Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Chopina 24 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Chopina 24.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dawny numer policyjny: -

Numer hipoteczny: Rury Jezuickie 43

Numer przed 1939: Chopina 24

Numer po 1944: Chopina 24

Numer obecny: Chopina 24

FunkcjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budynek mieszkalny. W 1936 roku na terenie posesji istniał sklep spożywczy. W 1940 roku cześć pomieszczeń zajmował Urząd Miar.

KalendariumBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

- Dokument wydany przez Magistrat Miasta Lublina w dniu 20.VI.1931 r. w sprawie planu na budowę domu mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” na nieruchomości przy ul. Chopina 22-24. Otóż przedstawiony projekt zatwierdza się pod warunkami skanalizowania nieruchomości i połączenia jej z siecią kanałów miejskich, położenia chodnika wzdłuż frontu nieruchomości oraz zabrukowania używalnej części podwórza.

- Odpis aktu notarialnego sporządzonego dnia 06.XII. rok nieczytelny. Akt dotyczy sprzedaży nieruchomości zwanych „Rury N. 11” oraz „Rury N. 43”, stanowiących 3923,52 łokci kwadratowych placu. Sprzedającym byli Stanisław Śliwiński i jego żona Zofia z Osińskich Śliwińska. Kupującym była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie.

- Podanie z dnia 15.IV.1931 r. wniesione do Magistratu m. Lublina przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jedność”. Pismo zawiera prośbę o zatwierdzenie planów i wydanie pozwolenia na przestawienie parkanu na linię rynsztoku oraz postawienie komórek drewnianych na wapniarnię i kantorek na posesji przy ul. Chopina 22/24. Plany zostały sporządzone przez Inżyniera Kelles-Krausego. Jednocześnie Spółdzielnia zwraca się z prośbą o zwolnienie z dzierżawy placu pod trotuar w powyższej nieruchomości.

- Zaświadczenie z dnia 07.VIII.1935 r. opatrzone podpisem i pieczęcią Prezydenta Miasta J. Piechoty. Pismo zawiera zaświadczenie, że na nieruchomości położonej przy ul. Chopina 24 został wybudowany na podstawie pozwolenia Zarządu Miejskiego z dnia 21.VI.1931 r., budynek mieszkalny 3-piętrowy. Budowę rozpoczęto w czerwcu 1931 r., a ukończono w listopadzie 1934 r. Wtedy też dom zamieszkano. Zaświadczenie to wydaje się Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” na skutek podania z dnia 03.VIII.1935 r. w celu złożenia w Urzędzie Skarbowym.

- Podanie z dnia 03.XI.1934 r. wniesione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jedność” do Zarządu Miejskiego w Lublinie o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku wybudowanego na nieruchomości przy ul. Chopina 22-24, nr hip. Rury 11-43, oraz na urządzenie w nim domu Spółdzielni. Budowa miała miejsce na podstawie projektu zatwierdzonego z dniem 21.VI.1931 r.

- Podanie z dnia 03.VIII.1935 r. wniesione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jedność” do Magistratu miasta Lublina. Pismo zawiera prośbę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, iż dom Spółdzielni położony przy ul. Chopina 24, został ukończony i oddany do użytku w 1934 r. Zaświadczenie to jest niezbędne do złożenia w Urzędzie Skarbowym.

25 listopada 1936 - Ankieta sporządzona na potrzeby Zarządu Miejskiego.

- Pismo z czerwca 1937 r. skierowane do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” przy ul. Chopina 24 i opatrzone podpisem oraz pieczęcią Wiceprezydenta Miasta J. Jaworskiego. Z pisma wynika, że adresat zarządzeniem z dnia 14.XI.1934 r., jako właściciel nieruchomości przy ul. Chopina 24, został zobowiązany do ułożenia przepisowego chodnika na ulicy wzdłuż frontu nieruchomości. Ponieważ nakazane roboty nie zostały wykonane w powyższym terminie, dlatego też powiadamia się adresata, że w myśl przepisów prawnych o postępowaniu przymusowym, z dniem 30.VI.1937 r. przystępuje się do ich wykonania zastępczego na koszt Spółdzielni. Koszta te zostaną ściągnięte administracyjnie. Poza tym pismo zawiera pouczenie o prawie do wniesienia odwołania z zaznaczeniem, że nie wstrzymuje ono wykonania zastępczego ze względu na interes publiczny.

- Dokument „Kara pieniężna celem przymuszenia” wydany przez Zarząd Miejski w Lublinie Wydział Budownictwa w dniu 02.IV.1937 r. a skierowany do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” przy ul. Chopina 24. Wynika z niego, iż adresat zarządzeniem z dnia 14.XI.1934 r. został zobowiązany do „ułożenia przepisowego chodnika na ulicy wzdłuż frontu nieruchomości w porozumieniu z Oddziałem Drogowym Zarządu Miejskiego” na nieruchomości przy ul. Chopina 24, stanowiącej własność Spółdzielni. W drodze oględzin mających miejsce w dniu 05.III.1937 r. stwierdzono, iż powyższe roboty nie zostały wykonane. W związku z tym wzywa się adresata do wykonania tych prac w terminie do dnia 01.V.1937 r. pod rygorem wymierzenia kary finansowej w wysokości 60 zł.

- Pozwolenie na użytkowanie budynku wydane przez Zarząd Miejski w Lublinie Wydział Budownictwa w dniu 14.XI.1934 r. i skierowane do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” przy ul. Chopina 22-24. Otóż na podstawie prośby z dnia 03.XI.1934 r., udzielono pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wybudowanego przez adresata na podstawie projektu zatwierdzonego dniu 21.VI.1931 r., a znajdującego się na nieruchomości przy ul. Chopina 22 i 24, nr hip. Rury 11-43, pod warunkami określonymi w dokumencie (m. in. ułożenia chodnika na ulicy wzdłuż frontu nieruchomości i zabrukowania używalnej części podwórza). Pozwolenie wydano na podst. oględzin z dnia 10.XI.1934 r.

17 czerwca 1940 - Karta realności.

MieszkańcyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Właściciele

1931 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie

1936 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” z ogr. odp. w Lublinie

dozorca: Franciszek Wciseł

1940 właściciele: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Lublinie

administrator: Helena Parysiewicz, zam. przy ul. Krak. Przedm. 55-8.

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu w 1940 roku

Pracownicy umysłowi 44

Robotnicy 8

Kupcy i przemysłowcy 6

Rzemieślnicy 2

Rolnicy 8

Inne zawody 42

Bez zawodu 20

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku w 1940 roku

Ogólna ilość mieszkańców 81

Chrześcijan 81

Żydów

Mężczyzn 23

Kobiet 44

Dzieci do lat 6 włącznie 1

Dzieci do lat 7-18 włącznie 13

OpisBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dom czterokondygnacyjny, murowany, przekryty eternitem. W budynku istniało 20 mieszkań. Dwa mieszkania trzyizbowe, dwanaście mieszkań czterozibowych, pięc mieszkań pięcioizbowych, jedno mieszkanie sześcioizbowe, w suterenie trzy mieszkania jednoizbowe oraz jedno mieszkanie dwuzibowe. W budynku istniała instalacja wodno-kanalizacyjna oraz oświetlenie elektryczne. Elewacja frontowa siedmioosiowa, z wejściem głównym na osi czwartej. Balkony na osi drugiej i trzeciej oraz piątej i szóstej na wysokości drugiej, trzeciej i czwartej kondygnacji. Kondygnacja przyziemia oddzielona od pozostałych gzymsem kordonowym, całość wieńczy gzyms wieńczący. Poza tym fasada pozbawiona dekoracji architektonicznej.

Fragmenty historii mówionychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kazimierz Jarzembowski

[…] były spotkania takie na ulicy Chopina w Urzędzie Miar i Wag, taki jest na Chopina pod dwudziestym czwartym czy którymś tam. W piwnicach był warsztat, gdzie się do obławników dolewało ołowiu albo się wyjmowało ołowiu, żeby one miały odpowiednie wagi. To ojciec tego naszego jednego z konspiracji, Staszka Pikla, był majstrem w tym warsztacie i Staszek mu podbierał klucze i jak on z pracy wyszedł, to myśmy się spotykali w tych piwnicach w Urzędzie Miar i Wag. I tam przyszedł instruktor ze stenem i pokazywał nam, jak to ten sten [wygląda] żebyśmy tam mogli pomacać sobie. Uryk to nam opisywał, a tamten przyszedł ze stenem i mogliśmy sobie pomacać, no. Jak się rozbiera, jak się składa.

Joanna Rulikowska

Po przeniesieniu się na zimę do Lublina zamieszkaliśmy na ulicy Chopina 24. Pan Mielnik, który był nauczycielem matematyki w szkole Urszulanek, wynajął nam dwa pokoje. On, jego żona i dwóch synów musieli gnieździć się w jednym. Tam mieszkałam od października do maja 40 roku. Nigdzie poza tym nie bywałam, bo Niemcy stacjonowali w mieście.

Ryta Załuska-Kosior

Kiedyś na Chopina pod dwudziestym czwartym mieszkał Niemiec jakiś, który nie wiem, czy był gestapowiec, czy coś, ja już tego nie pamiętam, oni dostali rozkaz, żeby to mieszkanie, żeby jego wysadzić w powietrze. Tam bomba wybuchła, było tam później takie pęknięcie na zewnątrz w tym domu, ale jemu się chyba nic nie stało, bo jego akurat [nie było], czy on się spóźnił, czy coś, już nie pamiętam.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Szopena 24, Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 5316.