Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kalendarium wydarzeń muzycznych w Lublinie

Spis treści

[RozwińZwiń]

XVI wiek

 • XVI w. - Przy kościele św. Michała w Lublinie działalność prowadzi konfraternia muzyków.
 • 1 poł. XVI w. - Powstaje Tabulatura Jana z Lublina (Jana Lubelczyka) - cenny dokument kultury muzycznej I połowy XVI wieku. Składa się na nią ponad 300 utworów muzycznych: zbiór pieśni i tańców w instrumentacji organowej, kościelnych i świeckich, które są różnorodnego pochodzenia: polskiego, francuskiego, włoskiego czy hiszpańskiego. Tabulaturę otwierają i zamykają teksty o charakterze teoretycznych traktatów muzycznych. Zbiór ten jednym z największych tego typu zbiorów w Europie.

XVII wiek

 • XVII w. - W Lublinie działalność prowadzi Bractwo Muzyków Polnych Wojskowych Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 • poł. XVII w. - Na przedmieściu Czwartek powstaje „Stowarzyszenie, czyli Bractwo Muzyków Różnych Instrumentów Używających". Do obowiązków muzyków Stowarzyszenia należało obsługiwanie świąt kościelnych oraz „przestrzeganie przyzwoitości w domach i na zebraniach publicznych".

XVIII wiek

 • 1781 r. - Zatwierdzenie nowego statutu konfraterni muzycznej, co zaowocowało wznowieniem działalności członków bractwa muzyków w mieście.
 • 1781 r. - W Lublinie urodził się Stanisław Serwaczyński - koncertmistrz pierwszych skrzypiec Opery w Budapeszcie, kierownik orkiestry w teatrze Skarbka we Lwowie. Po powrocie do rodzinnego miasta w 1842 roku prowadził ożywioną działalność artystyczną jako skrzypek kameralista. Był również nauczycielem początkowej gry nauki na instrumencie Henryka Wieniawskiego.

XIX wiek

 • 1816 r. - Założenie Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Lublinie przez lubelską masonerię. W ramach tej inicjatywy co tydzień organizowane były w domu Piotra Wojciechowskiego akademie muzyczne. Z powodu kasaty wolnomularstwa w 1922 roku działalność Towarzystwa wygasła.
 • 10 lipca 1835 r. - W kamienicy przy lubelskim staromiejskim Rynku (obecnie Rynek 17) przychodzi na świat Henryk Wieniawski - genialny kompozytor i jeden z najwybitniejszych pianistów-wirtuozów drugiej połowy XIX wieku. Ojciec, Tadeusz - magister filozofii, chirurgii i medycyny, pochodzenia żydowskiego w 1828 roku przyjął chrzest. Brat matki Reginy z domu Wolff, pierwszej nauczycielki muzyki Henryka - Edward Wolff - był wybitnym pianistą i kompozytorem, profesorem Konserwatorium Paryskiego. Bracia Henryka Wieniawskiego również byli utalentowani: Tadeusz (brat przyrodni) najstarszy z braci był wziętym lekarzem w ordynacji Zamoyskich w Szczebrzeszynie, Julian - powieściopisarzem i dramaturgiem, Józef - pianistą, kompozytorem, pedagogiem i działaczem muzycznym a Aleksander śpiewakiem.
 • 1836 r. - Po ukończeniu studiów gry skrzypcowej u Ludwika Spohra do Lublina przyjeżdża na 5 lat Jan Hornziel, gdzie prowadzi działalność koncertową i pedagogiczną. W tym okresie młodemu Henrykowi Wieniawskiemu udziela nauki gry na instrumencie. Później obejmuje funkcję skrzypka Teatru Wielkiego w Warszawie.
 • 3 października 1881 r. - W domu „Pod Czarnym Orłem" na Starym Mieście w Lublinie urodził się Ludomir Michał Rogowski, kompozytor i dyrygent.
 • 4 grudnia 1898 r. - Koncert inauguracyjny działalność Towarzystwa Muzycznego w Lublinie. Od 1968 roku Towarzystwo nosi imię Henryka Wieniawskiego.

XX wiek

 • 1917 r. - Powstanie Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Lublinie.
 • 1921 r. - Powstanie osiemdziesięcioosobowego chóru „Lutnia" pod dyrekcją Stanisława Koszowskiego.
 • 1928 r. - Swoją działalność rozpoczyna Towarzystwo Śpiewacze „Echo".
 • Sierpień 1944 r. - Powołanie do życia pierwszej artystycznej szkoły w Polsce - Państwowego Instytutu Muzycznego w Lublinie - przez Ministra Kultury i Sztuki PKWN - Wincentego Rzymkowskiego. Instytut miał swoje korzenie w przedwojennej tradycji społecznikowskiej działalności oświatowej i kulturalnej, która rozwijana była na Lubelszczyźnie. Nazwą szkoła nawiązywała do Instytutu Muzycznego, uczelni założonej przed wojną przez Lubelskie Towarzystwo Muzyczne. Obecnie szkoła funkcjonuje jako Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie.
 • Grudzień 1944 r. - Swoją działalność rozpoczyna Filharmonia Lubelska im. H. Wieniawskiego.
 • 1971 r. - Odbyły się pierwsze zajęcia dydaktyczne studentów Wychowania Muzycznego. Dwa lata później w wyniku reorganizacji wychowanie muzyczne weszło w skład wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Powstał wówczas Zakład Wychowania Muzycznego. W 1976 roku w strukturze Wydziału Pedagogiki i Psychologii zostaje powołany wewnątrzwydziałowy Instytut Wychowania Artystycznego.
 • Wiosna 1988 r. - Powstaje Orkiestra św. Mikołaja, jeden z ważniejszych polskich zespołów folkowych.
 • 1991 r. - Z inicjatywy uczonych i twórców Lublina powstaje Fundacja „Muzyka Kresów", której głównym celem jest prezentacja i badanie kultur tradycyjnych. Szczególną uwagę zwraca się na muzykę tradycyjnej Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1999 roku Fundacja organizuje co roku międzynarodowe festiwale „Najstarsze Pieśni Europy" i międzynarodowe letnie szkoły muzyki tradycyjnej.
 • 1997 r. - Przekształcenie Instytutu Wychowania Artystycznego w Wydział Artystyczny UMCS.
 • 1998 r. - Powołana zostaje Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej przy Fundacji „Muzyka Kresów".