Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Bibliografia – Henryk Gawarecki

Dokumenty:

1976

1. Lublin w dokumencie (1317 - 1967). Wybór źródeł (oprac.) F. Cieślak, H. Gawarecki, M. Stankowa, Wyd. Lub., Lublin 1976.

Przewodniki turystyczne:

1957

1. Województwo lubelskie: przewodnik (współaut.: K. i T. Wilgatowie, H. Gawarecki), Wyd. ,"Sport i Turystyka”, Warszawa 1957.

1959

1. Lublin (współaut.: H. Gawarecki, Cz. Gawdzik), Wyd. ,,Arkady”, Warszawa 1959.
2. Zabytki miasta (praca zbiorowa) Lublin: przewodnik, Wyd. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Komisja Krajoznawcza Okręgu, Lublin 1959, s. 51 - 109.

1961

1. Województwo lubelskie (współaut.: H. Gawarecki, T. Wilgat) (praca zbiorowa), Poland: Travel guide, Warszawa 1961, s. 76 - 96.
2. Ziemia lubelska: informator (współaut. M. Gawarecka, H. Gawarecki), Wyd. ,,Polonia”, Warszawa 1961.

1964

1. Lublin: krajobraz i architektura (współaut.: H. Gawarecki, Cz. Gawdzik), Wyd. 2 uzup., Wyd. ,,Arkady”, Warszawa 1964.
2. Spis zabytków kultury i budownictwa: województwo lubelskie (współaut.: H. Gawarecki, J. Łoziński, A. Miłobędzki) (praca zbiorowa) Spis zabytków architektury i budownictwa, Warszawa 1964.

1966

1. Zwiedzanie miasta (współaut. H. Gawarecki, Cz. Gawdzik) (praca zbiorowa) Lublin: przewodnik turystyczny, Wyd. 2. popr. i uzup., Wyd. PTTK Okręgowa Komisja Krajoznawcza, Lublin 1966, s. 40 - 50.

1967

1. Kazimierz Dolny: informator, Wyd. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Lublinie, Lublin 1967.

1972

1. Lublin (współaut. H. Gawarecki, Cz. Gawdzik), Wyd. ,,Arkady”, Warszawa 1972.
2. Lublin: krajobraz i architektura (współaut. H. Gawarecki, Cz. Gawdzik), Wyd, ,,Arkady”, Warszawa 1972.

1973

1. Miasto Lublin (oprac. H. Gawarecki) Zabytki Architektury i Budownictwa w Polsce, Z. 8 (województwo lubelskie), PWN, Warszawa 1973.

1976

1. Ulicami Lublina (współaut. H. Gawarecki, Cz. Gawdzik), Wyd. Lub., Lublin 1976.

1979

1. Kazimierz Dolny, KAW, Lublin 1979.
2. Lubelszczyzna: przewodnik (współaut. H. Gawarecki, J. Marszałek, T. Szczepanik, W. Wójcikowski), Wyd, ,,Sport i Turystyka”, Warszawa 1979.
3. Lublin, KAW, Lublin 1979.
4. Nałęczów, KAW, Lublin 1979.
5. Zamość, KAW, Lublin 1979.

1980

1. Lublin i okolice: przewodnik (współaut. H. Gawarecki, Cz. Gawdzik), Wyd. ,,Sport i Turystyka”, Warszawa 1980.

1981

1. Lublin: Stare Miasto, KAW, Lublin 1981.

Wstęp do:

1955

1. Praca zbiorowa: Lublin: Stare Miasto (fot. E. Hartwig), Warszawa 1955, s. 1 - 9.

1974

1. Praca zbiorowa: Zabytki Lublina w fotografii: katalog (red. T. Ptasiński), Lublin 1974.

1975

1. Praca zbiorowa: Ekslibrisy Henryka Zwolakiewicza: katalog wystawy retrospektywnej, Lublin 1975.

1977

1. Szesnaście ekslibrisów (praca zbiorowa), Wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Lublin 1977.

1978

1. Praca zbiorowa: Katalog wydawnictw Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Lublinie 1964 - 1978, Lublin 1978, s. 2 - 3.

1979

1. Lublin w fotogramach Edwarda Hartwiga, Lublin październik 1979: katalog wystawy, Lublin 1979, s. 1 - 3.

1980

1. Praca zbiorowa: Secesja w architekturze Lublina: katalog wystawy fotografii, Wyd. Zarząd Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Lublin 1980.

1983

1. Hartwig E., Lublin, Wyd. ,,Sport i Turystyka”, Warszawa 1983, s. 5 - 20.
2. Praca zbiorowa: Secesja w architekturze Lublina: katalog wystawy, kwiecień - maj 1983, Lublin 1983.

1984

1. Praca zbiorowa: Dawne widoki miasta Lublina, KAW, Lublin 1984.


Publikacje książkowe, naukowe i prace zbiorowe:

1957

1. Zbiory Biblioteki im. H. Łopacińskiego - warsztat pracy historyka sztuki, (praca zbiorowa) H. Łopaciński i Biblioteka Jego Imienia w Lublinie 1907 - 1957, Lublin 1957, s. 261 - 268.

1958

1. Stanisław Krzesiński... dwa wrażenia... czyli Lublin jakim był w roku 1827 i jakim jest w roku 1877, ,,Rocz. Lub.” 1958, t. 1, s. 231 - 247.

1960

1. Pierwsze lata działalności PTTK na terenie Lubelszczyzny do 1914 r. (praca zbiorowa) 50 lat PTK - PTTK w Lublinie, Lublin 1960, s. 25 - 30.

1961

1.Wizja pałacu Firlejów w Dąbrowicy z 1964 r. (współaut. M. Stankowa, H. Gawarecki), ,,Rocz. Lub.” 1961, s. 247 - 252.

1963

1. Najstarszy widok Lublina A. Hogenberga i jego powtórzenia w XVII i XVIII wieku, ,,St. Mater. Lub” 1963, t. 1, s. 53 - 72.
2. Porównawczy opis Lublina z lat 1822 i 1889 Seweryna Liniewskiego, ,,Stud. Mat. Lub.” 1963, t. 1, s. 257 - 276.
3. Tylman z Gameren - architektura pałacu Lubomirskich w Lublinie, ,,Kwartalnik Architektoniczno-Urbanistyczny” 1963, t. 8, z. 1, s. 81 - 89.

1964

1. Jakub Tremanzel - architekt lubelski pierwszej połowy XVII wieku (współaut.: M. Stankowa, H. Gawarecki), ,,Rocz. Lub.” 1962 (druk 1964), t. 5, s. 269 - 281.
2. Kilka uzupełnień o fabryce stali w Serocku (praca zbiorowa) Lublin i Ziemia Lubartowska, Lubartów 1964, s. 222 - 223.

1965

1. Kultura artystyczna miasta w okresie renesansu w: (praca zbiorowa) Dzieje Lublina: próba syntezy, T. 1, Lublin 1965, s. 113 - 119.

1966

1. Bohdan Kelles-Krauze (praca zbiorowa) Polski Słownik Biograficzny, z. 54, Wrocław 1966, s. 333 - 334.

1967

1. Rola zasobów wodnych w dziejach miasta Lublina (praca zbiorowa) Gospodarka wodna na terenie województwa lubelskiego: materiały konferencyjne, Lublin 1967, s. 7 - 16.

1968

1. Adaptacja obiektów zabytkowych dla potrzeb turystyki i krajoznawstwa na terenie woj. lubelskiego dla celów turystyki i wypoczynku: materiały konferencyjne, Lublin 2 - 4 X 1967, Lublin 1968, s. 1 - 8.

1969

1. Architektura i krajobraz Ziemi Lubelskiej w fotografii: wystawa 19 - 30 maj 1969 (H. Gawarecki i in.); zdj. Z. Zugaj; Wyd. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, Lublin 1969.
2. Hymeneus Konrada Bielskiego... z miastem Lublinem trwały... Oda Jubilata (oprac. H. Gawarecki), Wyd. Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki, Lublin 1969.
3. Przygot. do druku: Katalog wystawy prac i artykułów Stefana Wojciechowskiego (H. Gawarecki i in.), Lublin 1969.
4. Redakcja: Ekslibris lubelski w dwudziestopięcioleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: katalog wystawy (red. H. Gawarecki, J. Gurba), Lublin 1969.
5. Reakcja: Współczesny ekslibris litewski ze zbiorów Zbigniewa Jóźwiaka: wystawa (red. H. Gawarecki, J Gurba), Lublin 1969.

1970

1. Współczesny ekslibris radziecki w drzeworytach E. N. Golachowskiego i A. I. Kałasznikowa (red. H. Gawarecki, J. Gurba), Wyd. Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki, Lublin 1970.

1971

1. Brama krakowska w Lublinie (współaut. H. Gawarecki, W. Padlewski), Wyd. Muzeum Okręgowe w Lublinie, Lublin 1971.
2. Juliusz Kurzątkowski w: (praca zbiorowa) Polski Słownik Biograficzny, z. 69, Wrocław 1971.

1972

1. Jubileusz dr. Stefana Wojciechowskiego, ,,Roczn. Lub.” 1971 (druk 1972), T. 14, s. 280 - 282.

1973

1. Rysunki i akwarele Wojciecha Gersona o temetyce lubelskiej w Muzeum Okręgowym w Lublinie, ,,Stud. Mat. Lub.” 1971 (druk 1973), t. 5, s. 253 - 282.
2. Stanisław Jan Nepomucen Łęcki IKM i Trybunału Lubelskiego geometra przysięgły (współaut. H. Gawarecki, M. Stankowa), ,,Stud. Mat. Lub.” 1971 (druk 1973), s. 357 - 371.


1974

1. Klęski pożarów w Lublinie (współaut.: H. Gawarecki, S. Paulowa, M. Stankowa), ,,Rocz. Lub.” 1973 (druk 1974), T. 16, s. 211 - 225.
2. O dawnym Lublinie: szkice z przeszłości miasta, Wyd. Lub., Lublin 1974.

1975

1. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny miasta w latach 1918 - 1939 (praca zbiorowa) Dzieje Lublina, t. 2, Lublin 1975, s. 243 - 265.

1976

1. Jak Sienkiewicz bawił w Lublinie (współaut. H. Gawarecki, J. Zięba) Wyd. Muzeum Okręgowe w Lublinie, Towarzystwo Miłośników Lublina, Lublin 1976.
2. Wystawa bibliofilska ,,Rara et Curiosa” ze zbiorów członków Koła: Lublin czerwiec 1976 (oprac. katalogu: H. Gawarecki), Wyd. Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne Oddział w Lublinie Koło Miłośników Książki i Ekslibrisu, Lublin 1976.

1977

1. Dawny Lublin na fotogramach Stefana Kiełszni (tekst katalogu H. Gawarecki) (oprac. graf. R. Tkaczyk). Wyd. Towarzystwo Miłośników Lublina; Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, Lublin 1977.
2. Lublin 1317 - 1977 (wyb. tekstów i oprac. graf. F. Cieślak, H. Gawarecki), Wyd. Towarzystwo Miłośników Lublina Wojewódzkie Archiwum Państwowe; Muzeum Okręgowe w Lublinie, Lublin 1977.
3. Pałac Czartoryskich w Lublinie, ,,Biuletyn Lub. TN” Sect. A 1977, vol. 19, nr 1, s. 73 - 83.
4. Red. S. Wojciechowski: In memoriam Wandy Wojciechowskiej, Wyd. Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki, Lublin 1977.
5. Szkice portretowe Piotra Bednarskiego (oprac. katalogu H. Gawarecki); Wyd. Klub Międzynarodowej Książki i Prasy; Towarzystwo Miłośników Lublina, Lublin 1977.
6. Widok Krakowskiego Przedmieścia w Lublinie z 1814 roku i jego powtórzenia z 1 poł. XIX wieku (praca zbiorowa) W kręgu Hieronima Łopacińskiego, Wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Lublin 1977.

1978

1. Redakcja: Albus Corvus cum Heliantho (red. M. Gawarecka, H. Gawarecki), Wyd. Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki, Lublin 1978.
2. Zamki nadbużańskie w Grabowcu, Horodle, Kryłowie (współaut. H. Gawarecki, M. Stankowa), ,,Biul. Tow. Reg. Hrubieszów” 1978, nr 4, s. 11 - 18.

1979

1. Kelles-Krauze Bohdan, architekt, malarz (praca zbiorowa) Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, T. 3, Wrocław 1979, s. 393.
2. Sztuka Lubelszczyzny w XXX-leciu PRL (praca zbiorowa) Dzieje Lubelszczyzny, T. 2, Lublin 1979, s. 497 - 509.

1980

1. Z dawnego i współczesnego Lublina: szkice rysunkowe Józefa Tarłowskiego - katalog (oprac.) H. Gawarecki, Wyd. Towarzystwo Miłośników Lublina, Lublin 1980, s. 1 - 2..
2. Zabytki sztuki. Ochrona zabytków (praca zbiorowa) Województwo lubelskie - panorama Polski, KAW, Warszawa 1980, s. 85 - 98.
3. Księgozbiór krajoznawczy (praca zbiorowa) Zbieractwo i kolekcjonerstwo: materiały Ogólnopolskiej Sesji Krajoznawczej w Lublinie 21 - 22 X 1978, Wyd. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny Komisja Krajoznawcza, Warszawa 1980, s. 47 - 56.

1981

1. Wybór i redakcja: O bibliofilstwie (aut. W. Ziółkowski), Wyd. Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki, Lublin 1981.

1982

1. Książka w moim życiu (praca zbiorowa) Ogród Białego Kruka, Wyd. Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki, Lublin 1982, s. 94 - 103.
2. Lublin 1317 - 1905 (praca zbiorowa) Historia miasta Lublina: informator wystawy stałej, Wyd. Muzeum Okręgowe w Lublinie, Lublin 1982, s. 13 - 40.
3. Stary Ratusz w Rynku Lubelskim (praca zbiorowa) 400-lecie utworzenia Trybunału Koronnego w Lublinie: materiały sesji naukowej 20 XI 1978, Wyd. UMCS, Lublin 1982, s. 95 - 100.
4. Towarzystwo Miłośników Lublina (praca zbiorowa) Słownik polskich towarzystw naukowych - towarzystwa upowszechniające naukę działające obecnie w Polsce, T. 3, Wrocław 1982, s. 216 - 217.

1983

1. Lublin w latach trzydziestych XIX wieku (praca zbiorowa) 150 lat szpitala wenerycznych w Lublinie, Lublin 1983, s. 6 - 10.

1984

1. Bohdan Kelles-Krauze: wystawa malarstwa Lublin czerwiec 1984, Wyd. Wojewódzkie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, Lublin 1984.
2. Ks. Ludwik Zalewski (współaut. M. Gawarecka, H. Gawarecki) (praca zbiorowa), Wyd. Lub., Lublin 1984, s. 305 - 313.
3. Redakcja (M. Gawarecka, H. Gawarecki): Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki w Polsce Ludowej (aut. E. Gawarecka), Lublin 1984.

1985

1. Gmach teatru przy ul. Narutowicza (praca zbiorowa) Jego siła nas urzekła...: szkice i wspomnienia z dziejów lubelskiego teatru, Wyd. Lub., Lublin 1985, s. 27 - 33.
2. Ks. dr Ludwik Zalewski 1878 - 1952 (współaut. M. Gawarecka, H. Gawarecki) sylwetki bibliofilów lubelskich, Wyd. Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki, Lublin 1985, s. 29 - 44.


1986

1. O dawnym Lublinie: szkice z przeszłości miasta, Wyd. 2 przejrz. i popr., Wyd. Lub., Lublin 1986.
2. Odbudowa i konserwacja zabytków w województwie lubelskim: lata 1918 - 1939 (praca zbiorowa), Dzieje Lubelszczyzny, T. 5, Warszawa 1986, s. 279 - 320.

1987

1. Początki zorganizowanego ruchu bibliofilskiego w Lublinie w latach 1926 - 1939 (praca zbiorowa) Święto Białego Kruka: księga pamiątkowa Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Lublinie, Lublin 1987, s. 73 - 89.
2. Sandomierz i krainy geograficzne oraz jednostki administracyjne o nazwach od niego pochodnych (współaut. H. Gawarecki, T. Szczepanik) (praca zbiorowa) Materiały na XIII Okręgową Olimpiadę Geograficzną, Lublin 1987.

1988

1. Kamienica na Rynku pod numerem 2 w Lublinie (praca zbiorowa) Żale nagrobne na... Pana Jana Kochanowskiego/Sebastian Fabian Klonowic, KAW, Lublin 1988, s. 21 - 22.
2. Z dziejów oddziału PTK - PTTK w Lublinie, Wyd. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Lublin 1988.

Publikacje prasowe:

1948

1. Mury obronne Lublina, ,,Życie Lubelskie” 1948, nr 24, s. 3.
2. Mury obronne Lublina, ,,Życie Lubelskie” 1948, nr 25, s. 5.

1951

1. Nie chcemy takich ,,przewodników” ,,Lublin i Ziemia Lubelska” , ,,Życie Lubelskie” 1951, nr 265, s. 6.
2. Ochrona zabytków na terenie Lubelszczyzny, ,,Sztandar Ludu” 1951, nr 95, s. 6.
3. Ochrona zybytków w ZSRR, ,,Sztandar Ludu” 1951, nr 294, s. 6.

1952

1. Historia budowy Nowego Ratusza w Lublinie w latach 1827 - 1828, ,,Życie Lubelskie” 1952, nr 270, s. 4.
2. Kilka uwag o opracowaniu wystawy ,,Architektura Lubelszczyzny w przekroju historycznym”, ,,Życie Lubelskie” 1952, nr 52, s. 4.
3. Mury obronne Lublina, ,,Kultura i Życie” 1952, nr 4, s. 3.
4. Prace konserwatorskie. Województwo lubelskie, ,,Ochrona Zabytków” 1952, nr 4, s. 271 - 277.
5. Wartościowe zdjęcia - błędne informacje, ,,Życie Lubelskie” 1952, nr 73, s. 6.
6. Z dziejów pierwszego w Lublinie stałego budynku teatralnego, ,,Życie Lubelskie” 1952, nr 101, s. 6.

1953

1. Książka o architekturze Zamościa, ,,Kultura i Życie” 1953, nr 6, s. 3.
2. Lublin w satyrze XVII wieku, ,,Kultura i Życie” 1953, nr 50, s. 4.
3. Na marginesie okręgowej wystawy plastyków, ,,Kultura i Życie” 1953, nr 42, s. 2.
4. O najstarszym planie Lublina, ,,Kultura i Życie” 1953, nr 22, s. 4.
5. Restaurujemy zabytki kultury, ,,Życie Lubelskie” 1953, nr 93B, s. 8.
6. Sztuka renesansu na Lubelszczyźnie, ,,Kultura i Życie” 1953, nr 30, s. 2.
7. Tam, gdzie żył i tworzył Szymon Szymonowicz. Dworek w Czernięcinie będzie odbudowany, ,,Życie Lubelskie” 1953, nr 82, s. 6.
8. Zjazd Naukowy Stowarzyszenia Historyków Sztuki, ,,Kamena” 1953, nr 3, s. 53 - 54.

1954

1. Brama Krakowska, ,,Kultura i Życie” 1954, nr 12, s. 2.
2. Cenne odkrycie na wzgórzu zamkowym w Lublinie, ,,Sztandar Ludu” 1954, nr 64, s. 1.
3. Dzieje pierwszego budynku teatralnego w Lublinie, ,,Kamena” 1954, nr 4, s. 52 - 55.
4. Mury obronne miasta Lublina, ,,Ochrona Zabytków” 1954, nr 3, s. 170 - 171.
5. Najstarszy plan miasta Lublina z połowy XVII w. i jego konserwacja (współaut. H. Gawarecki, B. Lenart), ,,Ochrona Zabytków” 1954, nr 3, s. 197 - 198.
6. Nowy renesans Starego Miasta, ,,Kultura i Życie” 1954, nr 8, s. 3.
7. O Bramie Rybnej, nowo odkrytm ,,sgraffito” i kamienicy ,,Pod lwami”, ,,Kultura i Życie” 1954, nr 24, s. 2 - 3.
8. O niektórych kamienicach Rynku Lubelskiego, ,,Kultura i Życie” 1954, nr 22, s. 2 - 3.
9. Osiągnięcia w zakresie ochrony i konserwacji zabytków na terenie Lubelszczyzny, ,,Kamena” 1954, nr 1 - 3, s. 139 - 140.
10. Prace konserwatorskie. Zabytki Lublina w odbudowie i konserwacji, ,,Ochrona Zabytków” 1954, nr 3, s. 212 - 220.
11. Stary Ratusz czyli Trybunał Lubelski, ,,Kultura i Życie” 1954, nr 28, s. 2.
12. Z historii zamku lubelskiego, ,,Kultura i Życie” 1954, nr 9, s. 2.
13. Z przeszłości Lublina, ,,Wiedza i Życie” 1954, nr 7, s. 463 - 467.
14. Zabytkowa architektura Lubelszczyzny, ,,Kultura i Życie” 1954, nr 44, s. 2.

1955

1. Konserwacja malowideł w kaplicy zamkowej w Lublinie, ,,Życie Lubelskie” 1955, nr 184, s. 4.
2. Konserwacja obrazu ,,Pożar Lublina”, ,,Ochrona Zabytków” 1955, nr 3, s. 207.

1956

1. Prace konserwatorskie w 1955 roku na Lubelszczyźnie, ,,Kultura i Życie” 1956, nr 3, s. 1 - 2.
2. Zamek lubelski, ,,Kamena” 1956, nr 3, s. 19 - 23.

1957

1. Odnowienie Rynku w Zamościu (współaut. H. Gawarecki, Cz. Gawdzik), ,,Ochrona Zabytków” 1957, nr 1, s. 24 - 33.
2. Renesans kaplicy zamkowej, ,,Kurier Lubelski” 1957, nr 161, s. 2.

1958

1. Kamienica Żółkiewskich, potem Sobieskich odkrywa swe tajemnice, ,,Kurier Lubelski” 1958, nr 81 - 82, s. 3.
2. Nowe odkrycie w kamienicy Żółkiewskich w Lublinie, ,,Ochrona Zabytków” 1958, nr 3 - 4, s. 270 - 272.
3. Pałac Potockich w Lublinie, ,,Kalendarz Lubelski” 1958, s. 109 - 110.
4. Pierwszy teatr w Lublinie, ,,Kurier Lubelski” 1958, nr 233 - 234, s. 3.
5. Prace konserwatorskie w województwie lubelskim 1953 - 1957, ,,Ochrona Zabytków” 1958, nr 1 - 2, s. 119 - 129.

1960

1. Już 75 lat służy sztuce budynek Teatru im J. Osterwy, ,,Kurier Lubelski” 1960, nr 133 - 134, s. 3.
2. Konkurs na projekt teatru dramatycznego w Lublinie, ,,Kamena” 1960, nr 15 - 16, s. 2.
3. Konserwacja malowideł w ,,Winiarni”, ,,Kultura i Życie” 1960, nr 39, s. 2.
4. Teatr letni ,,Rusałka” w Lublinie, ,,Kamena” 1960, nr 20, s. 9.
5. W sprawie miejsca urodzenia Henryka Wieniawskiego, ,,Kultura i Życie” 1960, nr 21, s. 2.

1961

1. Album fotograficzny Lublina, ,,Kamena” 1961, nr 6, s. 11.
2. Brama Krakowska w Lublinie, ,,Kamena” 1961, nr 24, s. 12.
3.Dla kultury, ,,Kamena” 1961, nr 15, s. 3, 7.
4. Miscelaena Lublina, ,,Kalendarz Lubelski” 1962 (druk 1961), s. 141.
5. Nowy Teatr w Lublinie, ,,Kultura i Życie” 1961, nr 4, s. 1.
6. Pałac Małachowskich w Nałęczowie, ,,Kamena” 1961, nr 8, s. 10 - 11.
7. Z przeszłości Lublina, ,,Kamena” 1961, nr 19, s. 11.

1962

1. Dwór Kraszewskich w Romanowie, ,,Bibliotekarz Lubelski” 1962, nr 1 - 3, s. 5 - 8.
2. Muzeum w Romanowie, ,,Kamena” 1962, nr 6, s. 3 - 4.
3. O pałacu w Opolu po raz trzeci, ,,Biul. Hist. Sztuki” 1962, nr 2, s. 234 - 236.

1963

1. Gdzie pochowany został Demostenes sejmów polskich?, ,,Kamena” 1963, nr 12, s. 9.
2. Nieznany rysunek bramy miejskiej w Szczebrzeszynie, ,,Kamena” 1963, nr 17, s. 12.

1964

1. XX-lecie ochrony zabytków na Lubelszczyźnie, ,,Kamena” 1964, nr 13 - 14, s. 23, 31.
2. Wieki mówią, ,,Poznaj Swój Kraj”, czerwiec 1964, s. 1, 10 - 11.
3. Z historii budowy teatru lubelskiego, ,,Kamena” 1964, nr 22 - 23, s. 8 - 9.
4. Zamek w Bochotnicy pod Kazimierzem (współaut.: M. Stankowa, H. Gawarecki), ,,Przegląd Lubelski” 1964, nr 1, s. 134 - 145.

1965

1. O pierwszych książkach polskich drukowanych w Lublinie, ,,Bibliotekarz Lubelski” 1965, nr 3 - 4, s. 19 - 31.
2. Stary Lublin, ,,Kurier Lubelski” 1965, nr nr 195, 201, 207, 225, 252, 257, 262, 267, 272, 278, 284, 290, 296.

1966

1. "Grobisko w Krynicy”, ,,Kamena” 1966, nr 19, s. 7.
2. Stary Lublin, ,,Kurier Lubelski” 1966, nr nr 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 95, 101, 107, 113, 119, 125, 131, 136, 142, 148, 154, 160, 166, 171, 177, 183, 195, 201, 207, 213, 219, 231, 237, 243, 249, 255, 260, 266, 272, 278, 284, 290, 296, 302.
3. Ulice Lublina, ,,Kurier Lubelski” 1966, nr 218, s. 4.
4. Ulice Lublina, ,,Kurier Lubelski” 1966, nr 256, s. 3.
5. Zamek w Bochotnicy, ,,Kamena” 1966, nr 22, s. 8.

1967

1. Francuski przewodnik po Polsce, ,,Kurier Lubelski” 1967, nr 153, s. 4.
2. Kształt siedmiu wieków, ,,Kalendarz Lubelski” 1967, s. 29 - 41.
3. Lublin w oczach współczesnych, ,,Kamena” 1967, nr 13, s. 6.
4. Nagrobek Stanisława Zbąskiego w Kurowie, ,,Kamena” 1967, nr 15, s. 10.
5. 500 zagadek o Lublinie i wiele wątpliwości, ,,Kurier Lubelski” 1967, nr 140, s. 3.
6. Stary Lublin, ,,Kurier Lubelski” 1967, nr nr 6, 12, 24, 28, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 77, 83, 89, 95, 101, 112, 118, 123, 129, 141, 147, 153, 159, 165, 176, 182, 188, 194, 200, 206, 212, 218, 224, 230, 242, 248, 254, 259, 266, 272, 278, 284, 290, 296.
7. Zamek w Kryłowie, ,,Kamena” 1967, nr 6, s. 10.

1968

1. Dawny Lublin. Arctowie i Malwina Meyersonowa, ,,Kurier Lubelski” 1968, nr 35.
2. Dawny Lublin. Eligiusz Kuszelewski ,,Rozrywki w starości”, ,,Kurier Lubelski” 1968, nr 111.
3. Dawny Lublin. Franciszek Raczkowski, ,,Kurier Lubelski” 1968, nr 124.
4. Dawny Lublin.Henryk Wieniawski, ,,Kurier Lubelski” 1968, nr 23.
5. Dawny Lublin. Łukasz Rodakiewicz, ,,Kurier Lubelski” 1968, nr 59.
6. Prus i Jan Mincel, ,,Kurier Lubelski” 1968, nr 47.
7. Dawny Lublin. Stowarzyszenie Techników w Lublinie, ,,Kurier Lubelski” 1968, nr 100.
8. Dawny Lublin. Szpital dla dzieci im. Vetterów, ,,Kurier Lubelski” 1968, nr 136.
9. Dawny Lublin. 100-letnia rocznica wystawienia ,,Orfeusza w piekle”, ,,Kurier Lubelski” 1968, nr 89.
10. Dawny Lublin. Teatr Lubelski po I wojnie światowej, ,,Kurier Lubelski” 1968, nr 77.
11. Działalność konserwatorska prof. Józefa Dutkiewicza. Okres przedwojenny, ,,Ochrona Zabytków” 1968, nr 4, s. 65 - 68.
12. Kazimierz z myszką, ,,Kamena” 1968, nr 21, s. 5, 10.
13. Lublin w tamtych dniach, ,,Kamena” 1968, nr 22, s. 5.
14. Nie zadali sobie trudu: nieaktualne informacje o muzeach lubelskich, ,,Kurier Lubelski” 1968, nr 195, s. 3.
15. O początkach komunikacji miejskiej, ,,Kurier Lubelski” 1968, nr 308, s. 3.
16. Prof. dr Józef Edward Dutkiewicz, ,,Kurier Lubelski” 1968, nr 243, s. 3.
17. Sporu o miejsce urodzenia Andrzeja Struga ciąg dalszy, ,,Kurier Lubelski” 1968, nr 4, s. 3.
18. Stary Lublin, ,,Kurier Lubelski” 1967/1968, nr 106.

1969

1. Lublin przed 25 laty, ,,Kurier Lubelski” 1969, nr 179, s. 3.
2. Lublin w latach Unii Lubelskiej, ,,Kamena” 1969, nr 18, s. 6.
3. O niesłychanym deszczu w Kazimierzu Dolnym, ,,Kamena” 1969, nr 23, s. 11.
4. Prof. Stanisław Dąbrowski, ,,Kurier Lubelski” 1969, nr 15, s. 3.

1970

1. Jak dawniej uczono w szkołach lubelskich, ,,Kamena” 1970, nr 18, s. 7.
2. Nauka i zabobon, ,,Kamena” 1970, nr 20, s. 8.
3. Nieszczęśliwe zaloty, ,,Kamena” 1970, nr 26, s. 11.
4. Trybunał Koronny Lubelski (współaut. H. Gawarecki, M. Stankowa), ,,Kalendarz Lubelski” 1970, s. 200 - 205.

1971

1. Lubelskie pomniki, ,,Kalendarz Lubelski” 1971, s. 73 - 86.

1972

1. Karnawał lubelski, ,,Kamena” 1972, nr 26 - 27, s. 16.
2. Maciej Bayer, inżynier powiatu krasnostawskiego, ,,Kamena” 1972, nr 2, s. 8, 9.
3. Na szlakach turystycznych północnej Lubelszczyzny, ,,Kalendarz Lubelski” 1972, s. 93 - 102.
4. O lubelskich paniach ,,minionego czasu”, ,,Kamena” 1972, nr 17, s. 8.
5. Pieczęcie i herby miast województwa lubelskiego, ,,Kalendarz Lubelski” 1972, nr 55 - 61.
6. Ulica 3-go Maja, ,,Kurier Lubelski” 1972, nr 73, s. 3, 8.
7. Wejść czy nie wejść oto jest pytanie, ,,Kamena” 1972, nr 7, s. 8.

1973

1. Henryk Krzesiński, ,,Kurier Lubelski” 1973, nr 218, s. 3.
2. Nie istniejące zabytki, ,,Kalendarz Lubelski” 1973, s. 71 - 79.

1974

1. Jak bywało w Lublinie w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku, ,,Kalendarz Lubelski” 1975 (druk 1974), s. 110 - 113.

1975

1. Epitafia lubelskie, "Kalendarz Lubelski” 1976 (druk 1975), s. 148 - 151.
2. O pomniku szwedzkim, "Kamena” 1975, nr 1, s. 9.
3. "Silva rerum” z przeszłości Lublina, "Kalendarz Lubelski” 1976 (druk 1975), s. 151 - 155.

1976

1. Ciekawostki z dawnej prasy lubelskiej, ,,Kalendarz Lubelski” 1977 (druk 1976), s. 160 - 164.
2. Mikołaj Pajdowski 1891 - 1975, ,,Kurier Lubelski” 1976, nr 2, s. 3.
3. O malowidłach w winiarni ,,Pod Fortuną” w Lublinie, ,,Kalendarz Lubelski” 1977 (druk 1976), s. 165 - 172.

1979

1. Stowarzyszenie Techników Województwa Lubelskiego 1971 - 1979, ,,Kurier Lubelski” 1979, nr 132, s. 4.

1980

1. Mikołaj Pajdowski (współaut. H. Gawarecki, M. Wyszkowski), ,,Ziemia” 1977 (druk 1980), s. 244 - 245.
2. Zwiedzamy Lublin, ,,Poznaj Swój Kraj” 1980, nr 1, s. 6 - 9.
3. Wspomnienie o doktorze Stefanie Wojciechowskim, ,,Bibliotekarz Lubelski” 1980, nr 3 -4, s. 24 - 27.

1981

1. Ludomir Michał Rogowski 1881 - 1954, ,,Kurier Lubelski” 1981, nr 185, s. 3.
2. Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki, ,,Sztandar Ludu” 1981, nr 3 (Magazyn Literacki), s. 1
3. Nowatorska monografia, ,,Kamena” 1981, nr 13, s. 13.
4. Znaki graficzne Ryszarda Tkaczyka, ,,Kurier Lubelski” 1981, nr 59, s. 2.

1982

1. Ludomir Michał Rogowski 1881 - 1954, ,,Kalendarz Lubelski” 1982, s. 141 - 146.
2. Wydawnictwa Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Lublinie w 1982 roku, ,,Wędrowiec Lubelski” 1982, nr 2, s. 31 - 32.
3. Życie tu płynie cicho i spokojnie, ,,Kurier Lubelski” 1982, nr 214, s. 5.

1983

1. Jak lublinianie czas spędzają, ,,Kurier Lubelski” 1983, nr 5, s. 5.
2. Jak wypędzano diabła z pałacu w Dorohusku, ,,Kurier Lubelski” 1983, nr 157, s. 5.
3. Lublin w końcu 1915 roku, ,,Kurier Lubelski” 1983, nr 55, s. 5.
4. Maria Antonina Ronikierowa i jej przewodnik po Lublinie z 1901 r., ,,Kurier Lubelski” 1983, nr 118, s. 4.
5. Medale lubelskie, ,,Kalendarz Lubelski” 1983, s. 227 - 234.
6. Opis Lublina z początku XVII wieku, ,,Kurier Lubelski” 1983, nr 25, s. 5.
7. Początki opieki nad zabytkami na Lubelszczyźnie, ,,Kalendarz Lubelski” 1983, s. 218 - 223.
8. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Lublinie w latach 1908 - 1951, ,,Wędrowiec Lubelski” 1982 (druk 1983) nr 1 - 2, s. 12 - 21.
9. Przyszłość Lublina widziana oczami Seweryna Zenona Sierpińskiego, ,,Kurier Lubelski” 1983, nr 40, s. 4.
10. Straszliwy pożar, który w zgliszcza obrócił miasto, ,,Kurier Lubelski” 1983, nr 74, s. 4.
11. Stan sanitarny miasta w końcu XVIII wieku, ,,Kurier Lubelski” 1983, nr 15, s. 3.
12. Dr. Teodora Tripplina wycieczka do Lublina, ,,Kurier Lubelski” 1983, nr 99, s. 4.

1984

1. Odbudowa i konserwacja zabytków w województwie lubelskim w latach 1944 - 1950, ,,Kalendarz Lubelski” 1984, s. 90 - 98.
2. Zabawy karnawałowe i kuligi staropolskie na Lubelszczyźnie, ,,Kalendarz Lubelski” 1984, s. 192 - 197.

1985

1. Moje konserwatorskie początki, ,,Spotkania z Zabytkami” 1985, nr 1, s. 19.
2. Odbudowa i konserwacja zabytków w województwie lubelskim w latach 1918 - 1939, ,,Kalendarz Lubelski” 1985, s. 51 - 57.
3. Z historii lubelskich widokówek, ,,Kalendarz Lubelski” 1985, s. 86 - 93.

1986

1. Lublin, ,,Jaskółka Magazyn Festiwalowy” lipiec 1986, s. 27 - 28.

1987

1. Feliks Łodzia Bieczyński 1799 - 1885 - jeden z pierwszych członków Towarzystwa Tatrzańskiego w Lublinie, ,,Wędrowiec Lubelski” 1986 (druk 1987), nr 2, s. 28 - 29.
2. Konstanty Kietlicz Rayski, ,,Wędrowiec Lubelski” 1987, nr 1, s. 34.
3.  Mikołaj Pajdowski 1891 - 1975, ,,Wędrowiec Lubelski” 1987, nr 1, s. 33 - 34.
4. Stefan Wojciechowski 1899 - 1980 - działach PTK - PTTK, ,,Wędrowiec Lubelski” 1986 (druk 1987), nr 2, s. 29 - 30.

O Gawareckim:

1989

1. Inżynier Henryk Gawarecki (nekr.), "Sztandar Ludu” 1989, nr 70, s. 4.
2. Odszedł Henryk Gawarecki, "Kurier Lubelski” 1989, nr 58, s. 1, 4.

Wywiady:

1. Między sztuką a historią. Z Henrykiem Gawareckim rozmawia Mirosław Derecki, "Kamena” 1987, nr 2, s. 2 - 3.