Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dzielnice Lublina – Śródmieście

Henryk Gawarecki w przewodniku "Ulicami Lublina" pisze:

Śródmieście współczesnego Lublina administracyjnie obejmuje terytorium miasta XIX i pocz. XX w. Główna ulica Śródmieś­cia — Krakowskie Przedmieście i jej prze­dłużenie — Al. Racławickie to podstawowe osie rozwoju miasta. Dawne przedmieścia: Czwartek i część Podzamcza zaliczane są obecnie pod względem administracyjnym do dzielnicy Czechów.

Na obszarze Śródmieścia koncentruje się życie handlowe, kulturalne i administracyj­ne Lublina. Mieszczą się tu siedziby insty­tucji i władz miejskich, wojewódzkich, ma­gazyny handlowe i liczne sklepy.
Zabudowę Śródmieścia formują w znacz­nej części stare, nieraz dziewiętnastowiecz­ne budynki i sieć wąskich ulic nie przysto­sowanych do obecnych potrzeb miasta. Prze­budowa i modernizacja Śródmieścia jest jed­nym z głównych problemów współczesnego Lublina. W okresie najbliższego 5-lecia za­mierzona jest budowa nowego centrum handlowo-usługowego zlokalizowanego u wylo­tu ul Kołłątaja.
Krakowskie Przedmieście, ul. Narutowi­cza, Al. Racławickie, ul. Rady Delegatów i jej przedłużenie, ul. Lubartowska oraz Bucz­ka to główne arterie komunikacyjne Lubli­na. Przebiegają one przez Śródmieście i za­daniem najbliższych lat jest budowa - arterii obwodowych, które wyłączyłyby komunika­cję przelotową z centrum. Obecnie jedynie ul. Lipowa, al. Swierczewskiego i Al. Zygmuntowskie w części tylko spełniają to za­danie, które dla kierunku Warszawa — Za­mość przejęła Trasa W—Z.
Do opisu Śródmieścia wprowadzono frag­menty zabudowy przy dworcu kolejowym, a także al. Świerczewskiego, Al. Zygmuntow-skie, ul. 1 Maja i najbliższe ich rejony.