Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Małgorzata Kitowska - Łysiak: dorobek naukowy

Spis treści

[RozwińZwiń]

KSIĄŻKI AUTORSKIEBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Paralele i kontrasty. Myśl o sztuce na łamach „Krytyki” Wilhelma Feldmana, RW KUL, Lublin 1990.
2. Ślady. Szkice o sztuce polskiej po 1945 roku, TN KUL, Lublin 1999.
3. Schulzowskie marginalia, KUL, Lublin 2007.
4. Rzeczywistość obrazu. Studia o sztuce polskiej po 1945 roku, TN KUL, Lublin 2007.

KSIĄŻKI WSPÓŁAUTORSKIEBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Słownik malarzy polskich, t. II, wybór haseł [z I. Kossowską i M. Sitkowską], Arkady, Warszawa 2001 [138 haseł].
2. Słownik schulzowski, oprac. i red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003 [53 hasła, jako: (mkł)].

KSIĄŻKI REDAGOWANE (WEDŁUG WŁASNEJ KONCEPCJI)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Bruno Schulz 1892-1942. In memoriam, red., FIS, Lublin 1992 i 1994 (wyd. 2).
2. Powernenia. Bruno Schulz (1892-1942), red. [z O. Hnatiuk i P. Kosiewskim], Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin 1996 (w jęz. ukraińskim).
3. Czapski i krytycy. Antologia tekstów, wybór i oprac. [z M. Ujmą], Wyd. UMCS, Lublin 1996.
4. Bruno Schulz, Szkice krytyczne, wybór, red. i posłowie, Wyd. UMCS, Lublin 2000.
5. Jacek Sempoliński, Władztwo i służba. Myśli o sztuce, wybór, oprac., wprowadzenie, red., Wyd. L-Print, Lublin 2001.
6. Białe plamy w schulzologii, Lublin 2010.
7. Urszula Czartoryska, Listy do Rodziców (1951-1957). Teksty (1954-1960), oprac. i podanie do druku [z K. Leśniak], TN KUL, Lublin 2010.
 

KSIĄŻKI REDAGOWANE (POKONFERENCYJNE I INNE)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Czas i wyobraźnia. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku, red. [z E. Wolicką], TN KUL, Lublin 1995.
2. Wizerunek artysty. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku, red. [z P. Kosiewskim], TN KUL, Lublin 1996.
3. Miejsce rzeczywiste – miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury, red. (z E. Wolicką), TN KUL, Lublin 1999.
4. W ułamkach zwierciadła. W 110. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci Brunona Schulza, red. [z W. Panasem], TN KUL, Lublin 2003.
5. Natura natury 3: Między figuracją a abstrakcją, współpraca red. [z U. Ślusarczyk], Muzeum Nadwiślańskie, Kazimierz Dolny 2004.
6. Figury i figuracje. Materiały LIV Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, 20-22 października 2005, red. [z R. Kasperowiczem, M. Lachowskim, L. Lameńskim], Warszawa 2006, ss. 480.
7. Ludzie i dzieła. Studia z historii kultury artystycznej, red. [z L. Lameńskim, I. Rolską-Boruch], Lublin 2006.
8. Grupa Zamek. Historia – krytyka – sztuka, red. [z M. Lachowskim i P. Majewskim], TN KUL, Lublin 2007.
9. Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, red. [z M. Lachowskim], TN KUL, Lublin 2007.
10. Mit – symbol – mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger, red. [z J. Jaźwierskim, R. Kasperowiczem, M. Pastwą], Wyd. KUL, Lublin 2009.
11. Grupa „Zamek”. Konteksty – wspomnienia – archiwalia, red. [z M. Lachowskim i P. Majewskim], TN KUL, Lublin 2009.
12. Zawsze fragment? Studia z historii kultury XX i XXI wieku, red. [z M. Lachowskim], TN KUL, Lublin 2011.
13. Oblicza recepcji. Sztuka polska versus sztuka obca, red. [z M. Lachowskim], TN KUL, Lublin 2012 [w przygotowaniu].

ROZPRAWY, ARTYKUŁYBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Bruno Schulz – grafik i literat, „Literatura” 1979, nr 3.
2. Czytając „Xięgę Bałwochwalczą”, „Twórczość” 1979, nr 3.
3. Cliché verre – grafiki oryginalne Brunona Schulza, „Biuletyn Historii Sztuki” 1981, nr 4.
4. Bruno Schulz – „Xięga Bałwochwalcza”, [wstęp do kat. wyst.] Bruno Schulz. Ze zbiorów  Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i Muzeum Narodowego w Warszawie, Mała Galeria BWA, Gorzów Wlkp., grudzień 1982, ss. nlb. 30.
5. Zenon Waśniewski – w 50-lecie „Kameny”, „Kamena” 1984, nr 8 i 10.
6. ”Odnaleźć własną, prywatną mitologię…” (Korzenie twórczości Brunona Schulza),„Kamena” 1984, nr 26/27 i 1985, nr 1.
7. „Szukając tropu natchnienia” (O rysunku Brunona Schulza), Bruno Schulz – rysunek i grafika[kat. wyst.], Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk, listopad 1985, ss. 19.
8. Bruno Schulz – „Xięga Bałwochwalcza” (W sprawie analogii), „Akcent” 1986, nr 3.
9. Bałwochwalczo o Schulzu, „Twórczość” 1986, nr 9.
10. Ofiara (Kilka uwag o autoportretach Stanisława Dębickiego), [w:] Entre cour et jardin, czyli po między mecenasem i artysta. Księga ku czci profesora Andrzeja Ryszkiewicza [”Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki”, t. XXXV], TN KUL, Lublin 1987, s. 255-269.
11. Brunona Schulza autobiografia kat’exochen, [w:] Autokomentarz artysty. Materiały II Seminarium Sztuki Współczesnej zorganizowanego w Niedzicy przez Klub Sztuki Współczesnej Odziału Warszawskiego SHS w dniach 30 kwietnia – 2 maja 1987 [„Zeszyty Naukowe”, z. 2/20], ASP, Warszawa 1987, s. 96-113.
12. Stanisław Lack – „ pierwszy hierofant Wyspiańskiego”, „Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki” 1988, t. XXXVI-XXXVII, z. 4, s. 5-23.
13. W stronę Europy. O sztuce obcej na łamach „Krytyki” Wilhelma Feldmana, „Biuletyn Historii Sztuki” 1989, nr 3/4.
14. Kilka słów o modernizmie: Malwina Posner-Garfeinowa, „Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki” 1990, t. XXXVIII, z. 4, s. 117-142.
15. Miejsce Gaudiego, „Akcent” 1990, nr 3.
16. „Ja, Anna Csillag…”, [w:] Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. N. Cieślińskiej i P. Rudzińskiego, Agora, Warszawa 1990, s. 323-326.
17. „Pochód wawelski” Wacława Szymanowskiego, [w:] Sztuka Krakowa i Galicji w wieku XIX, pod red. W. Bałusa, Kraków 1991, s. 53-67.
18. Czas „marny” – czas „błogosławiony”, „Kresy” 1991, nr 7, s. 135-137.
19. Czy możliwe jest stworzenie „metody naukowej krytyki malarskiej”? (W związku z koncepcją Mariana Olszewskiego), [w:] Wobec sztuki. Historia – Krytyka – Teoria, pod red. E. Wolickiej i Piotra Kosiewskiego, Lublin 1992, s. 107-122.
20. „Sztuka – krytyka – wolna Polska”. Poglądy Wilhelma Feldmana na zadania sztuki i krytyki, [w:] Przed Wielkim Jutrem. Materiały z Sesji SHS, Warszawa, listopad 1990, Warszawa 1993, s. 159-166.
21. Melancholia stepów, „Kresy” 1994, nr 19, s. 232-236.
22. Wizje kobiecości w „Xiędze Bałwochwalczej”: Salome i Androgyne, [w:]Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci, Instytut Filologii Polskiej UJ, Kraków, 8-10 czerwca 1992, pod red. Jerzego Jarzębskiego, TIC, Kraków 1994, s. 251-263 [wersja ukraińska [w:] Powernennia. Bruno Schulz (1892-1942), pod red. O. Hnatiuk, M. Kitowskiej-Łysiak, P. Kosiewskiego, Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, Lublin 1996, s 73-85].
23. Gombrowicz kultowy, „Znak” 1994, nr 11, s. 79-84.
24. Ślady [Międzynarodowy Konkurs na Pomnik Ofiar Faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince], „Znak” 1995, nr 5, s. 114-119; przedruk [w:] M. Kitowska-Łysiak, Ślady. Studia o sztuce polskiej po 1945 roku, TN KUL, Lublin 1999, s. 59-70.
25. Czy Artur Nacht-Samborski miał spadkobierców?, „Porta Aurea” 1995, z. 4, s. 145-162.
26. Poddanie niezależnych, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 3.
27. Pamięć ciała [Alina Szapocznikow], „Kresy” 1996, nr 26, s. 198-203; przedruk [w:] M. Kitowska-Łysiak, Ślady…, ss. 103-120.
28. Koncept i dramat [Henryk Morel], „Art and Business” 1996, nr 11.
29. Od biografii artysty do biografii historyka sztuki, [w:] Wizerunek artysty. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i P. Kosiewskiego, TN KUL, Lublin 1996, s. 11-23.
30. Jan Ziemski – walka z duchem geometrii, „Kresy” 1996, nr 28, s. 217-222; przedruk [w:] M. Kitowska-Łysiak, Ślady…, s. 59-70.
31. Z księgi niespełnionego ukojenia. Pasaże Jana Gryki, [w:] Jan Gryka, Opowiastki o  mące, wodzie i nitce oraz ich związkach w labiryncie sztuki, [kat. wyst.], Galeria Labirynt 2, Lublin, luty-marzec 1999, s. 2-20.
32. „Spotkania i wizyty przyjaciół”, czyli przeciw autonomii tworzywa, [złożony do druku w zbiorze materiałów z sesji poświęconej twórczości Artura Nachta-Samborskiego, Galeria Zachęta, Warszawa, czerwiec 1999]; pierwodruk [w:] M. Kitowska-Łysiak, Ślady…, s. 43-58.
33. Inkarnacje Androgyna [Magdalena Abakanowicz], „Rzeźba Polska”: Figuracja w rzeźbie polskiej XIX i XX wieku, t. VIII: 1996-1997, Orońsko 1999, ss. 61-69; przedruk j.w., s. 121-140.
34. Sztuka jest drogą [wstęp do:] Jacek Sempoliński,Władztwo i służba. Teksty o sztuce, red. M. Kitowska-Łysiak; pierwodruk j.w., s. 9-26.
35. Powrót martwej natury, “Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki” 1999, t. XLVII, z. 4 (specjalny), s. 373-385; przedruk jw., s. 141-160.
36. Bruno Schulz [z J. Jarzębskim; teksty do kat. wyst. towarzyszącej konferencji pt.Bruno Schulz – il profeta sommerso, Alpe Cinema, Trieste, Cooperativa Bonaventura, Trieste, Instituto Polacco, Roma, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa; Triest,23-25 listopada 2000 roku], Libri Scheiwiller, Milano 2000, s. 33-94.
37. Krytyka artystyczna – literacka wypowiedź wobec nieliterackiej ekspresji, [w:]Genologia dzisiaj, praca zbiorowa pod red. W. Boleckiego i I. Opackiego, seria: Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t. LXXXII, Wyd. IBL, Warszawa 2000, s. 102-115.
38. Jan Stanisławski i „Matka-Ukraina”. Brakujące ogniwo, [w:] Stulecie Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, Instytut Historii Sztuki UJ, Seria Ars et Nova, t. IV, TAiWPN Universitas, Kraków 2001, s. 133-147.
39. Sztuka – posiew kontemplacji?, [w:] Natura natury[kat. wyst.], ZPAP Okręg Lubelski, Muzeum Nadwiślańskie, Galeria Dzwonnica, Kazimierz Dolny, wrzesień 2001, s. nlb. 10-17; przedruk [w:] Forum Malarstwa Polskiego. Lesko 2001 – Materiały. Zeszyt 2: Malarstwo – sztuka kontemplacyjna [2002], s. nlb. 9-14.
40. Zagadka twarzy [Frida Kahlo], „Punkt po punkcie” 2001, t. I (Twarz. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk, 24-24 listopada 2000 roku), s. 147-162.
41. Viewed on a Craced Mirror. Polish Art in Relation to Ideology in 1945-2000, „Uměni” 2001, t. XLIX, nr 6, s. 546-560.
42. Trudna wiara w grzeszne, udręczone, „przeanielone” [Jerzy Nowosielski], „Punkt po punkcie”, z. II (Miłość), Gdańsk 2001, s. 77-86; przedruk: „Undergrunt” 2002, nr 6, s. 145-152.
43. Duygu-hayal, hayal-dugyu: gerçekten temsile ve temsilden gerçeğe [Wrażenie – wyobrażenie, wyobrażenie – wrażenie, czyli od rzeczywistości do reprezentacji i od reprezentacji do rzeczywistości, [w:] Siyah Güneş – Bruno Schulz [kat. wyst.], Yapi Kredi Kültür Sanat Yaincilik, Istambul 2002, s. 30-53.
44. Dotknąć obrazu, [w:] Salon Wschodni [kat. wyst.], BWA, Lublin, wrzesień 2002, s. 5-7.
45. „Bezlik nieskończonych historyj”. O reinterpretacji mitologicznych pierwowzorów na kartach „Xięgi Bałwochwalczej”, [w:] Mityzacja rzeczywistości. Bruno Schulz 1892-1942 [katalog wystawy], Muzeum Lubelskie – Zamek, Lublin, listopad-grudzień 2002, s. 9-22.
46. Drohobycz i świat, [w:] Edward Dwurnik, Drohobycz i świat [kat. wyst.] BWA, Galeria Stara, Lublin, listopad-grudzień 2002, s. nlb. 3-13; tamże (s. nlb. 16-28) wersja ang. tekstu.
47. W poszukiwaniu Autentyku, [w:] W poszukiwaniu Autentyku – Stanisław Fijałkowski, Eugeniusz Mucha, Zbigniew Makowski, Jerzy Nowosielski, Andrzej Strumiłło [kat. wyst.], BWA, Galeria Stara, Lublin, listopad-grudzień 2002, s. nlb. 3-7; tamże noty biograficzne, s. nlb. 8, 10, 12, 14, 16 oraz wersja angielska wszystkich tekstów (s. 18-29).
48. Twarz artysty – fizjonomia bez pointy [Bruno Schulz], [w:] Marmur dziejowy. Studia z historii sztuki, PTPN. Wydział Nauk o Sztuce. Prace Komisji Historii Sztuki, t. XXXII, Poznań 2002.
49. Prywatny apokryf. Czy „Xięga (Bałwochwalcza)” jest Księgą?, [w:] Bruno Schulz,Republika marzeń [kat. wyst.], Galeria Teatru Wielkiego, Warszawa, styczeń-luty 2003, s. 85-98.
50. Czy wierni potrzebują sztuki?Uwagi subiektywne, [w:] Sacrum w sztuce współczesnej, pod red. B. Major, Częstochowa 2003, s. 71-91.
51. Matka wychodzi z cienia, [w:] „W ułamkach zwierciadła”… Bruno Schulz (1892-2002), pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i W. Panasa, TN KUL, Lublin 2003, s. 341-361.
52. Powolne czytanie malowideł [Grzegorz Bednarski], [w:] Grzegorz Bednarski[publikacja towarzysząca wyst.], Galeria u Jezuitów, Poznań 2004, s. nlb. 7-13 [wersja ang. s. 60-67].
53. Wróblewski odzyskiwany, czyli co obraz „wiedzieć” może, [w:] Natura natury 3: Między figuracją a abstrakcją, red. U. Ślusarczyk [i M. Kitowska-Łysiak, P. Kmieć, A. Ślusarczyk], Muzeum Nadwiślańskie, Kazimierz Dolny 2004, s. 19-33.
54. Ucieczka w (melancholijną) prywatność? [Janusz Kaczmarski], [w:] Janusz Kaczmarski, Obrazy z pracowni [kat. wyst.], Miejska Galeria Sztuki, Łódź kwiecień 2005, Muzeum Okręgowe, Toruń 2005, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Olsztyn 2005, s. 11-15.
55. Galicyjskie „Caprichos”?, [w:] Mowa i moc obrazów [praca zb. ded. prof. Marii Poprzęckiej], pod red. W. Baraniewskiego, A. Pieńkosa, Warszawa 2005, s. 67-74.
56. Kim byłaś Eggo?, [w:] Biografia – historiografia wczoraj i dziś. Biografia nowoczesna – nowoczesność biografii, pod red. R. Kasperowicza, E. Wolickiej-Wolszleger, TN KUL, Lublin 2005, s. 191-213.
57. Ideologia wobec sztuki. Kartka z historii „Przeglądu Artystycznego” (1945-49), [w:] Sztuka a władza. Konferencja na jubileusz 50-lecia Arsenału, pod red. G. Balcerzak, Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta, Gorzów Wlkp. 2006, ss. 15.
58. Czy możliwa jest sztuka Niemożliwa?, [w:] Labirynt. Wystawy w galeriach BWA Lublin – 2006, BWA, [Lublin 2007], s. nlb. 3-8 [wersja angielska].
59. Czułość w cieniu eschatologii. „Sceny rodzinne” Andrzeja Wróblewskiego, „Ikonotheka” 2007, t. XX [inna wersja: „Z cieniami wszedł w związki rodzinne...”[wstęp do:]„Z cieniami wszedł w związki rodzinne…” Andrzej Wróblewski (1927-1957) [kat. wyst.], Galeria Pokaz, Warszawa, wrzesień-październik 2007, s. nlb. 3-11].
60. Drohobycz, czyli świat, [w:] Bruno Schulz a kultura Pogranicza. Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, Drohobycz 2007, s. 82-102.
61. Seidenbeutlowie, [w:] Efraim i Menasze Seidenbeutlowie (1902-1945) [kat. wyst.], Muzeum Nadwiślańskie, Kazimierz Dolny 2007, s. 40-45 [+ wersja ang.].
62. Tropiciel spraw ostatecznych [Jacek Sempoliński], [w:] Mit – symbol – mimesis.Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger, red. M. Kitowska-Łysiak, J. Jaźwierski, R. Kasperowicz, M. Pastwa, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 337-357.
63. „Dom martwych zwierząt”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2010, nr 2-3.
64. Krytyk jako obserwator i jako (współ)twórca. Rekonesans, [w:] Pokolenie’80 [kat. wyst.], red. T. Boruta, Muzeum Narodowe, Kraków, grudzień 2010 – styczeń 2011.
65. Pomiędzy starym i nowym romantyzmem. W sprawie stanu badań nad sztuką „niezależną” lat 80., j.w.
66. Un peu demodé. O Adamie Hoffmannie, [w:] Figury i figuracje. Materiały LIV Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, 20-22 października 2005, red. M. Kitowska-Łysiak, R. Kasperowicz, M. Lachowski, L. Lameński, Warszawa 2006, s. 303-320.
67. Przeżycie religjne a logika formy: Antoni Rząsa – Eugeniusz Mucha, [w:] Ludzie i dzieła. Studia z historii kultury artystycznej, red. M. Kitowska-Łysiak, L. Lameński, I. Rolska-Boruch Lublin 2006.
68. Poetyckość prozy [Jacek Sienicki], [w:] Jacek Sienicki, Obrazy i prace na papierze[kat. wyst.], Galeria aTAK, Warszawa, listopad 2008 – styczeń 2009, s. 9-27 [pol. wersja poz. 2].
69. Sceny z Dodolandii. Przyczynek do imaginarium Brunona Schulza, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2011, nr 1, s. 175-188.
70. Włodzimierza Borowskiego odmowa udziału w sztuce, „Partisan” 2011 [publ. dwujęzyczna – polsko-białoruska].
 

HASŁA LEKSYKOGRAFICZNEBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Internetowa baza danych Instytutu Adama Mickiewicza www.culture.pl, hasła dot. artystó[w:] 2001 – Bereźnicki Kiejstut, Bogusz Marian, Boruta Tadeusz, Brzozowski Tadeusz, Cwenarski Waldemar, Czapski Józef, Dziędziora Jan, Fałat Antoni, Fijałkowski Stanisław, Hałas Józef, Jarema Maria, Kantor Tadeusz, Kierzkowski Bronisław, Kobzdej Aleksander, Kuryluk Ewa, Lebenstein Jan, Makowski Zbigniew, Marczyński Adam, Mazurkiewicz Alfons, Mickiewicz Aldona, Mierzejewski Jerzy, Muter Mela (Melania), Nacht-Samborski Artur Stefan, Pągowska Teresa, Potworowski Piotr, Przybylski Janusz, Strumiłło Andrzej, Wróblewski Andrzej; 2003 – Jonscher Barbara, Łukomski Józef, Maciejewski Zbysław Marek, Mucha Eugeniusz, Musiałowicz Henryk, Opałka Roman, Panek Jerzy, Schulz Bruno, Szajna Józef, Szapocznikow Alina; 2004 – Abakanowicz Magdalena, Artymowski Roman, Bednarski Grzegorz, Borowski Włodzimierz, Gustowska Izabella, Kmieć Piotr, Kobro Katarzyna, Korolkiewicz Łukasz, Maziarska Jadwiga, Nowosielski Jerzy, Okińczyc Andrzej, Piotrowicz Jerzy, Rząsa Antoni, Sapetto Marek, Sienicki Jacek, Sosnowski Kajetan, Szamborski Wiesław, Tarasewicz Leon, Tymoszewski Zbigniew; 2005 – Kunka Lech, Krygier Stefan, Markowski Wiesław, Nikifor, Rosołowicz Jerzy, Warzecha Marian, Ziemski Rajmund, Żelechower-Aleksiun Mira.
2. Hasła biograficzne: Brzozowski Tadeusz, Dobkowski Jan, Pągowska Teresa, Fijałkowski Stanisław, Sienicki Jacek, Makowski Zbigniew, Tarasewicz Leon, [w:] 7 wspaniałych. Jan Cybis i laureaci nagrody jego imienia [kat. wyst.], Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Olsztyn, czerwiec-lipiec 2003, s. nlb. 16-17, 20-21, 24-25, 28-29, 34-35.
3. Hasła biograficzne: Brykalski Przemysław, Brzechwa Krystyna, Celnikier Izaak, Dziędziora Jan, Jonscher Barbara, Klimczak Alina, Lebenstein Jan, Mellerowicz-Gella Teresa, Oberländer Marek, Obremba Gabriela, Rudowska-Pisarek Magdalena, Sempoliński Jacek, Sienicki Jacek, [w:] Do „Arsenału” przez Kazimierz [kat. wyst.], oprac. W. Odorowski, Muzeum Nadwiślańskie, Kazimierz Dolny [lipiec] 2004, s. 31-49.
4. Hasła biograficzne: Błachnio Henryk, Brykalski Przemysław, Brzechwa Krystyna, Celnikier Izaak, Damasiewicz Witold, Dziędziora Jan, Jonscher Babara, Klimczak Alina, Kurka Bartłomiej, Lebenstein Jan, Mellerowicz-Gella Teresa, Oberländer Marek, Obremba Gabriela, Rudowska Magdalena, Sempoliński Jacek, Sienicki Jacek, Wróblewski Andrzej, Ziemski Rajmund, [w:] Pięćdziesiąt lat po wielkiej wystawie. Krąg Arsenału 1955-2005 [kat. wyst.], Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Gorzów Wlkp. 2005, s. 52, 36, 48, 8, 46, 14, 18, 30, 50, 44, 28, 6, 34, 26, 20, 16, 10, 22.
 

GŁOSY I RECENZJEBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Franz Kafka – Bruno Schulz: symptomy obsesji, „Twórczość” 1985, nr 3.
2. K. [rec. Wyst.: Le siècle de Kafka, Centre Pompidou, Paryż, wrzesień-październik 1984], „Tygodnik Powszechny” 1985, nr 37.
3. Chagall, „Odra” 1985, nr 12.
4. Bałwochwalczo o Schulzu, „Twórczość” 1986, nr 9.
5. Cień arcydzieł [rec. wyst.: Roman Cieślewicz, Kolaże i plakaty, Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Lublin, marzec-kwiecień 1987], „Twórczość” 1987, nr 8.
6. Żywa obecność tradycji [rec. wyst.: Jacek Waltoś, Malarstwo, Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Lublin, maj-czerwiec 1988], „Tygodnik Powszechny” 1988, nr 24.
7. „Czy wiesz w Apokalipsie gdzie leży bestyja?” (O Lebensteinowej „ars emblematica”[rec. wyst.: Jan Lebenstein, Księga Hioba. Apokalipsa, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa , listopad 1986-styczeń 1987], „Znak”1988, nr 5/6.
8. „Sanatorium Wysoka Łąka” [rec. wyst.: Józef Gielniak, Grafika, Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Lublin, 1989], „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 2.
9. Malarstwo Myrosława Jahody, „Akcent” 1992, nr 2/3.
10. Nam Proustów potrzeba [omówienie sesji: Bruno Schulz 1892-1942, Instytut Pedagogiczny, Drohobycz, listopad 1992], tamże.
11. Oko [rec. książki: J. Czapski, Pankiewicz. Życie i dzieło. Wypowiedzi o sztuce, Lublin 1992, reedycja wyd. z 1936], „Znak” 1993, nr 7.
12. Kartka z prowincji – Presser [rec. wyst.: Józef Presser, Malarstwo, Muzeum Lubelskie na Zamku, Lublin, kwiecień 1993], „Kresy” 1993, nr 15, s. 243-245.
13. Postscriptum do Schulza, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 51/52.
14. O rysunkach Józefa Czapskiego, „Odra” 1994, nr 1.
15. Schulz w teatrze [rec. Książki: Teatr pamięci Brunona Schulza, red. J. Ciechowicz i H. Kasjaniuk, Gdynia 1993], „Tytuł” 1994, nr 1.
16. Seidenbeutlowie [rec. wyst.: Menasze i Efraim Seidenbeutlowie, Malarstwo, Galeria Kordegarda, Warszawa, 1994], „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 6.
17. Wyznania „gorszyciela” [rec. książki: K. Czerni, Nie tylko o sztuce. Rozmowy z profesorem Mieczysławem Porębskim, Wrocław 1992], „Odra” 1994, nr 2.
18. Rzeczywistość pozaartystyczna warunkuje rzeczywistość artystyczną. Z Jackiem Sempolińskim i Jackiem Waltosiem rozmawia Elżbieta Grabska [red.], „Kresy” 1994, nr 17.
19. Tworzywo i postać. Z Leszkiem Mądzikiem rozmawia Elżbieta Grabska [red.], tamże.
20. Alchemik (Dubuffet w Zachęcie) [rec. Wyst.: Jean Dubuffet 1901-1985, Galeria Zachęta, Warszawa, grudzień 1993-luty 1994], „Znak” 1994, nr 5, s. 152-157.
21. Srebrna szkatułka [rec. książki: G. Herling-Grudziński, Siedem medalionów i srebrna szkatułka, Warszawa 1994], „Więź” 1994, nr 11, s. 173-176.
22. Sztuka po katastrofie? [rec. książki: J. St. Wojciechowski, Z punktu widzenia rzeźbiarza. Sztuka lat 80., Orońsko 1994], „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 2.
23. Pochwała malarstwa [rec. książki: J. Pollakówna, Myśląc o obrazach, Warszawa 1994], „Znak” 1995, nr 1, s. 131-134.
24. Pasja [rec. wyst.: Grzegorz Bednarski, Malarstwo, Trybunał Koronny, Lublin, listopad 1994], „Znak” 1995, nr 3, s. 150-152.
25. Rodziński [rec. wyst.: Stanisław Rodziński, W drodze. Malarstwo, Galeria Kordegarda, Warszawa, grudzień 1994-styczeń 1995], „Więź” 1995, nr 3, s. 172-173.
26. Tarasewicz [rec. wyst.: Leon Tarasewicz, Malarstwo, Galeria Biała, Lublin styczeń-luty 1995], „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 18.
27. Czapski [rec. książki: J. Pollakówna, Czapski, Warszawa 1993], „Znak” 1995, nr 8, s. 131-134.
28. Rudymenta [rec. wyst.: Jerzy Bereś, Zwidy. Wyrocznie. Ołtarze. Wyzwania, Muzeum Narodowe, Poznań, lipiec-sierpień 1995; Muzeum Narodowe, Kraków, wrzesień-październik 1995], „Art and Business”1995, nr 9 [wersja ang.:Rudimentaries, „Art and Business” 1995, Autumn; wersja ukraińska: Jerzy Bereś – Widenia. Proroczestwa. Ałtari. Wyzowy, „Terra Incognita” (Kijów) 1996, nr 5].
29. Mela Muter [rec. wyst.: Kolekcja Bolesława i Liny Nawrockich: I. Mela Muter; II. Malarstwo  polskie, Muzeum Narodowe, Warszawa, grudzień 1994-luty 1995], „Znak” 1995, nr 9, s. 222-226.
30. Pompa funebris dzisiaj [rec. wyst.: Aliska Lahusen, Rzeźba, Galeria Kordegarda, Warszawa 1995, „Więź” 1995, nr 11, s. 165-167.
31. Kołodziej 432 [rec. wyst.: Marian Kołodziej, Labirynty. Klisze pamięci, Kościół o.o. franciszkanów, Gdańsk, czerwiec-wrzesień 1995], „Znak” 1995, nr 12.
32. Koloryzm w malarstwie polskim [omówienie sesji pod tym samym tytułem, Oddział Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego, Gdańsk, listopad 1995], „Więź” 1996, nr 4, s. 191-194.
33. Gry Abakanowicz [rec. wyst.: Magdalena Abakanowicz, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, kwiecień-wrzesień 1995; Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, październik-grudzień 1995], „Znak” 1996, nr 5, s. 168-172.
34. Eremita [rec. wyst.: Stanisław Fijałkowski, Droga, Galeria Kordegarda, Warszawa, grudzień 1995-styczeń 1996], „Znak” 1996, nr 8.
35. Wolff – symbolista? [rec. wyst.: Jerzy Wolff (1902-1985), Muzeum Okręgowe, Sandomierz, grudzień 1995-luty 1996 (wersja pełna), luty-czerwiec 1996 (wersja uszczuplona o prace z kolekcji prywatnych); Muzeum Okręgowe, Rzeszów 1996, lipiec-sierpień 1996], „Akcent” 1996, nr 4.
36. „Bronię obrazu” [Witold Damasiewicz], „Art and Business” 1997, nr 1/2.
37. Malarstwo myślące [rec. wyst.: Tomasz Tatarczyk, Obrazy nad-realne, Galeria Stara BWA, Lublin, grudzień 1996-styczeń 1997], „Art and Business” 1997, nr 3.
38. Od galerii do muzeum. Laurka na ćwierćwiecze Galerii 72, „Art and Business” 1997, nr 6.
39. „Kość z kości” [rec. wyst.: Jonasz Stern 1904-1988, Starmach Gallery, marzec 1997], „Znak” 1997, nr 6, s. 159-162.
40. Końca sztuki nie będzie [rec. wyst.: Figur racje. Grzegorz Bednarski – Tadeusz Boruta, Fundacja Turleja, Pałac Sztuki, Kraków, kwiecień 1997], „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 23, s. 14.
41. „Zapisy zmierzchu” [rec. wyst.: Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890-1914, Muzeum Narodowe, Warszawa, listopad 1996-styczeń 1997; Muzeum Narodowe, Kraków marzec-maj 1997], „Znak” 1997, nr 8, s. 149-158.
42. Bastard poligrafii? [wstęp do kat. wyst.] Wschodni Salon Sztuki. Wystawa z okazji Jubileuszu 680 rocznicy nadania prawa miejskiego Lublinowi, BWA, Lublin, wrzesień 1997.
43. Metamorfozy obrazu. Malarstwo Mariana Stelmasika [wstęp do:] Marian Stelmasik, Malarstwo [kat. wyst.], BWA, Lublin, grudzień 1997-styczeń 1998], s. nlb. 3-6.
44. Mira [uwagi na marginesie wyst.: Mira Żelechower-Aleksiun, Malarstwo, Stowarzyszenie Teatralne Gardzienice, Gardzienice, październik 1997], „Znak” 1998, nr 1, s. 165-168.
45. Żadnych analogii… Uwagi na marginesie wystawy dzieł Marca Chagalla [rec. wyst.: Marc Chagall, Dzieła z lat 1928-1983, Muzeum Narodowe, Kraków, wrzesień-listopad 1997] „Znak” 1998, nr 3, s. 150-156.
46. Ostry smak życia [rec. wyst.: Marek Oberländer, Malarstwo, Galeria In spe, Warszawa, listopad-grudzień 1997], „Art and Business” 1998, nr 4, s. 30-32.
47. Haiku-Melancholia [rec. wyst.: Koji Kamoji, Rysunki zimowe, Galeria Stara BWA, Lublin, kwiecień 1998], „Znak” 1998, nr 7, s. 169-172.
48. Jerzy Mierzejewski fecit [rec. wyst.: Jerzy Mierzejewski, Malarstwo, BWA, Galeria Stara, Lublin, listopad-grudzień 1998], „Kresy” 1998, nr 4(36), s. 253-254.
49. Czy instalacja jest (tylko) fotogeniczna?, [[w:]] Biała sztuka. Prezentacja Galerii Białej [kat. wyst.], Galeria Miejska Arsenał, Poznań, marzec-kwiecień 1999, s. 60-62.
50. Upiory Lebensteina [rec. wyst.: Jan Lebenstein, Etapy, Muzeum Lubelskie, Zamek, Lublin, luty-marzec 1999], „Art and Business” 1999, nr 4, s. 59-61.
51. Frenkiel x 2 [rec.: Stanisław Frenkiel, Malarstwo, Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Akademia Sztuk Pięknych, Kraków, wrzesień-październik 1998; S. Frenkiel, Kożuchy w chmurach i inne eseje o sztuce, wstęp i wybór J. Koźmiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1998, seria: Archiwum Emigracji. Materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 roku, pod red. S. Kossowskiej i M. A. Supruniuka, t. VI], „Znak” 1999, nr 6, s.173-74.
52. Lalka w rozmowie ze śmiercią [rec. wyst.: Alina Szapocznikow (1926-1973), Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa, maj-lipiec 1998; Muzeum Narodowe, Kraków, październik-grudzień 1998; Muzeum Sztuki, Łódź, styczeń-luty 1999; Muzeum Narodowe, Wrocław, marzec – kwiecień 1999], „Znak” 1999, nr 7, s. 178-181.
53. Azyle wszelkiego życia [rec. wyst.: Aldona Mickiewicz, Azyle niepewnego życia, Galeria Krypta u Pijarów, Kraków, styczeń-luty 1999; Muzeum Okręgowe im. Jacka Malczewskiego, Radom, kwiecień-maj 1999], „Znak” 1999, nr 10, s. 185-186.
54. Próba języka [wstęp do:] Grzegorz Bednarski [kat. wyst.], Galeria Krypta u Pijarów, Kraków, listopad 2000, s. 1.
55. „Sprawa Schulza”, “Znak” 2001, nr 10, s. 147-152.
56. Donosy w bliska (Figur racje po raz wtóry) [wstęp do kat. wyst.] Grzegorz Wnęk,Obrazy, BWA, Sandomierz 2002, BWA, Kielce 2003, s. nlb. 12-14.
57. Wierność przegranej [rec. książki: S. Beckett, Wierność przegranej, Kraków 1999], „Kresy” 2002, nr 50, s. 145-149.
58. Widzieć jasno w oburzeniu. Z Małgorzatą Kitowską–Łysiak rozmawia Janusz Marciniak, „Gazeta Malarzy i Poetów” 2002, nr 4, s. 3-4.
59. Materia idei. O malarstwie Jana Ryszarda Lisa [wstęp do:] Znaki szczególne. JanaRyszarda Lisa życie i twórczość, BWA, Lublin, styczeń 2003, s. 67-70.
60. Jaskrawość [Mira Żelechower-Aleksiun], „Kresy” 2003, nr 2-3 (54-55), s. 212-214.
61. Papierowa czapka, nos clowna, walizka, bębenek, kilka jabłek porzuconych niedbale na stole…, „Kresy” 2003, nr 2-3 (54-55), s. 233-235.
62. Miejsca tchnące pustką [Kinga Nowak], „Format” 2003, nr
63. Nowosielski przedstawiony, „Znak” 2003, nr 10, s. 114-120.
64. Trzy pytania, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 17; dodatek „Parafia w Tygodniku”, s. III.
65. Uczulenie [Kinga Nowak] [wstęp do kat. wyst. pod tym samym tyt.], Galeria Pokaz, Warszawa sierpień 2004, s. nlb. 3-7.
66. Zagadka widzialności [wstęp do:] Tadeusz Boruta, Malarstwo [kat. wyst.], Archidiecezjalne Muzeum Sztuki Religijnej, Lublin wrzesień-październik 2004, s. 3-9.
67. Czy wierni potrzebują sztuki? [wersja zmieniona i skrócona], [w:] Sacrum i życie. Życie i sztuka, pod red. Barbary Major i Joanny Matyi, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa 2004, s. 135-140.
68. Glosa [nt. sztuki religijnej], [w:] jw., s. 239-242.
69. Czy nowa historia sztuki?, „Aspiracje” 2005, nr 3, s. 27-31.
70. „Xięga bałwochwalcza”, [w:] W stronę Schulza [kat. wyst.], Muzeum Narodowe, Kraków kwiecień-czerwiec 2005, s. 61-62.
71. Cieślewicza ikony codzienności, jw., s. 9.
72. Arsenał po 50. latach, „Odra” 2005, nr 9, s. 56-60.
73. Maria Magdalena z pędzlem i ołówkiem [Aldona Mickiewicz], „Format” 2005, 3(47), s. 32-33.
74. Placówka, „Kresy” 2005, nr 3(63), s. 182-187.
75. Uwagi na marginesie, [w:]  wobec zła. IV Triennale Sztuki Sacrum 2006. Wystawa problemowa [kat. wyst.], Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa, październik-listopad 2006, s. nlb. 5-6.
76. Hołd dla czerwieni, [w:] Marzena Balewska, Impresje pompejańskie [kat. wyst.], Galeria Pryzmat, Kraków, luty-marzec 2007, s. 1 [+ wersja ang.].
77. Praca u podstaw, [w:] Gustaw Zemła, Rzeźbienie metafizyki [kat. wyst.], Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa, październik-listopad 2007, s. nlb. 11-13 [+ wersja ang.].
78. Poza kolorem?, [w:] Urszula Ślusarczyk, Malarstwo [kat. wyst.], Galeria Pokaz, Warszawa, luty-marzec 2008.
79. Studium postaci, [w:] Grzegorz Wnęk, Malarstwo [kat. wyst.], Galeria Nautilus, Kraków; BWA, Kielce 2008.
80. „Tu mieszka Stanisław Wyspiański i prosi, żeby go nie odwiedzać”, „Zeszyty Malarstwa. Zeszyty Naukowo-Artystyczne Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie” 2007, nr 8, s. 63-65 [publ. maj 2008].
81. Numer 18729 [Józef Szajna], „Więź” 2008, nr 9, s. 138-143.
82. Wielka zapomniana [Maria Jarema], „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 44, s. 40-41.
83. Fizjologia kreski. O Schulzowskich rysunkach Benka Homziuka, www.kulturaenter.pl, 2008, nr 4 (listopad), ss. 5.
84. Taniec ze śmiercią [Marzena Balewska], [w:] Marzena Balewska, Taniec ze śmiercią[kat. wyst.], Galeria Pokaz, Warszawa, marzec 2010, s. nlb. 3-7.
85. Pod prąd [rec. książki Wojciecha Skrodzkiego Wizjonerzy i mistrzowie, Warszawa 2009], „Ethos” 2010, nr 29.
86. W cieniu [Kinga Nowak], [w:] Kinga Nowak, Zbieżanka, Galeria Rybna 4, Lublin, maj 2010, s. 2.
87. Ponad kontrastami [Stanisław Fijałkowski], [w:] Stanisław Fijałkowski, Prace na papierze/Works on paper, Galeria Ego, Poznań 2009, s. 10-13, wersja ang. s. 14-16.

RUBRYKA AUTORSKA: Niepewność oka (na łamach „Znaku”)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Magiczne dywany [winno być : Obecność rzeczy; Olga Wolniak], 2000, nr 8, s. 101-105.
2. „Swój kolor” [Aleksander Rafałowski], 2000, nr 10, s. 128-133.
3. Empatia [Janusz Marciniak], 2000, nr 11, s. 111-118.
4. Remanenty, 2001, nr 2, s. 100-106.
5. Czapski dla cierpliwych, 2001, nr 4, s. 116-121.
6. „Niepewność drżąca prosta jasność” („Święty Gaudi”), 2001, nr 6, s. 117-123.
7. Dziadek [Alfred Lenica], 2001, nr 9, s. 115-119.
8. Dziwaczka (z pozoru) [Frida Kahlo], 2001, nr 11, s. 100-106.
9. Słowo i obraz [Roman Cieślewicz], 2002, nr 3, s. 102-108.
10. Dotknąć obrazu, 2003, nr 1, s. 93-97.
11. „Bio-obiekty” Jadwigi Maziarskiej, 2004, nr 6, s. 101-107.
 

ROZMOWYBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1. „Arsenał” jest pewnego rodzaju maginesem. Rozmowa z Elżbietą Grabską  udział w rozmowie – z P. Kosiewskim, M. Ujmą, M. Wacławkiem], „Kresy” 1992, nr 12.
2. Requiem. Alfred Schreyer i Abraham Schwarz rozmawiają o śmierci Brunona Schulza [oprac. rozmowy]„Kresy” 1993, nr 14, s. 256-258.
3. „Czapski był niezwykłym zjawiskiem…” Z Wojciechem Karpińskim rozmawiają Małgorzata Kitowska- Łysiak i Piotr Kosiewski, „Kresy” 1993, nr 51/52, s. 118-126.
4. „Jestem zwierzak apolityczny”. Z Ewą Kuryluk rozmawiają Małgorzata Kitowska-Łysiak i Magdalena Ujma, „Kresy” 1994, nr 18, s. 193-199.
5. Dziewczynka w kolorowym płaszczyku. Z Mirą Żelechower-Aleksiun rozmawia Małgorzata Kitowska-Łysiak, „Kresy” 2003, nr 2-3 (54-55), s. 214-224.
6. Bez więzi przyjacielskiej nie byłoby zaufania, które do siebie mieliśmy, przy różnicy zainteresowań. Z Jackiem Waltosiem rozmawiają Grzegorz Bednarski, Małgorzata Kitowska-Łysiak, Krzysztof Nosal, [w:] Sztuka „zaangażowana” – mity i szanse. Materiały seminaryjne, [red. G. Balcerzak], Muzeum Lubuskie, Gorzów Wlkp.-Gościkowo/Paradyż 2003, s. 31-49.
7. Ja, Sobocki. Z Leszkiem Sobockim rozmawiają Małgorzata Kitowska-Łysiak i Krzysztof Nosal, [w:] j.w., s. 50-63.
8. Formuła nie może być rodzajem kagańca. Z Jackiem Waltosiem rozmawiają Grzegorz Bednarski, Małgorzata Kitowska-Łysiak i Krzysztof Nosal, [w:] Natura natury 3: Między figuracją a abstrakcją, red. U. Ślusarczyk [M. Kitowska-Łysiak, P. Kmieć, A. Ślusarczyk], Muzeum Nadwiślańskie, Kazimierz Dolny 2004, s. 64-78.

 
 
Spis bibliograficzny za:
Materiały ze strony www.ca.org.pl są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej).
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Collegium Artium oraz autorów poszczególnych treści.