Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Bibliografia – Obrzędy: Narodziny i chrzest

1. Adamowski J., Wierzenia i opowieści z zachodniej Lubelszczyzny [m. in., narodziny i chrzest dziecka], „Twórczość Ludowa” 2001, nr 2, s. 28-30.

2. Adamowski J., Wierzenia związane z narodzinami wychowaniem małego dziecka, „Twórczość Ludowa” 1999, nr 2, s. 25-28.
3. Biegeleisen H., Matka i dziecko w zwyczajach, obrzędach i praktykach ludu polskiego, Lwów 1927.
4. Biegeleisen H., U kolebki, przed ołtarzem, nad mogiłą, Lwów 1929.
5. Bittner-Szewczykowa H., Dziecko wiejskie, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1984, t. 9.
6. Bystroń J. S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, wiek XVI-XVIII, t. 2, Warszawa 1976.
7. Bystroń J. S., Słowiańskie obrzędy rodzinne. Obrzędy związane z narodzeniem dziecka, Kraków 1935.
8. Ciszewski S., Dusza matki i dusza niemowlęcia, Petersburg 1904.
9. Fischer A., Zarys etnograficzny województwa lubelskiego, Lublin 1931.
10. Jaworski J., O przesądach i zwyczajach ludu naszego, dotyczących pomocy dla rodzących oraz opieki nad noworodkiem, Warszawa 1901.
11. Hempel L., Gry i zabawy dzieci w Skorczycach w pow. Janowskim, „Wisła” 1893, t. 7, s. 591-593.
12. Karwot E., Katalog magii Rudolfa. Źródło etnograficzne XIII w., (roz. Praktyki magiczne związane z urodzeniem dziecka), Wrocław 1955.
13. Kolberg o., DWOK – Chełmskie, Wrocław 1964.
14. Kolberg O., DWOK – Lubelskie, Wrocław 1962.
15. Kracik j., Chrzest w staropolskiej kulturze duchowej, „Nasza Przeszłość” 1990, t.74, s. 181-206.
16. Kwaśniewicz K., Zwyczaje i obrzędy ludowe, [w:] Biernacka M., Frankowska M., Paprocka W., Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, s. 89-126.
17. Librachtowa M., Studencki S. M. (red.), Dziecko wsi polskiej, cz. 1 Próba charakterystyki, cz. 2. Charakterystyki regionalne, Warszawa 1934.
18. Lilientalowa R., Dziecko żydowskie, Kraków 1927.
19. Lilientalowa R., Wierzenia, przesądy i praktyki ludu żydowskiego, „Wisła” 1904, t. 19.
20. Lubicz R., Boginki – Mamuny, „Wisła” 1893, t. 7, s. 160-161.
21. Marcewicz L., O zabobonach i gusłach przy narodzeniu dziecka, Kraków 1876.
22. Matlakowski W., Bajki i gadki dziecięce, „Wisła” 1890, t. 4, s. 68-78.
23. Nowina-Sroczyńska E., Przezroczyste ramiona ojca. Studium etnologiczne o magicznych dzieciach, Łódź 1997.
24. Olesiejuk F., Zwyczaje i obrzędy ludu Międzyrzecczyzny, Drelów 2000.
25. Paul M., „Człowiek rodzi się na śmierć i umiera na życie” – Obrzędy przejścia i ich symbolika, Rzeszów 2003.
26. Petera J., Obrzędy i zwyczaje narodzinowe na Lubelszczyźnie z przełomu XIX i XX wieku, „Twórczość Ludowa” 1999, nr 2, s. 22-24.
27. Smoleńcówna K., Chłopskie dziecko, „Wisła” 1890, t. 4, s. 48-68.
28. Smoleńcówna K., Gry dziecięce, „Wisła” 1891, t. 5, s.21-24.
29. Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986.
30. Stomma L. Mit Alkmeny, „Etnografia Polska” 1976, t. 20, z. 1, s. 99-110.
31. Sumcow M., Boginki – mamuny, „Wisła” 1891, t. 5, s. 572-587.
32. Udziela M., Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego, Warszawa 1891.
33. Udziela S., Wiek dziecięcy w medycynie ludowej, Tarnów 1891.
34. Wróblewski T., Przemiany w obrzędowości rodzinnej – fragm, ref. Obrzędy rodzinne: ich znaczenie, przemiany i zanikanie w świetle materiałów etnograficznych na przykładzie obrzędu urodzinowego, „Argumenty” 1966, nr 17, s. 4-10.
35. Zadrożyńska A., Powtarzać czas początku, cz. 2 O polskiej tradycji obrzędów ludzkiego życia, Warszawa 1989.
36. Zadrożyńska A., Światy, zaświaty. O tradycji świętowania w Polsce, Warszawa 2000.