Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Chopina 14 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Chopina 14.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Dawny numer policyjny: -

Numer hipoteczny: Rury Jezuickie 24

Numer przed 1939: Chopina 14

Numer po 1944: Chopina 14

Numer obecny: Chopina 14

Historia

- Podanie z dnia 27.IV.1927 r. wniesione do Magistratu miasta Lublina Wydziału Budowlanego przez Józefa i Frajdlę małż. Rochman, zam. przy ul. Bernardyńskiej 18. Pismo zawiera prośbę o zatwierdzenie planów na budowę domu 4-piętrowego z 4-piętrową oficyną w Lublinie, przy zbiegu ulic Chopina 12 i Solna 9.

- Dokument wydany przez Magistrat Miasta Lublina w dniu 16.V.1927 r. w sprawie budowy 4-piętrowego domu mieszkalnego w posesji róg ul. Chopina i Solnej, własność Józefa i Frajdli Rochman. Otóż przedstawione plany budowy zatwierdza się.

- Deklaracja do Magistratu m. Lublina o podjęciu się dozorowania robót budowlanych na nieruchomości ul. Chopina 12, należącej do małż. Rochmanów. Deklarację sporządził w dniu 24.X.1927 r. Inżynier Henryk Bekker.

- Deklaracja majstra murarskiego do Magistratu m. Lublina o podjęciu się wykonania robót przy nowo budującym się domu na nieruchomości należącej do małż. Rochmanów przy ul. Chopina 12. Deklarację sporządzono w dniu 25.X.1927 r.

- Zarządzenie skierowane w dniu 12.V.1933 r. przez Magistrat Miasta Lublina Wydział Budownictwa do Josefa Rochmana, zam. przy ul. Bernardyńskiej 18. Otóż w drodze oględzin dokonanych w dniu 05.V.1933 r. stwierdzono uchybienia w utrzymaniu budynków na posesji przy ul. Chopina 14 róg Solnej, stanowiącej własność adresata. Zagrażają one bezpieczeństwu publicznemu i szpecą ulicę, „(…) gdyż parkan drewniany ustawiony na terenie chodnika uniemożliwia przejście”. W związku z tym wzywa się adresata do rozebrania tegoż parkanu i ogrodzenia placu w linii regulacyjnej ulicy Chopina i Solnej w terminie 6 tygodni.

- Odwołanie wniesione do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przez Josefa Rochmana, zam. przy ul. Bernardyńskiej 18, od decyzji Starostwa Grodzkiego z dnia 09.VIII.1933 r. Petent decyzją tą został ukarany grzywną w wysokości 7 zł za niezastosowanie się do zarządzenia Magistratu w części dotyczącej rozebrania parkanu z ul. Solnej oraz został wezwany do wykonania tegoż zarządzenia w terminie do dnia 25.VIII.1933 r. Z pisma wynika, że petent nie mógł wykonać powyższego zarządzenia, gdyż przy parkanie od strony ul. Solnej zamieszkuje lokator Dejczer. Rochman wystąpił już wobec niego do Sądu Grodzkiego o eksmisję, z powodu niepłacenia czynszu. Tak więc zaskarżona decyzja nie może zostać wykonana przez petenta do czasu uzyskania tejże eksmisji. W związku z tym, petent wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji i zwolnienie petenta od obowiązku uiszczenia grzywny oraz zwolnienie go z obowiązku wykonania zarządzenia do czasu eksmisji wspomnianego Dejczera. Odwołanie sporządzono w dniu 16.VIII.1933 r.

- Odpis decyzji wydanej przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 18.IX.1933 r. w sprawie powyższego odwołania wniesionego przez Josefa Rochmana. Odwołanie to nie zostało uwzględnione i zaskarżona decyzja została utrzymana w mocy. Jak napisano w uzasadnieniu: „Zamieszkiwanie Dejczera w części ogrodzenia podlegającego rozebraniu nie może być powodem uchylania się Pana od wykonania prawomocnych zarządzeń władzy budowlanej I instancji t. j. Magistratu m. Lublina.”

- Pismo wystosowane w dniu 14.IX.1933 r. przez Zarząd Miejski Miasta Lublina Wydział Budownictwa do Starostwa Grodzkiego w Lublinie. Pismo zawiera zawiadomienie, iż Józef Rochman usunął parkan z chodnika od strony ul. Chopina, zaś od strony ul. Solnej parkan stoi nadal na terenie ulicy.

- Pismo z dnia 16.IX.1933 r. o treści następującej: „Rochman Josef przy ul. Bernardyńskiej Nr. 18 nie zamieszkuje, mieszka on, jak oświadcza Herman Rochman w Berlinie, od 2 lat. Jak mnie informował dozorca domu, Rochman Josef mieszkania swego tu nie zlikwidował, zostawił w niem swoją żonę z dziećmi, a umeblowanie mieszkania należy do niego. Mimo to że majątek ruchomy Josefa Rochmana znajduje się pod pow. adresem, żona jego i syn Herman Rochman stale usiłują fakt ten ukryć twierdząc, że mieszkanie wraz z urządzeniem należy do Rochmana Hermana, a Josef Rochman, że jest ich dalekim kuzynem i ich interesy majątkowe wcale nie łączą się z interesami Rochmana Josefa. Przy moich czynnościach służbowych każdo cześnie czynią mi przykrości: nie pozwalając na dokonanie zajęcia ruchomości, lub w ogóle starają się nie wpuścić sekwestratora do mieszkania. W dniu dzisiejszym, ordynarność żony Josefa Rochmana była posunięta tak daleko, że mi oświadczyła, iż za 3 dni mogę być wywieziony na cmentarz, przyczym żądała bym teczkę służbową usunął ze stołu (na którym nic nie było) na podłogę lub krzesło; czapkę moją z tegoż stołu Herman Rochman zrzucił na krzesło czyniąc mi tym uwagę jak mam się znaleźć w przyzwoitym domu. Wyświetlając powyższe proszę, o wezwanie Hermana Rochmana do Urzędu celem przedłożenia dowodów, że urządzenie mieszkania jest jego własnością, a w razie negatywnym, pociągnięcia go i jego matkę do odpowiedzialności.”

- Podanie z dnia 11.VIII.1939 r. wniesione do Zarządu Miejskiego w Lublinie Wydział Inspekcji Budownictwa przez Kapitana Tadeusza Lipskiego, zam. przy ul. Weteranów 20. Pismo zawiera prośbę o wydanie zezwolenia na wysunięcie parkanu od strony ul. Chopina 14 i ul. Solnej, w związku z przystąpieniem do budowy domu na placu petenta przy ul. Chopina 14.

- Podanie z dnia 05.V.1949 r. wniesione do Wydziału Inspekcji Budowlanej Zarządu Miejskiego w Lublinie przez Państwową Centralę Handlową Ekspozytura Rej. w Kielcach Oddział w Lublinie. Pismo zawiera prośbę o wydanie zaświadczenia, że nieruchomość położona przy ul. Chopina 14, róg Solnej 9, nie jest przewidziana do rozbiórki w planach zabudowy m. Lublina.

- Zaświadczenie wydane w dniu 06.V.1949 r. przez Zarządu Miejskiego w Lublinie Wydział Techniczny Oddział Inspekcji Budowlanej dla Państwową Centralę Handlową Ekspozytura Rej. w Kielcach Oddział w Lublinie. Niniejsze pismo zawiera informację, że budynki znajdujące się na placu przy ul. Chopina 14 są prowizoryczne i są przewidziane do rozbiórki.

- Pismo wystosowane w dniu 21.XI.1950 r. przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydział Budownictwa do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydział Finansowy Oddział 4 w Lublinie. Z pisma tego wynika, na podstawie akt Inspekcji Budowlanej P. M. R. N., że nieruchomość przy ul. Chopina 14 stanowi własność Tadeusza Lipskiego, zam. przy ul. Weteranów 20. Plac jest niezabudowany, a jego powierzchnia wynosi 826 m².

Właściciele

1940 Józef i Frajdla Rachman

1950 Tadeusz Lipski

Opis

W karcie realności z 1940 roku istnieje informacja, że  był to „plac niezabudowany, rozwalone fundamenty".

Fragmenty historii mówionych

 Bronisława Friedman

Mieliśmy też plac na ulicy Chopina, jak wybuchła wojna, to już mój ojciec przywiózł tam materiały budowlane, ale niestety nie zdążył wybudować. Ten plac stał do 1959 roku. W 1959 roku upaństwowili go i teraz stoi tam budynek społeczny, różne biura. To jest Chopina, róg Solnej.

Rozmawiałam z adwokatem, to mi powiedział, ponieważ to upaństwowione, już stoi budynek, co prawda w dokumentach pisze, że należy do ojca, ale to nie jest wpisane do księgi wieczystej. Nie można będzie niczego zrobić, bo to jest upaństwowione, bo to nie zjawia się w księdze wieczystej.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Szopena 14, Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 5308.