Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Grabowiec – architektura drewniana

Spis treści

[RozwińZwiń]

Prawa miejskie

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1268 roku. Od momentu nadania praw miejskich ok. połowy XIV wieku Grabowiec stopniowo rozwijał się nie wykraczając poza swój rolniczo-rzemieślniczy charakter. W 1869 roku miasto straciło prawa.

Domy podcieniowe

Pierzeje prostokątnego rynku posiadały drewnianą zabudowę podcieniową typu szczytowego i kalenicowego, którą wspomina osiemnastowieczny opis miasta.
W 1860 r. Grabowiec liczył 308 domów drewnianych [1].

Obiekty użyteczności publicznej

W miejscowości zachował się dawny budynek Urzędu Gminy datowany na 1898 r. [2]. Obiekt w formie prostopadłościanu krytego dwuspadowym dachem posiada ganek wsparty na czterech prostokątnych słupach.
Obiektem związanym z Urzędem Gminy był istniejący niegdyś w Grabowcu areszt wybudowany w roku 1898 [3]. Budynek zaniedbany i opuszczony uległ zniszczeniu w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

 

Opracowanie: Paulina Kowalczyk

 

Tekst powstał w ramach projektu "Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny" realizowanego przez Stowarzyszenie Panorama Kultur dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przypisy

1. E. Przesmycka, Lubelszczyzna. Wielokulturowość osadnictwa, budownictwa i architektury, Lublin 2008, tabela s. 61-62.
2. St. Orłowski, Nie tylko chałupy [w:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1/1991 (27), s. 34-35, http://www.zkk.zam.pl/index.php/1991_rok
3. Tamże, s. 35.

 

Literatura

Górak J., Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Zamość 1996.
Orłowski St., Nie tylko chałupy [w:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1/1991 (27), s. 34-38, http://www.zkk.zam.pl/index.php/1991_rok
Przesmycka E., Lubelszczyzna. Wielokulturowość osadnictwa, budownictwa i architektury, Lublin 2008.