Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Ognisko Nauczycielskie” – spis zawartości za lata 1935–1936

W latach 1929–1939 ukazywał się w Lublinie miesięcznik „Ognisko Nauczycielskie”. Był poświęcony teorii i praktyce życia szkolnego, oświacie pozaszkolnej, zagadnieniom samokształcenia i regionalizmu oraz sprawom organizacyjno-społecznym.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Rok 1935/36Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Numer 1 (67)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Od redakcji
Na nowy okres
Trzeba znaleźć właściwą platformę

Henryk Zwolakiewicz, Lublin jako środowisko w realizacji programu szkoły powszechnej
Emil Zwierzyński, T-wo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych

Mównica ogniskowa

O właściwą organizację bibliotek związkowych
Pitigrili i paragrafy
Refleksje na temat naszych zebrań

Światła i cienie

Trudna sprawa
„Mężowie katoliccy”

Sprawy organizacyjne

Zebranie Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Zebranie Oddziału Pow. w Radzyniu
Przyznanie praw Oddziału Grodzkiego
Komasacja Ognisk
Nowe Ogniska
Okólnik Zarządu Okręgu
Pomoc prawna
Oceny kwalifikacyjne
Zbiórka na Fundusz Zapomogowy
Cegiełki na Dom Kultury w Lublinie
Zaległości za wydawnictwa
Należności za Zgromadzenia Okręgowe
Zaległości na rzecz „Ogniska Nauczycielskiego”
Posiedzenia Wydziału Wyk. Zarządu Okr. Z.N.P. w Lublinie
Zgromadzenie Oddziału Pow. Z.N.P. w Łukowie
Zgromadzenie Oddziału Pow. Z.N.P. w Hrubieszowie
Zgromadzenie Oddziału Pow. Z.N.P. w Lubartowie
Wakacyjny Kurs Korespondencyjnego W.K.N.
Kurs Egzaminu Praktycznego

Komunikaty

Z wydawnictw

Nasza okładka

Ze względów technicznych nie możemy dać do bieżącego numeru zapowiedzianej na stronicy 39 okładki.

Numer 2 (68)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Pomnażajmy swą wartość duchową
Antoni Kozłowski, Z.N.P. a praca społeczna na tle nowego statutu
Z Sekcji Szkolnictwa Dokształcającego Związku Nauczycielstwa Polskiego
Henryk Zwolakiewicz, Lublin jako środowisko w realizacji programu szkoły powszechnej

Mównica ogniskowa

100-procentowy inteligent
Niech żyją jednoklasówki – czyli kształcenie dzieci nauczyciela

Światła i cienie

Dokument godny uwiecznienia
Jeszcze L.O.P.P.

Sprawy organizacyjne

Plenarne Posiedzenie Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Zjazd Okręgowy Z.N.P. w Lublinie
Zebrania Oddz. Pow. i Ognisk
Budowa Domu Kultury w Lublinie
Cegiełki na Dom Kultury
Likwidacja Zaległości
Zebranie Oddziału Pow. Z.N.P. w Tomaszowie Lubelskim
Zebranie Oddziału Pow. Z.N.P. w Siedlcach
Zebranie Oddziału Pow. Z.N.P. w Krasnymstawie
Zebranie Oddziału Pow. Z.N.P. w Chełmie
Posiedzenia Wydziału Pedagogicznego Okręgu
Jubileuszowy Zjazd Oddziału Pow. Z.N.P. w Międzyrzecu

Komunikaty

Z wydawnictw

Od Redakcji

Nasza okładka

Numer 3 (69)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Błędy naprawić trzeba
Praca społeczna w Ogniskach i Oddziałach Z.N.P.

Stanisław Karczewski, Siedem lał to zbyt mało
Henryk Zwolakiewicz, Lublin jako środowisko w realizacji programu szkoły powszechne). Uczczenie 46-letniej działalności pedagogicznej i społecznej

Mównica ogniskowa

Nie twórzmy kastowości oświaty
Nieletni przestępcy pod opieką wychowawcy i psychologa
O zniesienie abonamentu radiowego dla szkół
S.K.O., P.K.O., K.K.O. i Kasy Stefczyka

Sprawy służbowe

Zniewagi

Sprawy organizacyjne

XII Sprawozdawczy Zjazd Okręgowy Z.N.P. w Lublinie
Sprawozdania z Zebrań Sprawozd. Ognisk i Oddziałów Z.N.P.
Zbiórka na Fundusz Zapomogowy
Ewidencja
Likwidacja cegiełek na Dom Kultury
Likwidacja zaległości
Sprawozdanie z plenarn. posiedzenia Wydz. Pedagog. Z.N.P.
w Lublinie. Sprawozdanie z plenarn. posiedzenia Wydz. Pracy Społ. Żarz. Okr.
Z.N.P. w Lublinie
Konferencja Przewodn. Sekcyj Szk. średn. Ognisk Z.N.P. Zebranie Sekcji Szkoln. Średn. Z.N.P. w Tomaszowie Lub. Konferencja egzaminu praktycznego
Zebranie Oddziału Pow. Z.N.P. w Węgrowie. Komasacja Ognisk. Zmiany nazwy Ognisk. Poświęcenie kamienia węgielnego pod Dom Kultury im, Józefa Piłsudskiego w Lublinie

Komunikaty

Z wydawnictw

Od Redakcji

Numer 4 (70)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

N. Zjazd Okręgowy
Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie za rok 1935
Jeszcze o pracy społecznej w Ogniskach i Oddziałach Z.N.P.

Sprawy służbowe

Zagadnienia emerytalne

Sprawy organizacyjne

Lokal Zjazdowy
Zebranie Wydziału Pracy Społecznej
Podział Ognisk
Nowe Ognisko

Kronika

Komunikaty

Z wydawnictw

Od Redakcji

Numer 5–6 (71–72)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Po Zjazdach – nowy etap pracy
St. Tynelski, Położenie szkoły i nauczyciela na terenie Okręgu Lubelskiego
XII Sprawozdawczy Zjazd Okręgowy
Zarządy i budżety Oddziałów Powiatowych
Po Zjeździe Stowarzyszeń Społecznych i Oświatowych
Otwieramy dyskusje

Henryk Zwolakiewicz, Lublin jako środowisko w realizacji programu szkoły powszechnej

Mównica ogniskowa

Rola nauczyciela w organizacjach społecznych

Światła i cienie

Czyn koleżeński
Burmistrz prezesem Dozoru Szkolnego

Sprawy służbowe

Zagadnienia emerytalne

Sprawy organizacyjne

Udział Oddziałów Pow. i Ognisk w XII Sprawozdawczym Zjeździe Okręgowym Z.N.P. w Lublinie
Zebranie Prezydjum Zarządu Okręgu Z.N.P.
Wykaz uczestników Korespondencyjnego W.K.N.
Komasacja Ognisk
Ewidencja członków

Komunikaty

Z wydawnictw

Odpowiedzi Redakcji

Sprostowanie

Numer 7 (73)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Rozważania
Twórzmy szeroki front oświatowy

Henryk Zwolakiewicz, Lublin jako środowisko w realizacji programu szkoły powszechnej
Teren mówi

Mównica ogniskowa

O ducha naszych szeregów związkowych

Światła i cienie

Nieszczęśliwe wypadki na terenie szkoły

Sprawy służbowe

O postępowaniu administracyjnem
Składki szkolne

Sprawy organizacyjne

Wykaz uczestników Korespondencyjnego W.K.N.
Likwidacja zaległości
Plenarne posiedzenie Zarządu Okręgu Z.N.P.

Kronika

Komunikaty

Z wydawnictw

Odpowiedzi Redakcji

Sprostowanie

Kącik młodych bezrobotnych nauczycieli

Rok 1936Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Numer 1 (77)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Wzmacniajmy rozpoczętą akcję
Czesław Wycech, Kazimierz Deczyński – pierwszy nauczyciel-bojownik
E. Chadaj, O Spółdzielczych Księgarniach Nauczycielskich
Teren mówi – Plan wychowawczy

Mównica ogniskowa

Dbajmy o wyniki własnej pracy społeczno-wychowawczej wśród wychowanków
Czas najwyższy umożliwić młodzieży wiejskiej dostęp do szkoły średniej

Światła i cienie

„Mały Dziennik” w roli władzy szkolnej

Sprawy służbowe

Zaliczki na płace i pożyczki oddłużeniowe

Sprawy organizacyjne

Zebranie Zarządu Oddziału Pow. Z.N.P. w Garwolinie
Konferencja miedzyorgnizacyjna w sprawie popierania oświaty powszechnej w Polsce
Z Korespondencyjnego W.K.N.
Zbiórka na fundusz im. Marsz. J. Piłsudskiego
Konferencja Przewodniczących Wydziałów Pracy Społecznej Oddziałów Powiatowych
Zjazd Przewodniczących Wydziałów Obrony Prawnej w Nowym Sączu
Nauczycielska Kolonia Lecznicza w Nałęczowie
Rezolucje w sprawie ataku na Z.N.P.

Komunikaty

Nadesłane książki

Numer 2 (78)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Zjazdy sąsiedzkie powiatowe
Wacław Polkowski, Sprawa godna uwagi
Czesław Wycech, Bankructwo elitaryzmu
Z Poradni Wychowawczej Z.N.P. w Lublinie
Konferencja organizacyjna w Kazimierzu

A. Kozłowski, Spółdzielnie uczniowskie

Mównica ogniskowa

Czy dzieci nauczyciela mają prawo do nauki?
Na marginesie kursu egzaminu praktycznego

Światła i cienie

Echa ataków I.K.C. na Z.X.P.

Sprawy służbowe

Należności w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe

Sprawy organizacyjne

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Plenarne posiedzenie Zarządu Okręgu
Zjazdy Sąsiedzkie Oddziałów Powiatowych
Organizacja Sekcji Szkolnictwa Specjalnego
Nadzwyczajny Walny Zjazd Powiatowy
Kurs egzaminu praktycznego
Konferencja Przewodniczących Wydziałów Pracy Społecznej Oddziałów Powiatowych
Plenarne posiedzenie Wydziału Pedagogicznego Okręgu

Komunikaty

Z wydawnictw

Nadesłane książki

Numer 8 (74)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Ś.p. Stanisław Nowak
Dwa tysiące
O formach pracy społeczno-oświatowej

J.P., Kierownik a nauczyciel w chwili obecnej
Henryk Zwolakiewicz, Lublin jako środowisko w realizacji programu szkoły powszechnej

Mównica ogniskowa

Od Redakcji
Na marginesie „Ankiety w sprawie oświaty pozaszkolnej”

Światła i cienie

Napaść na pracę nauczycielstwa polskiego
Hojny senator

Sprawy służbowe

O postępowaniu administracyjnem

Sprawy organizacyjne

Apel do Zarządów Oddziałów Powiatowych
Z Sekcji Szkolnictwa Dokszt, Zawodowego
Zebranie Prezydjum Zarządu Okręgu Z.N.P.
Zebranie Zarządu Oddz. Pow. w Białej
 „ „ „ „ Węgrowie
 „ „ „ „ Siedlcach
Zebranie Organizacyj i Stowarzyszeń Społecznych w Chełmie
Zarząd Oddz. Pow. Z.N.P. w Międzyrzecu
Ognisko Komarów

Komunikaty

Z wydawnictw

Kącik młodych bezrobotnych nauczycieli

Odpowiedzi Redakcji

Numer 9 (75)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Myśli wybrane Józefa Piłsudskiego
Czas najwyższy...
Z Poradni Wychowawczej
O właściwy kierunek

Mównica ogniskowa

Dwa fronty

Światła i cienie

„Frontem do wsi”

Sprawy organizacyjne

Zarządy Oddziałów Powiatowych
Fundusz im. Marszałka J. Piłsudskiego
Zebranie Prezydjum Zarządu Okręgu
Zjazd Stowarzyszeń Społecznych i Oświatowych w Puławach
Zebranie Organizacyj i Stowarzyszeń Społecznych w Hrubieszowie
Konferencja w sprawie egzaminu praktycznego
Konferencja Przewodniczących Wydz. Finans. Oddz. Pow.
Kasa Nauczycielska w Lublinie
Likwidacja zaległości
Pieczęcie używane przez Ogniska

Komunikaty

Z wydawnictw

Kącik młodych bezrobotnych nauczycieli

Odpowiedzi Redakcji

Numer 10 (76)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

A Hus, Rola spółdzielczości w oświacie pozaszkolnej
W. Kotwica, O właściwy kierunek
J. Wera Tropaczyńska, Człowiek prawdziwy
Z Poradni Wychowawczej Z.N.P. w Lublinie

Mównica ogniskowa

Obowiązek Państwa, czy filantropja?
Wycieczki uczniów szkoły powszechnej

Światła i cienie

Zawsze znajdzie się opiekun!

Sprawy służbowe

Odpowiedzialność służbowa nauczycieli

Sprawy organizacyjne

Konferencja Zarządu Związku Pracy Kulturalnej w Lublinie i przedstawicieli Zarządu Okr. Z.N.P. w Lublinie
Konferencja członków Prezydjnm Zarządu Okręgu i prezesów Zarządów Oddz. Pow. Okręgu Lubelskiego
Konferencja Przewodniczących Wydz. Finans. Oddz. Powiat
Posiedzenie Prezydjum Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Likwidacja zaległości
Sprawozdanie z Pow. Zjazdu Towarzystw Społ. i Oświatowych w Puławach
Zarząd Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Garwolinie
Zjazdy Sąsiedzkie Ognisk pow. garwolińskiego
Zebranie Zarządu Oddz. Pow. i Prezydjów Ognisk w Chełmie
Rezolucje w uprawie ataku na Z.N.P.

Komunikaty

Z wydawnictw

Kącik młodych bezrobotnych nauczycieli

Odpowiedzi Redakcji

Numer 3 (79)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Nasza deklaracja społeczno-gospodarcza
Wacław Polkowski, Nauczyciel a środowisko robotnicze
A. Kozłowski, Droga do sprawiedliwości społecznej

Światła i cienie

Bujne działania Zarządów Gminnych
Nasze błędy

Sprawy służbowe

III. Koszty przesiedlenia (c. d.)

Komunikaty

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Z wydawnictw

Kącik młodych bezrobotnych nauczycieli

Centralna spółdzielnia kredytowa

Nadesłane książki

Numer 4 (80)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Na marginesie zjazdów sąsiedzkich
Wacław Polkowski, Nauczyciel a prądy współczesne
Przedszkola naszego Okręgu

Mównica ogniskowa

W jakich szkołach uczą się dzieci wiejskie

Sprawy służbowe

V. Koszty przeniesienia emerytów

Sprawy organizacyjne

Sąsiedzki Zjazd Oddziałów Powiatowych: Garwolin i Puławy
Sąsiedzki Zjazd w Siedlcach
Sąsiedzki Zjazd Powiatowy w Chełmie
Zjazd Sąsiedzki Prezydiów Oddz. Pow. i Ognisk w Lublinie
 „ „ „ „ w Łukowie
Sąsiedzki Zjazd Oddziałów Powiatowych: Zamość, Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, Tomaszów Lub.
Sprawozdawczy Zjazd Oddziału Powiatowego w Łukowie
Posiedzenie Plenarne Wydziału Pracy Społ. Okręgu Z.N.P.
Sprawozdanie z Posiedzenia Wydziału Pedagogicznego Okręgu, Plenarne Zebranie Zarządu Okręgowej Sekcji S. st. w Lublinie
Nowe Ognisko

Komunikaty

Z wydawnictw

Odpowiedzi Redakcji

Wyjaśnienie

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe