Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Kurier Lubelski” (1937)

W 1937 roku Józef Łobodowski wznowił, upadły w 1932 roku, „Kurier Lubelski”. Próba ta okazała się zupełnym niewypałem, bowiem po kilku numerach dziennik zbankrutował, a redaktorowi pozostały spore długi.

Potwierdza to sam Józef Łobodowski: Wznowiłem wtedy [w 1937 roku] dziennik „Kurier Lubelski”, który redagowałem przez ostatni okres w poprzednim wcieleniu w roku 1932. Wtedy położyły mnie konfiskaty, tym razem zbytni optymizm i wiara w niedotrzymane obietnice. W ciągu krótkiego trwania tego nowego „Kuriera Lubelskiego” nadałem mu kierunek „Prometejski”, a więc stawiający na rozbicie imperium rosyjsko-sowieckiego na składowe części narodowe.
Józef Łobodowski, Fragmenty wspomnień, „Kontakt” 1987, nr 10, s. 59.

Niestety, nie udało się natrafić w żadnej (lubelskiej i krajowej) bibliotece na chociażby pojedyncze egzemplarze „Kuriera Lubelskiego” z 1937 roku. Potwierdzeniem tego, że rzeczywiście dziennik ukazywał się w tym roku jest zdjęcie fragmentu pierwszej strony „Kuriera Lubelskiego” z 1937 roku zamieszczone w okolicznościowej publikacji związanej z „Kurierem”. Nie można oczywiście wykluczyć, że pojedynczy egzemplarz „Kuriera” z roku 1937 znajduje się w prywatnych zbiorach albo archiwum.

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja: Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Na łamach „Kuriera Lubelskiego"

Po pięciu latach niebytu „Kurier Lubelski” został wznowiony w wydawnictwie Tadeusza Baraneckiego. Redaktorem dziennika został Józef Łobodowski a redaktorem odpowiedzialnym Kazimierz Wójcik. Józef Łobodowski w słowie zapowiadającym deklarował, że wskrzeszony dziennik będzie służył potrzebom Lubelszczyzny i sąsiednich kresów jako trybuna propagandy własnych idei i poglądów, które są zgodne z polską racją stanu i pokrywają się z linią rozwojową polskiej kultury. Każdy numer zawierał artykuł wstępny (felieton) na tematy ważne dla kraju (np. Na drogach do zjednoczenia, Myśl Polski idącej). Dziennik powrócił do charakteru początkowych numerów z 1932 roku, gdzie w krótkich notatkach podawane były informacje zagraniczne (np. wojna domowa w Hiszpanii, pakt włosko-jugosłowiański, czy spisek na życie Stalina), informacje krajowe, felietony i reportaże (np. wspomnienia Gran Chaco czy cykl Miasto nad morzem), powieść w odcinkach (Tajemnice lekarza Edgara Wallace’a), przegląd prasy krajowej w rubryce „Na marginesie” oraz stałe rubryki dotyczące Lublina: „Kronika lubelska” podająca aktualne wydarzenia z życia miasta, w tym sensacyjne (np. o organizowanych kursach obrony przeciwlotniczej, o hołdzie młodzieży szkolnej dla Naczelnego Wodza, o wystawach malarstwa), „Kronika Lubelszczyzny” informująca o najważniejszych wydarzeniach w Lublinie, Chełmie, Garwolinie i Tomaszowie Lubelskim. Pojawiła się też cała strona zatytułowana „Plastyka – Kino – Teatr – Muzyka” gdzie były poruszane sprawy kultury lubelskiej, zastanawiano się nad losem Teatru Miejskiego i jego ciężkim położeniu finansowym (artykuł Światła i cienie z 2 kwietnia 1937) a także wspominano biografię zmarłego właśnie Karola Szymanowskiego. Na łamach dziennika znalazły się też felietony dotyczące poezji współczesnej (np. Współczesna poezja polska – o personalizm i problematykę M.S.), liczne wiersze poetów polskich (Czesława Miłosza, Jadwigi Gamskiej-Łempickiej, Józefa Łobodowskiego) oraz przekłady poezji (np. Aleksandra Puszkina) i rysunki H. Donga Lublin w karykaturze. Podawane były także wiadomości sportowe ogólnopolskie i lokalne w rubryce „Sport w Lublinie” i program radiowy. W 1937 roku ukazało się tylko 9 numerów „Kuriera Lubelskiego” gdyż wydawnictwo nie wytrzymało konkurencji z innymi wysokonakładowymi gazetami kierowanymi do zbiorowości z wykształceniem co najwyżej podstawowym, która stanowiła ok. 2/3 potencjalnych czytelników prasy w Lublinie.

 

Opracowała: Anna Wojtysiak
Redakcja: Monika Śliwińska

Przypisy

 

 

Literatura

Łobodowski J., Fragmenty wspomnień, „Kontakt” 1987, nr 10.