Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Józef Fert

Józef Franciszek Fert urodził się 7 lipca 1945 roku w Korytnicy nad Nidą. Jest poetą i prozaikiem.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Biogram

W 1969 roku ukończył studia z zakresu filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1970-90 pracował jako nauczyciel polonista w I Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie. Tam wraz z Henrykiem Rudzkim i Stanisławem Łuczko stanął na czele Komitetu Założycielskiego ZSZZ „Solidarność”, a także był działaczem Komitetu Obywatelskiego województwa chełmskiego.

Założył Radę Oświaty i Wychowania, która w wyniku wprowadzenia stanu wojennego została zdelegalizowana.

Od grudnia 1981 do lutego 1982 roku był internowany w Chełmie i Włodawie.

W latach 1968-69 pracował w redakcji Towarzystwa Naukowego KUL. Od 2001 roku jest członkiem zarządu. Należy także do Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 2002-04 pełnił funkcję prezesa Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Pełnił funkcję sekretarza redakcji czasopisma „Studia Norwidana”. Był również redaktorem kwartalnika literackiego „Akcent”.

Od 1994 do 1999 roku współtworzył razem z Marią Brzezińską „Radiowe warsztaty literackie” w Radio Lublin. Prowadził także warsztaty literackie w Centrum Kultury w Lublinie.

1978- otrzymanie tytułu doktora

1993- uzyskanie habilitacji

1994-96- adiunkt w Katedrze Literatury Współczesnej KUL. Do 1999 pracował jako dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL

1996- kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL

1998- otrzymanie tytułu profesora nadzwyczajnego

1999-02- prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

2002-06- kierownik Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida; obecnie członek zarządu

2006- otrzymanie tytułu profesora zwyczajnego

Profesor Józef Fert obecnie pełni funkcję prorektora ds. dydaktyki i wychowania KUL.

 

Wyróżnienia

Honorowy Obywatel Włodawy (1989)

Srebrna Odznaka Recytatorska (dwukrotnie)

Nagroda w konkursie im. Józefa Czechowicza (dwukrotnie)

Złoty Krzyż Zasługi (2004)

Ważniejsze publikacje

Norwid poeta dialogu, Wrocław 1982, Ossolineum

C. Norwid, Vade-mecum, wstęp, oprac. tekstologiczne i edytorskie, Wrocław 1990, Ossolineum

C. Norwid, Kolebka pieśni, oprac., Lublin 1990, TN KUL

Poeta sumienia. Rzecz o twórczości Norwida, Lublin 1993, RW KUL

Teofil Lenartowicz, Helena Mickiewiczówna. Korespondencja, wstęp, oprac. Lublin 1997, RW KUL

C. Norwid, „Błogosławione pieśni...",wybór, oprac., posłowie, Warszawa 2000, IW PAX

Norwidowskie inspiracje, Lublin 2004, TN KUL

C. Norwid, Sumienie słowa. Wybór myśli z listów i rozpraw, oprac. i wstęp, przedmowa J. Tischner, Wrocław 2004; Ossolineum

Zbiory poetyckie

Rytmy, Lublin 1987, Wydawnictwo Lublin

Zapach macierzanki, Lublin 1992, Wydawnictwo Lublin

Dominika, Lublin 1994, Polihymnia

Latomia. Wybór wierszy, Lublin 2003, Polihymnia

Kamienie Choklakia, Lublin 2005, Wydawnictwo Test.

 

/Na podstawie www.kul.lublin.pl/
 
 
                                                                          Opracowała Katarzyna Michałowska