Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Archiwum Władysława Panasa – spis nr 5. Egga van Haardt

 

SPIS NR 5
 

EGGA VAN HAARDT

 

BIOGRAFIA:

 

sygn.  5/1 (teczka): Materiały do biografii Eggi van Haardt:

a)     Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego w Londynie:

- odręczna notatka prof. W. Panasa dot. zespołu archiwalnego w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie „Akta ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego”, sygn. A-19 II/ 17-19: „Fundusz Kultury Narodowej: naukowcy, literaci i artyści w Palestynie – akta osobowe” , k.1

- kserokopie materiałów z w/w zespołu:

·        E.van Haardt do NN w sprawie przyznania stypendium, Jerozolima 8.08.1941, k. 2-3,

·        Ministerstwo Informacji i Dokumentacji do Funduszy Kultury Narodowej w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla E. van Haardt, Londyn 6.05.1942, k. 4,

·        Ministerstwo Informacji i Dokumentacji do Funduszy Kultury Narodowej w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla E. van Haardt, Londyn 13.05.1942 plus załączniki – wycinki z prasy palestyńskiej dot. działalności E. van Haardt: 1.Wersnisaż sztuki Eggi van Haardt „Gazeta Polska”(28 XII ), 2. Sztuka Eggi van Haardt, Gazeta Polska, 28 XII 941 3. Sztuka Eggi van Haardt (brak danych), 4. Pure colour painting, k.5-13,

·        Ministerstwo Informacji i Dokumentacji do Funduszy Kultury Narodowej w sprawie przyspieszenia decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi dla E. van Haardt, Londyn 21.07.1942, k.14-15,

·        E.van Haardt do prof. Stanisława Kota z życzeniami, Jerozolima 20.05.1943, k.16

·        Egga van Haardt do Cz. Andrzejewskiego (delegat F.K.N.)dot. zwiększenia kwoty stypendium (opis swych osiągnięć i prac), Jerozolima 13.11.1943, k. 17-19,

·        E.van Haardt do Jana Hulewicza i Stanisława Kota, Jerozolima 20.12.1943, k.20,

·        E.van Haardt do Jana Hulewicza w sprawie wyjazdu do Afryki celem podratowania zdrowia, Jerozolima 27.12.1943, k.21-22,

·        Kierska A. do Cz. Andrzejewskiego w sprawie uregulowania długów po śmierci E. van Haardt, 4.05.1944 (2 egz.), k.23-24,

·        NN do dr Hulewicza w sprawie śmierci E. van Haardt i z prośbą o pokrycie długów związanych z działalnością artystki, szyfr – depesza Jerozolima 10.06.1944, k.25,

·        Bp Rałbiński w sprawie zakupu obrazów i plastyk autorstwa E. van Haardt, Londyn 10.11.1944, k. 26,

·        E. van Haardt do NN z prośbą o wypłatę stypendium, bd, k.27,

 

b)     Biblioteka Narodowa:

·        mikrofilmy z fragmentem czasopisma z wycinankami Eggi van Haardt (mf nr 92) i mikrofilm z fragmentem czasopisma „Na powitanie Jego Wysokości Regenta Węgier – portret regenta, k. 28,

·        „Wycinki Eggi van Haardt” – skan artykułu (to samo co mf  nr 92), k.29,

·        fotografie z czasopisma „Światowid” bd „Na powitanie Jego Wysokości Regenta Węgier” – skan, k. 30,

·        Szczęsny Rutkowski, „Egga van Haardt”, k.2 (brak opisu bibliograficznego), k. 31-32,

 

b)     Schorr Aleksander, „Egga van Haardt próba syntezy” Jerozolima 1994, s.24 kserokopia artykułu plus powiększone prace E.van Haardt z tego artykułu, k.33-68,

 

c)      Płyta nagrobna Eggi van Haardt – skany , k.69-79  plus dyskietka, k.80,

 

 

e) artykuły prasowe:

·        artykuł dot. prac E.van Haardt (bez tytułu) z czasopisma Wiadomości Literackie, (kserokopia), k. 81-86,

·        Egga van Hardt, [w:] Rozproszone zapiski krytyczne, k.87-89 (bez opisu bibliograficznego),

·        informacje o wystawie prac E.van Haardt (2 kserokopia artykułu bez tytułu), k. 90-9,1

·        Schulz B., „Egga van Haardt”, [w:] „Kovine” z 4 „broj” 2002 (tekst pierwotnie zamieszczony w Tygodniku Ilustrowanym 40(1938), s. 6-8 k.92,

·        „Rajska Gemetria (o twórczości Michaela Seuphora)”, Gazeta Wyborcza, b.d., k.93.

 

 

PROF. W. PANAS A EGGA VAN HAARDT:

 

sygn.  5/2 (teczka):

- Panas W., „Bruno Schulz i Egga van Hardt”:

·        scenariusz artykułu, k.1,

·        rękopis 1996, przypisy, bibliografia, k.2-15.

 

- Panas W., „Pragnienie trójkątne: Bruno Schulz – Egga van Haardt – Jerzy Brudziński”:

·        scenariusz artykułu 1996, k.16,

·        rękopis tekstu, k.17-22,

·        brudnopis tekstu i materiały do tekstu, k. 23-42.

 

sygn.  5/3 (brulion): Panas W. „Egga van Haardt”:

- notatki rękopiśmienne, m.in.: wypisy listów Schulza do E.van Hardt oraz o Egge z innymi, s.181

 

 


 

 

Słowa kluczowe