Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Ognisko Nauczycielskie” – spis zawartości za lata 1933–1935

W latach 1929–1939 ukazywał się w Lublinie miesięcznik „Ognisko Nauczycielskie”. Był poświęcony teorii i praktyce życia szkolnego, oświacie pozaszkolnej, zagadnieniom samokształcenia i regionalizmu oraz sprawom organizacyjno-społecznym.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Rok 1933Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 
 

Numer 1 (41)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Interwencje
St. Michalski, Nowe prawo o stowarzyszeniach
Regina Uryson, Psychotechnika i jej zastosowanie (d. n.)
Karol Szwarc, Najwłaściwsza droga (d. n.)
Henryk Zwolakiewicz, Harcerstwo i praca ręczna w szkole

Sprawy organizacyjne

Lublin i Lwów
Plenarne zebranie Zarządu Okręgowego Z.N.P.
Wnioski w sprawie ustawy o stosunkach służbowych
Wnioski w uprawie prawa o stowarzyszeniach
Wniosek w sprawie „Ogniska Nauczycielskiego”

Kronika

Kurs dla kierowników
Kurs dla nauczycieli szkól średnich
Kurs harcerski dla nauczycielek

Z wydawnictw

Tablice zoologiczne
Sprostowanie

Okładka

Okładkę komponował Juliusz Kurzątkowski

Numer 2 (42)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

O właściwą postawę
L. Grabowski, Zagadnienie korelacji w nauczaniu i wychowaniu
R. Uryson, Psychotechnika i jej zastosowanie (dokończenie)
K. Szwarc, Najwłaściwsza droga (dokończenie)

Światła i cienie

Nie zajeżdżaj w gościnę!

Sprawy organizacyjne

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Okręgowego Z.N.P., odbytego dnia 14 stycznia b.r.
Zjazd Prezydjów Ognisk pow. puławskiego
Z życia Oddziału Lubelskiego Z.N.P.
Konferencja Przedstawicieli Sekcyj Pedagogicznych przy Zarządach Oddziałów Powiatowych
Konferencja społeczno-oświatowa
IX Zgromadzenie Okręgowe
Nowe władze

Komunikaty
Z wydawnictw

„Świat i życie”
Wł. Gacki, Książka nauczyciela

Odpowiedzi Redakcji

Okładka

Okładkę komponował Juliusz Kurzątkowski

Numer 3 i 4 (43, 44)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

IX Zgromadzenie Okręgu
Związek Nauczycielstwa Polskiego

M. Rybicki, Rozważanie na temat lekcji w kl. V-ej pt. „Morza ciepłe”
H. Zwolakiewicz, Pracownia – poradnia rysunkowa w szkole powszechnej
Julian Kot, Muzeum Lubelskie
M. Salma, Kilka wskazówek i uwag na temat Sekcji Samorządowej
Wieś bez analfabetów
T. Moniewski, Organizacja Pracy Obywatelskiej Młodzieży „Straż Przednia”
Frontem ku Kresom Zachodnim
Pamięci Zofii Zagrobskiej

Sprawy organizacyjne

Konferencja przedstawicieli Sekcyj Pedagogicznych
Okręgowa Komisja Społeczno-Oświatowa
IX Zgromadzenie Okręgowe

Komunikaty
Z wydawnictw

„Świat i życie”

Okładka

Okładkę komponował Kazimierz Pieniążek

Numer 5 (45)
Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Przebudowa
St. Michalski, Komisje dyscyplinarne dla nauczycieli
Julian Kot, Muzeum Lubelskie (dokończenie)
Wł. Wąchała, Organizacja życia wewnętrznego w świetlicy
Polacy w Niemczech
Szanowni Koledzy!

Sprawy organizacyjne

Okólnik Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Okólnik Zarządu Okręgu Z.N.P. na Wołyniu

Komunikaty

Z wydawnictw

Józef Mirski, Współpraca młodzieży w pracy wychowawczej szkoły”
Dziesięciolecie Polskiej Oświaty Pozaszkolnej
„Zet” Nr. 26

Okładka

Okładkę komponował Juliusz Kurzątkowski

Numer 6 (46)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Przed drugim etapem realizacji nowego ustroju szkolnictwa
H. Zwolakiewicz, Pracownia—poradnia rysunkowa w szkole powszechnej
St. Michalski, Komisje dyscyplinarne dla nauczycieli (dokończenie)
Uwagi o przesłuchanym kursie dla kierowników szkół powszechnych odbytym w dniach 18-28-I b.r.
Dyrektor Władysław Kunicki

Sprawy organizacyjne

Lustracje
Sprawozdanie Sekcji Społeczno-Oświatowej Ogniska Zw. Naucz. Pol. w Sadownem za rok 1931–32
Sprawozdanie z działalności Kasy Nauczycielskiej Sp. z Ogr. Odpowiedzialnością w Lublinie
Walne Zgromadzenie Oddz. Pow. w Lubartowie
Doroczne Walne Zebranie członków Oddz. Pow Z.N.P. w Krasnymstawie

Komunikaty

Z wydawnictw

Książki nadesłane

Od Redakcji

Okładka

Okładkę komponował Juliusz Kurzątkowski

Numer 7 (47)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Praca na nowy rok szkolny
Czesław Wycech, Kultura współczesna – kryzys - wychowanie
Pisz o wszystkiem!
J Kurzątkowski, Lubelski Związek Teatrów i Chórów Ludowych
Subskrypcja Pożyczki Narodowe

Światła i cienie

Sprawy organizacyjne

Konferencja prawnicza w Nałęczowie
Kurs społeczno-gospodarczy w Nałęczowie
Kurs programowo-ustrojowy
Zjazd Prezydjów Oddziałów Pow. i Zarządu Okręgu
W.K.N. Korespondencyjny w Lublinie
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Zw.N.P., w Puławach

Czesław Wycech, Jak pracuje Związek Kolejarzy!

Komunikaty

Z wydawnictw

Książki nadesłane

Regjonalne zapiski bibljograficzne

Odpowiedzi Redakcji

Nasza okładka

Okładkę komponował Henryk Zwolakiewicz

Numer 8 (48)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Nasze Zjazdy
Henryk Wójtowicz, Nauczycielstwo wobec przebudowy samorządu terytorjolnego
Jan Bednarz, Wychowanie w Świetlicach
A.M., Towarzystwo Popierania Budowy Szkól Powszechnych
H.W., O wyższy poziom uświadomienia prawno-slużbowego

Sprawy organizacyjne

Uchwały plenarnego zebrania Zarządu Okręgu i Prezydjów Oddziałów Powiatowych
Zjazd pedagogiczny
Zjazd nauczycieli samorządowców
Zjazd nauczycieli pracujących w instytucjach spoleczno-gospodar
Walne Zgromadzenie członków Ogniska w Piaskach
Zgromadzenie Powiatowe Z.N.P. we Włodawie

Komunikaty

Z wydawnictw

Książki nadesłane

Odpowiedzi Redakcji

Nasza okładka

Okładkę komponował Kazimierz Pieniążek

Numer 9 (49)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Antoni Madej, Perspektywy
Jan Bednarz, Wychowanie w Świetlicach (dokończenie)
Marjan Rybicki, Z przeszłości flory Lubelszczyzny
St. Zbrożyna, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego
Henryk Wójtowicz, Struktura gminy wiejskiej
Franciszka Arnsztajnowa, Tydzień Książki Polskiej

Dział prawno-służbowy

31 XII 1933 r.
W sprawie zaległego dodatku mieszkaniowego za lata 1924–1931

Światła i cienie

Sprawy organizacyjne

Konferencja prawnicza w Chełmie
Zjazd nauczycieli, pracujących w instytucjach społeczno-gospodar
Walne Zgromadzenie członków Oddziału Pow. Z.N.P. pow. lubelskiego
Walny Zjazd Prezydjów Ognisk i pełnego Zarządu Oddziału Z.N.P.

Komunikaty

Książki nadesłane

Odpowiedzi Redakcji

Nasza okładka

Okładkę komponował Juliusz Kurzątkowski

Numer 10 (50)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Na przełomie
Dr. J. Młodowska, Treść i forma pracy samokształceniowej w związku z przebudową programów szkoły powszechnej
Marjan Rybicki, Nowy program nauki o przyrodzie i trudności w jego realizacji
Juljan Kot, Młodzież a sztuka ludowa

Mównica ogniskowa

O ewidencji pracy pozaszkolnej nauczycielstwa

Sprawy organizacyjne

Zjazd Prezydjów Ognisk pow. garwolińskiego
Walne Zgromadzenie Oddziału Powiatowego w Radzyniu
Walne Zgromadzenie członków Sekcji Szkolnictwa Średniego w Lublinie
Kurs programowo-ustrojowy w m. Żelechowie

Komunikaty

Z wydawnictw

Książki nadesłane

Regjonalne zapiski bibljograficzne

Od Redakcji

Nasza okładka

Okładkę w drzeworycie wykonał Kazimierz Pieniążek
 

Rok 1934Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Numer 3–4 (53, 54)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Na drodze przemiany
Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
X Zgromadzenie Okręgowe

Henryk Zwolakiewicz, Ruch ludoznawczy w Lubelszczyźnie

Światła i cienie

„Tace et labora!”

Sprawy organizacyjne

Walne Zgromadzenie Oddziału Pow. w Biłgoraju
Wolne Zebranie Oddziału Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim
Związkowy Kurs Narciarski w Tomaszowie Lubelskim
Zebranie Zarządu Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Kraśniku
Plenarne Zebranie Zarządu Oddziału Powiatowego w Lubartowie
Walne Zgromadzenie Oddziału Pow. Z.N.P. w Łukowie

Komunikaty

Z wydawnictw

Książki nadesłane

Nasza okładka

Okładkę w drzeworycie wykonał Kazimierz Pieniążek

Numer 5 (55)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Zagadnienie nowej struktury naszego Związku
Jan Bednarz, Nauczyciel wychowawca w myśl założeń szkoły nowoczesnej
Czesław Wycech, Życie i praca Kazimierza Dulęby w Lubelszczyźnie

Mównica ogniskowa

Kiedyś i dziś

Światła i cienie

Różnica

Sprawy organizacyjne

Nadsyłanie materiałów
Okólnik Zarządu Okręgu L.N.P. w Lublinie
Walne Zgromadzenie Oddziału Powiatowego w Lubartowie
Sekcja Szkolnictwa Średniego w Lublinie

Komunikaty

Z wydawnictw

Nasza okładka

Okładkę w drzeworycie wykonał Kazimierz Pieniążek

Numer 6 (56)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Nowy Statut
Antoni Madej, Tematy niepopularne
Waja, Jednoklasówka

Mównica ogniskowa

Na marginesie ankiety Ogniska Nauczycielskiego

Światła i cienie

Odcinek szkolny
Szantaż
Jedynki i zera
Walka z okupacją

Sprawy organizacyjne

Sprawozdanie t Walnego Zjazdu Z.N.P. pow. garwolińskiego
Konferencja Komisji Społeczno-Oświatowej
Kursy programowo-ustrojowe
Konferencje: prawnicza, społ.-gosp., samorządowa
Kurs społeczno-oświatowy dla nauczycielek
Zjazd nauczycieli Szkolnictwa Dokszt. Zaw.

Komunikaty

Z wydawnictw

Książki nadesłane

Odpowiedzi Redakcji

Nasza okładka

Okładkę w linoleum wykonał Kazimierz Pieniążek

Numer 7 (57)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

W nauczycielskim świecie złe
Nowy etap

Józef Jaźwierski, O wartości człowieka
H.B., Dr. Jadwiga Młodawska, Wspomnienie pośmiertne
C. Wycech, Na marginesie „Przewodnika nauczyciela ludoznawcy”

Światła i cienie

Sprawy organizacyjne

Kurs programowo-ustrojowy w Lubartowie
Konferencje organizacyjne w Nałęczowie
Plenarne posiedzenie Zarządu Okręgu Z.N.P. w Nałęczowie
Posiedzenie Zarządu Okręgu Z.N.P.

Z wydawnictw

Komunikaty

Regjonalne zapiski bibljograficzne

Nowe książki

Nasza okładka

Okładkę w linoleum wykonał Juliusz Kurzątkowski

Numer 8 (58)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Ponure cienie
Wchodzimy na drogę współpracy

Józef Jaźwierski, O wartość człowieka
J.J., Zeszyty W.K.N. Korespondencyjnego
J. Sęk, Jak poznawać swoje środowisko?
Bezpłatna praktyka

Mównica ogniskowa

Czy tak jest dobrze?

Światła i cienie

„Szlachcic na zagrodzie”

Sprawy organizacyjne

Konkurs zespołów koleżeńskich w zakresie studjum prawa nauczycielskiego
Porady i obrona prawna
Zaległości bieżące na rzecz „Ogniska Nauczycielskiego”
Posiedzenie Zarządu Okręgu Z.N.P.

Komunikaty

Z wydawnictw

Nasza okładka

Okładkę w linoleum wykonał Juliusz Kurzątkowski

Numer 9 (59)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

W obronie powszechności nauczania
Józef Jaźwierski, Pogląd na świat a osobowość
Czesław Wycech, Drogi awansu społecznego
Stefan Dąbrowski, Poradnia wychowawcza
Antoni Madej, Lubelski Związek Pracy Kulturalnej
Nasz W.K.N.

Mównica ogniskowa

Piotr Słaboń, Na marginesie naszych zjazdów związkowych

Światła i cienie

Światło z cieniami
A więc?...
Przesadna bojaźliwość

Sprawy organizacyjne

Dodatek mieszkaniowy
Konkurs zespołów Koleżeńskich studiujących prawo nauczycielskie

Komunikaty

Z wydawnictw

Nowe książki

Numer 10 (60)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Tysiąc nowych członków
Przed Nadzwyczajnym Zjazdem Delegatów

Antoni Madej, Sprawa, która jest nie tylko sprawą nauczycielską
Józef Jaźwierski, Kształcenie poglądu na świat
Czesław Wycech, Drogi awansu społecznego nauczyciela
Wera Tropaczyńska, Pielgrzymka po Nałęczowie

Światła i cienie

Sprostowanie
Pałac Prasy czy Pałac Zbrodni?

Sprawy organizacyjne

Zgromadzenia Powiatowe Związku Nauczycielstwa Polskiego
Nawiązanie kontaktu z Władzami Szkolnemi I instancji
„Ognisko Nauczycielskie”
Administracja „Ogniska Nauczycielskiego”
Lista zaległości z tytułu prenumeraty „Ogniska Nauczycielskiego” do dnia 5 XII 1934 t.

Komunikaty

Z wydawnictw

Nowe książki

Odpowiedzi Redakcji

Nasza okładka

Okładkę w linoleum wykonał Juliusz Kurzątkowski

Rok 1935Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Numer 1 (61)

Artykuły

O sprawiedliwość społeczną
Ku wyższym wartościom

Maria Wiąckowa, Piszmy do Polonii Zagranicznej
Józef Menzel, Pogadanki historyczne na szczeblu I.

Mównica ogniskowa

Dwa oblicza
Gdzie wina?

Światła i cienie

Artykuł 119
Ustawa biblioteczna
Naganka
Jeszcze sprostowanie

Sprawy organizacyjne

Posiedzenie Zarządu Okręgu z udziałem Prezesów Oddziałów
Pow. Z.N.P.
Uczestnicy W.K.N. Korespondencyjnego
Wykaz podręczników dla W.K.N.
Kasy Nauczycielskie
Dodatek mieszkaniowy dla nauczycielek-mężatek
Pieczecie Ognisk i Oddziałów Pow. Z.N.P.
Zaległości na rzecz „Ognisko Nauczycielskiego”

Komunikaty

Z wydawnictw

Nowe książki

Nasza okładka

Okładkę komponował J. Pieniążek

Numer 3–4 (63–64)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Idziemy naprzód!
Droga pracy i trudu
Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie za rok 1934/35

Ksawery Piwocki, Pierwszy rok działalności Związku Pracy Kulturalnej

Światła i cienie

Szukajcie masonów!
Prosimy o monografie!

Sprawy organizacyjne

Przed XI Zgromadzeniem Okręgowem Z.N.P. w Lublinie
Delegaci, opłaty i noclegi
Zaległości na rzecz „Ogniska Nauczycielskiego”
Akcja cegiełkowa na „Dom Kultury”
Zebranie członków Sekcji Szkolnictwa Średniego Z.N.P. w Lublinie
Doroczny opłatek Ogniska Ź. N. P. w Uchaniach
Zebranie Zarządu Oddziału Pow. Z.N.P. w Kraśniku
Jak poznawać swoje środowisko

Komunikaty

Z wydawnictw

Nowe książki

Nasza okładka

Numer 5 (65)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

XI Zgromadzenie Okręgowe
Józef Menzel, Książka w służbie młodzieży
Florentyn Kotliński, Co młodzież szkół lubelskich może zobaczyć na terenie gminy Piaski
Józef Prokopiuk, Jak powstała nowa placówka wychowawcza w Lublinie
Sprostowanie

Światła i cienie

Próba wskrzeszenia średniowiecza w Lublinie

Sprawy organizacyjne

Wyjaśnione nieporozumienie
Walne Zgromadzenie Oddziału Pow. Z.N.P. w Biłgoraju
Posiedzenie pełnego Zarządu Oddziału Pow. Z.N.P. w Zamościu
Zebranie Zarządu oraz Prezydiów Oddz. Pow. w Hrubieszowie
Udział Oddziałów Pow. i Ognisk w XI Zgromadzeniu Z.N.P.
Nowe Ognisko
Jubileuszowe Zgromadzenie Oddziału Pow. u Międzyrzecu
Walne Zgromadzenie Oddziału Pow. w Garwolinie
Okręgowa Sekcja Szkolnictwa Średniego Z.N.P.

Komunikaty

Z wydawnictw

Nowe książki

Nasza okładka

Okładkę projektował Kazimierz Pieniążek