Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Józef Łobodowski – bibliografia

Spis utworów Józefa Łobodowskiego, a także opracowania, wspomnienia i publikacje prasowe.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Poezje

Łobodowski Józef, List do kraju, oprac. Jerzy Święch, Lublin 1989.
Łobodowski Józef, Poezje, oprac. Józef Zięba, Lublin 1990.

Publicystyka

Łobodowski Józef, Serca za barykadą, „Trybuna” 1932, nr 1, s. 1315.

Wspomnienia

Listy i polemiki

Pierwsze szkice krytyczne

Wywiady

Jerzy Pleśniarowicz rozmawia z Józefem Łobodowskim, „W Słońce” 1937, R. IX, nr 3 (4).

Rozmowa z Józefem Łobodowskim, „Spotkania” 1987, nr 3334.

Proza (fragmenty)

Łobodowski Józef, Dzieje Józefa Zakrzewskiego: Czerwona wiosna (cz. I), Londyn 1965.

Publikacje w „Kulturze”

Łobodowski Józef, O cyganach i katastrofistach (II), „Kultura” 1964, nr 9, s. 5968.

Łobodowski Józef, O cyganach i katastrofistach (III), „Kultura” 1964, nr 10, s. 3553.

Łobodowski Józef, O cyganach i katastrofistach (IV), „Kultura” 1964, nr 11, s. 4961.

Pierwsze recenzje

Czechowicz Józef, Poezja Wołynia, „Kurier Literacko-Naukowy” 1938, nr 50, s. 89.
j.m. [Jan Miklaszewski], Gwiezdny psałterz, „Kurier Lubelski” 1932.04.14, nr 102, s. 2.
Miłosz Czesław, Lublin żyje, „Kurier Wileński” grudzień 1932.
nn, Jakich receznzyj pisać się nie powinno, „Kurier Lubelski” 1932.10.16.

Opracowania i recenzje

Jeśmian Czesław, W kubańskiej pustyni i puszczy, „Wiadomości Literackie” 1956, nr 16.
Józef Łobodowski rzecznik dialogu polsko-ukraińskiego, red. Ludmiła Siryk, Jerzy Święch, Lublin 2000.
Kłak Tadeusz, Emigracyjna twóczość Józefa Łobodowskiego,  „Akcent", 1989, nr 1 (35).
Kłak Tadeusz, Józefa Łobodowskiego technika poetyckiego portretu, „Akcent", 2010, nr 2 (120).
Kłak Tadeusz, Ballada z tamtej strony. O Balladzie lubelskiej Józefa Łobodowskiego [w:] Od sztuki interpretacji do kerygmatu. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, red. W. Kaczmarek, D. Seweryn, Lublin 2008.
Kłak Tadeusz, Miasto poetów. Poezja lubelska 1918–1939, Lublin 2001.
Kłak Tadeusz, Na drogach Don Kichota. Emigracyjna twórczość Józefa Łobodowskiego, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace polonijne” 1993, z. 18.
Kłak Tadeusz, „Lubelskie” powieści Józefa Łobodowskiego [w:] Literatura i pamięć kultury, red. Sławomir Baczewski, Dariusz Chemperek, Lublin 2004.
Kryszak Jerzy [wstęp do:] Iwaniuk W., Ostatni romantyk. Wspomnienie o Józefie Łobodowskim, Toruń 1998.
Krzyżanowski Jerzy R., Lublin Józefa Łobodowskiego, „Pamiętnik Literacki”, Londyn 1998.
Liedtke Antoni, Moje spotkanie z Józefem Łobodowskim, „Więź” 1993, nr 8.
Mansfeld Maria, Ukraina w poezji Józefa Łobodowskiego, „Spotkania” 1988, nr 35, s. 8297.
Matkowski Iwan, Józef Łobodowski - tłumacz literatury rosyjskiejI, „Akcent", 2009, nr 2 (116).
Michalski Waldemar, Ataman Łoboda, „Gazeta w Lublinie” 1991.11.23, nr 196, s. 5.
Michalski Waldemar, Odkryć Wołyń na nowo (Czechowicz, Iwaniuk, Łobodowski, Czaykowski), „Akcent", 2007, nr 1 (107).
Okulicz Kazimierz, O Łobodowskim i o „cywilizacji jagiellońskiej”, „Kultura” 1962.
P.H. [Hostowiec Paweł], Nagroda Literacka Kultury”, „Kultura” 1961.
Sawicka Jadwiga, Wołyń poetycki w przestrzeni kresowej, Warszawa 1999.
Sawicka Jadwiga, Hellada scytyjska. Ukraina w poezji Józefa Łobodowskiego, „Więź” 1988, nr 1112.
Szypowska Irena, Zawsze gardziłem ciszą zasiedziałych mieszczan..., „Poezja” 1988, nr 6.
Szypowska Irena, Łobodowski. Od „Atamana Łobody” do „Seniora Lobo”, Warszawa 2001.
Wełna Matylda, Dwa oblicza poety, „Gazeta w Lublinie” 1991.11.23, nr 196, s. 5.
Zięba Józef, Żywot Józefa Łobodowskiego (1), „Relacje” 1989, nr 3.

 

Rozmowy o Łobodowskim

Fronczek Zbigniew W., W wojsku i na emigracji. Rozmowa z Wacławem Iwaniukiem o Józefie Łobodowskim, „Gazeta w Lublinie” 1991.11.23, nr 196, s. 5.  

Z nagrań poety

Śmieja Florian, Józef Łobodowski o sobie i swojej poezji, „Odra” 1991, nr 4, s. 63–65.

Późniejsze teksty Łobodowskiego

Wydania ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Inne materiały

Słowa kluczowe