwiska męża, należy podać nazwisko rodowe przedstawianej osoby (np. Pelagia Teresa Majewska z d. Pietrzak).
 

4.Data1 i dokładne określenie miejsca urodzenia2; w przypadku urodzenia na Lubelszczyźnie należy starać się miejscowość zlokalizować w podziału administracyjnego z okresu urodzenia (gmina, powiat), z określeniem „ówczesny” (skrót „ówcz.”) oraz wg aktualnego podziału administracyjnego, z określeniem „obecny” (skrót: „ob.”).
 

5.Imiona i zawód (zawody), lub przynajmniej środowisko społeczne rodziców (np. robotnicze, rolnicze, urzędnicze, ziemiańskie itp.). Jeżeli istnieją informacje o okresie życia rodziców, wskazane jest podanie ich la urodzenia i zgonu.
 

6.Informacje o rodzeństwie: imiona, lata rodzenia lub przynajmniej liczba braci i sióstr; w przypadku, jeżeli ktoś z rodzeństwa było osobą wyróżniającą się w działalności naukowej, politycznej(lub innej), wskazane jest podanie informacji o tym.
 

7.Okres dzieciństwa i młodości przedstawionej osoby, miejsca zamieszkania, nauki, ukończone szkoły, uczelnie wyższe (z podaniem okresu nauki, lub przynajmniej roku ukończenia), uzyskany zawód, tytuł zawodowy lub / i naukowy, stopień wojskowy, itp.
 

8.Przebieg pracy / służby zawodowej: okresy, miejscowości, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje, osiągnięcia zawodowe, naukowe, artystyczne, ważniejsze publikacje, itp.
 

9.Udział w walkach, wojnach, konspiracji: miejscowości, okresy i następstwa udziału (więzienia, zesłania, emigracja, itp.)
 

10.Działalność społeczna: organizacje, stowarzyszenia, instytucje naukowe, partie: okresy przynależności, pełnione funkcje (nie należy pomijać informacji o przynależności do ugrupowań i partii politycznych).
 

11.Zainteresowania i zamiłowania pozazawodowe (hobby), uprawiane sporty, osiągnięcia w tej działalności, pełnione funkcje.
 

12.Posiadane polskie ordery i odznaczenia państwowe (w kolejności otrzymania, z podaniem roku, lub w ustalonej kolejności rang orderów i odznaczeń)3, ordery i odznaczenia państwowe i zagraniczne (w kolejności alfabetycznej krajów przyznających, z uwzględnieniem rang i podaniem roku przyznania). Nagrody państwowe, ranga, rok i powód przyznania.
 

13.Posiadane odznaczenia i wyróżnienia (nagrody) resortowe i regionalne oraz nadane przez różne organizacje, instytucje, miasta (z podaniem roku uzyskania odznaczenia).
 

14.Stosunki rodzinne: informacja o współmałżonkach (imię / imiona, nazwiska, lata życia, zawód); informacja o dzieciach (rok urodzenia lub lata życia, zawód).
 

15.Miejsce i data śmierci przedstawianej osoby, miejsce pogrzebania (miejscowość, nazwa cmentarza, lokalizacja grobu: kwatera / sektor, rząd, numer). Miejsca i sposób upamiętnienia (pomniki, tablice, obiekty [m. In. ulice] n0oszące imię przedstawianej osoby).
 

16.Przy wzmiankowanych w biogramie danej osoby członkach jej rodziny i innych osób, które mają własne biogramy opracowane w Słowniku, podawać należy (po ich nazwisku) odesłanie w postaci umieszczonego w nawiasie skrótu (zob.).
 

17.Biogramy powinny być pełne, tj. zawierać powinny informacje o wszystkich okresach i obszarach działania oraz zainteresowaniach przedstawianej osoby. Nie powinno mieć miejsca celowe (lub spowodowane niewiedzą) pomijanie informacji o pewnych okresach życia i działalności przedstawianej osoby.
 

18.Każdy biogram powinien być opatrzony na końcu zestawem wykorzystanych do opracowania źródeł i literatury (bibliografią). Zestawienie to powinno składać się z trzech części, występujących w następującej kolejności:
a.wykorzystane monografie o charakterze biograficznym i biogramy opublikowane m. In. w encyklopediach, leksykonach, słownikach,
b.inne publikacje zawierające informacje i przyczynki dot. Przedstawianej postaci,
c.archiwalia, materiały rękopiśmienne (w tym korespondencja niepublikowane), wywiady, relacje.
 

19.W ramach poszczególnych działów bibliografii (oddzielonych dwoma myślnikami) stosować należy układ chronologiczny.
 

20.Wymienione źródła literatura powinny być opisane zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie stosowanych przepisach bibliograficznych, w sposób umożliwiający odnalezienie poszczególnych pozycji bibliograficznych bez trudności w zbiorach archiwalnych i / lub bibliotecznych.
 

21.Opis bibliograficzny pozycji, w których znajdują się fotografie lub portrety postaci przedstawianej w biogramie powinien na końcu zawierać (w nawiasie) skrót (fot.) lub (portr.). W przypadkach istnienia portretów przedstawianej postaci w muzeach, kościołach lub w innych zbiorach powinno to być również odnotowane w bibliografii.
 

Opracowane przez ZBIGNIEWA R. MUSZYŃSKIEGO,
autora biogramów publikowanych na łamach „GAZETY WBORCZEJ”

UKŁAD I REDAKCJA BIOGRAMÓW DO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO LUBELSZCZYZNY