Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Bogusław Wróblewski (ur. 1955)

Urodzony 15 kwietnia 1955 w rodzinie inteligenckiej w Lubartowie, syn Władysława i Heleny z Siemczyków. Ukończył Szkołę Podstawową Nr 13 w Lublinie. W 1970 rozpoczął naukę w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Podjęta praca zmusiła go jednak do przeniesienia się w klasie maturalnej do Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących. W 1973 roku na łamach „Kameny” debiutował wierszem Żeby powiedzieć słowo...
 

W 1974 roku rozpoczął indywidualnym tokiem filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Po trzech latach obronił z wyróżnieniem pracę magisterską (Kosmos Vade-mecum C.K. Norwida pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Święcha). W latach 1977-1980 był przewodniczącym Koła Młodych przy lubelskim Oddziale Związku Literatów Polskich. W 1980 roku stworzył kwartalnik literacko-artystyczny „Akcent”, którego jest redaktorem.
 

W 1986 roku został doktorem nauk humanistycznych (Poetyka i światopogląd. O zjawisku tzw. nowej fali w literaturze polskiej lat siedemdziesiątych, promotor: prof. dr hab. Jerzy Święch). W latach 1986-1989 był członkiem Narodowej Rady Kultury. Od 1977 roku do dziś pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UMCS.
 

Nagrody i wyróżnienia:
 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2005/2006 r.,
Nagroda Fundacji Polcul, 2006 r.,
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zwierzyniec, 2008 r.,
Medal Prezydenta Miasta Lublin, 2005 r.,
Nagroda Rektora UMCS w 2005 r.
Nagroda Ministra Kultury, 1995 r.,
 

Publikacje:
 

Monografie i podręczniki redagowane oraz współredagowane:
 

 • Biłgoraj czyli raj. Rodzina Singerów i świat, którego już nie ma. [Współred. Monika Adamczyk-Garbowska], Wyd. UMCS, Lublin 2005, ss.284+fot.
 • „Życie jest z przenikania...” Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Bogusław Wróblewski. Posłowie Alicja Kapuścińska. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008, ss. 304.
   
Opublikowane w wydawnictwach zwartych:
 
 • Two „Border Lands” (w:) Culture of the Time of Transformation. II International Congress. The Cultural Identity of the Central-Eastern Europe. WiS Publishers, The Assotiation o Historians of Art. Poznañ 1999, ss. 297-300.
 • Między socjologią a literaturą. Czterdzieści lat pisarstwa Danuty Mostwin. (w:) Nauka polska na obczyźnie. San i perspektywy badawcze. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią, Prace naukowe, tom 3, Gorzów Wlkp. 2000, ss. 97-103.
 • O twórczości prozatorskiej Bohdana Zadury, „Teka Puławska” 2002, ss. 7-11
 • Az Európai Unió hatarvideken. A kulturalis integració fenyei es arnyekai. [Tłum. Istvan Kovacs; węgierski przekład referatu wygłoszonego na międzynarodowej konferencji w Budapeszcie], w pracy zbiorowej: Remények és aggodalmak az Európai Unió kapitujában. Kölcsey Intezet, Budapest 2005, ss. 71-82.
 • O rysunkach Wacława Iwaniuka i o paru kartkach z kalendarza. (w:) Podróże w głąb pamięci. O wacławie Iwaniuku. Pod red. J. Wolskiego, H. Wójcika, E. Zymana. Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2005, ss. 266-268.
 • Przeciw stereotypom na pograniczu narodów i kultur w jednoczącej się Europie. (w:) „Bruno Schulz a kultura pogranicza. Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu”. Wyd. Instytut Polski w Kijowie i Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Drohobycz 2007, ss. 240-253.
 • Wybrane problemy Europy Środkowej w polskim czasopiśmiennictwie kulturalnym. (w:) „Magia sportu i słowa. Tom studiów dedykowany Redaktorowi Bohdanowi Tomaszewskiemu.” Pod red. A. Dobrowolskiej, M. Szczerbińskiego i G. Wieczorka. Wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, AWF w Poznaniu. Gorzów Wlkp. 2008, ss. 373-381.
 • Polish WW II Veteran Émigré Writers in the United States (w:) Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium. Edited by John Neubauer and Borbála Zsuzsanna Török. Verlag de Gruyter, Berlin - New York 2009, ss. 189-203.
   

Opublikowane w czasopismach:

 
 • Radio warszawskie czy ogólnopolskie? Publicystyka i informacja kulturalna na antenie Polskiego Radia S.A., „Akcent” 2001 nr 1-2, ss. 243-254. [ekspertyza, z własną propozycją metodologii]
 • Czytane na przyszłość. „Heban” Ryszarda Kapuścińskiego. „Akcent” 2001 nr 1-2, ss. 261-263.
 • Powrót emigrantki. Pisma Danuty Mostwin w lubelskim „Norbertinum”. „Nowy Prąd”, Toronto, 2003 nr 2(5).
 • Az Európai Unió hatarvideken. A kulturalis integració fenyei es arnyekai. Przeł. Istvan Kovacs. „Magyar Napló” [organ Związku Pisarzy Węgierskich, Budapeszt] 2003 nr 12 [węgierski przekład referatu wygłoszonego na międzynarodowej konferencji w Budapeszcie]
 • Blaski i cienie kulturowej integracji. Na wschodniej krawędzi Unii Europejskiej. „Akcent” 2004 nr 1-2, s. 49-55 [polska wersja referatu wygłoszonego na międzynarodowej konferencji naukowej „Expectations and Worries on the Threshold of the European Union”, Budapeszt 30-31.10. 2003.]
 • Dorastać do Gombrowicza. Z Andrijem Bondarem rozmawia Bogusław Wróblewski. „Akcent” 2004 nr 1-2, s. 75-77.
 • Powiernienija emigrantki. Z polskoi pierekłała Galina Kruk. [O twórczości Danuty Mostwin] „Wseswit” [Kijów], 2005 nr 5-6, ss. 90-93.
 • Trudna sztuka autoironii. [O książce Janusza Głowackiego „Z głowy”]. „Akcent” 2005 nr 3, ss. 158-160.
 • Polskie czasopiśmiennictwo literackie wobec problemu Europu Środkowej. „Znad Wilii”. Miesięcznik kulturalny, Wilno, 2007 nr 1, ss. 105-115.
 • Stańczyk i Kubuś w jednym stali dziele. O twórczości Wojciecha Młynarskiego. „Akcent” 2007 nr 2, ss. 142-146.
 • Krytyka w dobrym stylu. „Odra” 2008 nr 3, ss. 132-133.
 • „Az élet mélyere hatolásból fakad”. [O pisarstwie Ryszarda Kapuścińskiego], na wegierski przełożyła Elżbieta Szenyán. „Forrás” [Budapeszt] 2008 nr 11, ss. 24-28.


Ogłoszone w publikacjach multimedialnych:

 
 • Słowo o „Traktacie” – „Traktat” o słowie.  O twórczości Wiesława Myśliwskiego. (w:) Zdzisław Beksiński, Wiesław Myśliwski i poeci z Ukrainy...., koncepcja płyty i opracowanie redakcyjne B. Wróblewski. Radio Lublin S.A., Lublin 2006.


 

Opracowania edytorskie:

 
 • Wojciech Zalewski: Kronos na końcu świata.  Redakcja i posłowie Bogusław Wróblewski. Wyd. Norbertinum, Lublin 2001, ss. 106.
 • „Życie jest z przenikania...”; Wiersze na koniec wieku. Wybór utworów: Bogusław Wróblewski. Wyd. DKF „Bariera” i WFK „Akcent”. Lublin 2000, ss. 24.
 • Wacław Oszajca: Reszta większa od całości. Wiersze 1974 - 2003. Wybór, opracowanie i nota edytorska Bogusław Wróblewski. Wyd. „Iskry”, Warszawa 2003, ss. 210, 4 nlb.
 • Danuta Mostwin: Pisma, pod red. S. Blejwasa, J. Święcha i B. Wróblewskiego. Tomy 1-3 (powieści Olivia, Ja za wodą, ty za wodą, Tajemnica zwyciężonych), Wyd. Norbertinum, Lublin 2003. Ss. 275+290+590.
 • Zaułek poetów. Almanach młodych. Wybór, opracowanie i wstęp Bogusław Wróblewski. Wyd. Gazeta Wyborcza Lublin, Lublin 2005, ss. 99.
 • Młynarski, Kapuściński, Bieniaszkiewicz, grupa „Nic Wspólnego”. [multimedialna płyta CD] Redakcja i opracowanie Bogusław Wróblewski. Wyd. Radio Lublin S.A., 2007.
 • Anna Maria Goławska: Postępująca personifikacja. Układ i opracowanie: Bogusław Wróblewski. Wyd. Wschodnia Fundacja Kultury i Biblioteka Narodowa, Lublin 2007.
 • Urszula Jaros: Wiersze. Wybór i opracowanie Bogusław Wróblewski. Wyd. Wschodnia Fundacja Kultury i Biblioteka Narodowa. Lublin 2008.
 • Wojciech Sołtys: I jeszcze dalej.... Wybór i opracowanie Bogusław Wróblewski. Wyd. Wschodnia Fundacja Kultury i Biblioteka Narodowa. Lublin 2008.
 • Karol Wojtyła – poeta, dramaturg, filozof. „Akcent” 2008 nr 3. Redaktor naczelny i autor wstępu – Bogusław Wróblewski. Wyd. Wschodnia Fundacja Kultury i Biblioteka Narodowa.

 
Prace złożone do druku:

 Emigranci rocznik 20 w USA. O pisarzach z pokolenia tzw. emigracji żołnierskiej debiutujących na obczyźnie. (w:) Słowa i metody. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Święchowi. Wyd. UMCS, Lublin 2009. 
 
 
Referaty na konferencjach naukowych (2000-2004):
 
 • Pisarze polscy w USA po II wojnie światowej. Referat i wprowadzenie do dyskusji panelowej na 58 Kongresie Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, Kraków 16-18 czerwca 2000 r.
 • „Na pograniczu narodów i kultur” – czasopisma literackie. Wystąpienie na międzynarodowej konferencji „Media w regionach wobec pogranicza kultur”, Lublin, 28.09.2001 r.
 • Wybitni pisarze polscy starszego pokolenia wobec młodych czytelników. Na przykładzie lektury „Hebanu” Ryszarda Kapuścińskiego i „Drugiej przestrzeni” Czesława Miłosza. Referat na konferencji naukowej „Sztuka - edukacja - współczesność”, Lublin, 15.05.2002 r. [Organizator: UMCS, Wydz. Wychowania Artystycznego]
 • Los dipisa. Poeci z pokolenia „emigracji żołnierskiej” w USA w świetle korespondencji między Janem Kowalikiem a Janem Leszczą. Referat na konferencji naukowej „Poezja polska na obczyźnie”, Rzeszów, 29-30 maja 2003 r. [Organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Inst. Filologii Polskiej]
 • Blaski i cienie kulturowej integracji. Na wschodniej krawędzi Unii Europejskiej. Referat na miêdzynarodowej konferencji naukowej „Expectations and Worries on the Threshold of the European Union”, Budapeszt, 30-31.10. 2003 r. [Organizatorzy: Instytut Historii Węgierskiej Akademii Nauk i Archiwum Gyuli Illyesa w Budapeszcie]

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA:
 

Organizacja międzynarodowej konferencji „Media w regionach wobec pogranicza kultur”, Lublin, 28.09.2001 r. (wspólnie z Telewizją Lublin 3). Współorganizacja i prowadzenie konferencji popularnonaukowych i spotkań, m.in.: „Bracia Singerowie i świat, którego już nie ma” (Kolegium UMCS w Biłgoraju, 23-25 maja 2003 r.) ; Wokół twórczości Wiesława Myśliwskiego (Wydz. Humanistyczny UMCS, 20 maja 2008 r.); Wokół twórczości Ryszarda Kapuścińskiego (Wydz. Humanistyczny UMCS, 4 grudnia 2008 r.)
 

DZIAŁALNOŚĆ POZAUNIWERSYTECKA:


Wybrane wystąpienia popularnonaukowe:
 • Wystąpienia na temat współczesnej literatury polskiej w Greifswaldzie i Schwerinie (Neubrandenburg, Niemcy) w ramach prezentacji kulturalnej Lubelszczyzny (wspólnie z prof. Januszem Golcem i red. Bohdanem Zadurą), 14-16.10.2001 r.
 • Prezentacje współczesnej polskiej liryki i polskiego czasopiśmiennictwa literackiego na Uniwersytecie w Toronto (25.03.2003) i w Vancouver (31.03.2003) w Kanadzie.
 • Wprowadzenia do spotkań autorskich pisarzy, np. Wojciecha Zalewskiego (Biblioteka Wojewódzka im. Łopacińskiego, Lublin, 3.10.2001 r.), Władysława Panasa („Akcent”, 21.02.2002 r.), Piotra Szewca (Księgarnia Uniwersytecka, Lublin, 10.05.2002 r.), Bolesława Taborskiego (Biblioteka Wojewódzka im. Łopacińskiego, Lublin, 6.06.2002 r.), Wacława Oszajcy (Klub Księgarza, Warszawa, 24.11.2003 r.), Magdaleny Bożko („Hades”, 4.12. 2003 r.), Wiesława Myśliwskiego (Zwierzyniecki Ośrodek Kultury, 12.08. 2004 r.) i in.
 • Autoprezentacja lubelskiego środowiska w „Salonie Pisarzy” Biblioteki Narodowej w Warszawie, 27 lutego 2003 r.
 • Współorganizacja i prowadzenie konferencji redaktorów naczelnych czasopism literackich pt. „Czy współczesnemu światu potrzebna jest jeszcze tzw. kultura wysoka?”, Teatr Dramatyczny im. Osterwy w Lublinie, 15.04.2005 r.
   

Inne prace:

 • redakcja kwartalnika „Akcent” poświęconego literaturze, sztuce i naukom humanistycznym (do końca 2007 - 110 tomów);
 • członek Rady Programowej Polskiego Radia w Warszawie (1998 - 2005; od 2002 r. wiceprzewodniczący Rady);
 • członek kapituły lubelskiej Nagrody Allianz 2001 i 2002 w dziedzinie nauki, kultury i mediów;
 • członek jury Lubelskiej Nagrody Dziennikarskiej Młodych


 
Źródło: www.umcs.lublin.pl
Magdalena Kożuch

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Wideo

Audio

Słowa kluczowe