Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Archiwum Władysława Panasa – spis nr 1. Biografia

 

SPIS NR 1

 

WŁADYSŁAW  PANAS

 

BIOGRAFIA:

 

sygn. 1/1 (teczka): Materiały do biografii prof. Władysława Panasa:

a)     habilitacja:

-         korespondencja z Radą Wydziału Nauk Humanistycznych KUL dot. otwarcia przewodu habilitacyjnego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza”, k. 1-7

-         recenzja prof. dr hab. Stefana Sawickiego, k. 8-13,

-         recenzja prof. dr hab. Włodzimierza Boleckiego, k. 14-23,

-         recenzja prof. dr hab. Jerzego Jastrzębskiego, k. 24-31

b)     tytuł profesora nauk humanistycznych:

-         życiorys naukowy dr hab. W. Panasa (6 XII 2001), k. 32-43

-         recenzja dorobku naukowego dr hab. W. Panasa skreślona przez prof. dr hab. Sewerynę Wysłouch (UAM), k. 44-51,

c)      miasto magiczne (projekt) – notatki prof. W. Panasa, k. 52-54 i plan pracy naukowej w 1984 r., k. 55

 

sygn. 1/2 (teczka): Panas W., Wykłady dot. sztuki porozumiewania się – rękopisy:

-         ogólne uwagi o zasadzie tych wykładów, k. 1-7,

-         „Porozumiewanie się”, k. 8-10,

-         „Nowo-mowa”, k. 11-36,

-         „Media”, k. 37-64,

-         „Prawda i polityka”, k. 65-76,

-         „Wymiana”, k. 77-88.

 

sygn. 1/3 (teczka): Panas W., „Literatura jako transgresja” – cykl wykładów na temat istoty literatury:

-         tekst wprowadzający, rękopis, k. 1,

-         wykłady:

·        „Transgresja jako problem teoretycznoliteracki” (3 wykłady), rękopis, k. 2-34,

·        „Przekroczenie i literatura”, rękopis, k. 35-53,

·        „Literatura i przemoc”, k. 54-64,

-         materiały, notatki, próbki tekstów do wykładów na temat literatury, k. 65-119.

 

sygn. 1/4 (teczka): Panas W., Recenzje napisane przez prof. W. Panasa:

(spis alfabetyczny)

-         Z. Imre Laurinyecz, „Praschematy, historie, wizje. Bruno Schulz i Mór Jókai”, Lublin 1997, k. 1-2,

-         Mgr Fitas Adam, „O pismach osobistych Karola Ludwika Konińskiego”, Lublin 2001, k. 5-9,

-         Mgr Niewiadomski Andrzej, „Niebliskie wyprawy. Jerzy Zagórski i poetycka przygoda nowoczesności”, Lublin 2000, k. 10-13,

-         Mgr Próchniak Paweł, „O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego”, Lublin 2000, k. 14-26

-         Mgr Przychodzka Agnieszka, „Zatracona tożsamość – Jerzego Kosińskiego doświadczenie Holocaustu”, Lublin 2003, k. 27-33,

-         Mgr Seul Anastazja, „Roman Brandstaetter jako powieściopisarz i komentator Biblii”, Lublin 2000, k. 34-37,

-         Mgr Skórczewski Dariusz, „Spory o krytykę literacką w dwudziestoleciu międzywojennym”, Lublin 2001, k. 38-43,

-         Mgr Sporoń Michał, „Zmienne postacie. Lalka w twórczości Brunona Schulza i Hansa Bellmera”, Lublin 2003, k. 44-49,

-         Mgr Szabłowska Monika, „Problematyka egzystencjonalna w twórczości Henryka Grynberga”, Lublin 2002, k. 50-55,

-         Mgr Zacharewicz Paweł, „Zmiana paradygmatu cywilizacji zachodniej w dziełach literatury polskiej drugiej połowy XX wieku”, Lublin 2001, k. 56-61,

-         Mgr Zając Wawrzyniec, „Drogi i bezdroża. O nomadyczności prozy Zygmunta Haupta”, Lublin 2002 k. 62-66.

 

sygn. 1/5 (teczka): Korespondencja prof. W. Panasa:

-         W. Panas do Selmy Oskarowej Mazik, Lublin, 08.10.1973, k. 1-2,

-         W Panas do NN, Lublin, 27.01.1986, k. 3,

-         NN do W. Panas, 26.04.1987, k. 4,

-         W. Panas do NN, Lublin, 09.09.1987, k. 5,

-         W. Panas do NN, Lublin, 12.11.1987, k. 6-7,

-         Gotfryd Jan do W. Panasa, 17.10.1988, k. 8-9,

-         Dziadosz E. Do W. Panasa, 16.11.1988, k. 10,

-         Klimowicz Mieczysław do W. Panas, 11.10.1989, k. 11-12,

-         Dryll Grzegorz do W. Panasa, 28.08.1990, k. 13-14,

-         Panas W. do Dryll Grzegorz, Lublin, bd, k. 15-17,

-         Dryll Grzegorz do W. Panas, 02.10.1990, k. 18,

-         Włodzimierz (NN) do Panas W., 27.09.1991, k. 19,

-         Panas W. do abp Józefa Życińskiego, Lublin, 20.04.1999, k. 20,

-         Pietrasiewicz Tomasz do W. Panas, Lublin, 22.02.2001, k. 21-24,

-         Pietrasiewicz Tomasz do W. Panas, Lublin, 19.03.2001, k. 25,

-         Sowa Stanisław do W. Panas, 23.01.2003, k. 26,

-         Radziewicz Dorota do W. Panas, 12.07.2004, k. 27,

-         Zaproszenie dla W. Panas od Adama Cedro, bd, k. 28-30.


sygn. 1/6 (teczka): „Wycinki prasowe „o innych”:

Bachtin Michaił Mikołajewicz:

-         „O Bachtinie M. M.”, Tygodnik Powszechny, 12.05.1974 (rozmowa z W. Iwanowem o Bachtinie i semiotyce), k. 1,

-         Danek Danuta, „Michaił Mikołajewicz Bachtin. Głos Człowieka”, Tygodnik Powszechny, 27.04.1975, k. 2-3.    

Miłosz Czesław.:

-         artykuły prasowe z dn. 16.08.2004 w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Wschodnim i Kurierze Lubelskim wydane w związku z śmiercią Czesława Miłosza ( w tym m.in.: rozmowy z prof. Panasem), k. 4-14.

Dostojewski Fiodor:

-         cykl rozmów o Fiodorze Dostojewskim w „Współczesność” 17-30 X 1971, k. 15-18

Hrabal Bohumil.:

-         Kaczorowski Aleksander, „Piękna rupieciarnia”. Wywiad z samym sobą B. Hrabal, k. 19.

Konwicki Tadeusz:

-         Sobolewski Tadeusz „Jesteśmy wciąż tacy sami”. Rozmowa z T. Konwickim, Powściągliwość i praca, 9 (1986), k. 20-22.

Mehoffer Józef:

-         „Tajemnicze światło ogrodu. Wystawa prac Mehoffera J. w paryskim Museé d’Orsay”. Rzeczypospolita, 19-20 VI 2004, k. 23.

Paczuski Krzysztof:

-         Józefczuk Grzegorz, „Fraszki płyną ku trenom”, Gazeta Wyborcza, 06.07.2004, k. 24.

Czasopismo „Literatura” z dn. 27.07.1972, k. 25,

Sulima Surym Andrzej:

-         Grochowska Magdalena, Strażnik wiatru, pasterz obłoków, Gazeta Wyborcza, 14-15.02.2004, k. 26-27

 

 

 

TWÓRCZOŚĆ:

 

sygn. 1/7 Panas W., „Poetyka „Widm” Tadeusza Gajcego”, [w:] Polonista 1970, s.5-36 (debiut W. Panasa) – tekst maszynowy, k.99

 

sygn. 1/8 (teczka): Wczesne teksty Władysława Panasa i inne też:

-         Panas W. [rec] Prężyna Władysław, „Intensywność postawy religijnej a osobowość”, Lublin 1973 – maszynopis, k. 1-6

-         Sprawozdanie z przebiegu sesji metodologicznej polonistów, odbywającej się w dniach 18-22 XI 1974 r. – maszynopis, k. 7-11

-         „Semiologia – mitologia naszych czasów?, Tygodnik Powszechny z dn. 30.06.1974 – wycinek prasowy, k. 12

-         Bachelard, Tygodnik Powszechny z dn. 25.04.1976:

·        wycinek prasowy, k. 13,

·        maszynopis, k. 14-23,

·        wstępna wersja, k. 24-26,

-         Hłasko Marek hasło do Encyklopedii Katolickiej:

·        maszynopis, k. 27-29,

·        notatki i próbki tekstów, k. 30-33,

-         Z perspektywy egzaminatora uniwersyteckiego wystąpienie na sesji naukowej Nowa Polska nowa szkoła nowe działania polonisty, Lublin 14-15 XII 1990 r. zaproszenie i rękopis, k. 34-38,

-         Interpretacja, czyli literacka detektywistyka notatki rękopiśmienne do wykładu, k. 39-42,

-         Pro-tezy o Innym w literaturze formułowanych w Wielkim p(Poście):

·        rękopis, k. 43-56,

·        notatki i materiały do tekstu, k. 57-74.

 

sygn. 1/9 (teczka): Panas W., „Antykwariat anielskich ekstrawagancji albo święty bełkot rzecz o piecyku Al. Wata”:

-         rękopis – k.27,

-         tekst komputerowy, k.28-39,

-         notatki rękopiśmienne do tekstu i próbki tekstu, k.40-65.

 

sygn. 1/10 (teczka): Teksty obce dot. Aleksandra Wata:

- Tomas Vendor, „Gnostyczny „Piecyk” Aleksandra Wata”, Teksty Drugie 2(1994) – kserokopia artykułu (przełożyła Joanna Zach-Błańska), s.54-75, k. 1-11,

- zaproszenie na konferencję  - Aleksander Wat – w setną rocznicę urodzin: program konferencji organizowanej przez Instytut Filologii Polskiej, Katedrę Teorii Literatury KUL w dniach 5-6 maj 2000 r. (na drukowanym programie odręczne notatki prof. W. Panasa), k. 12-14.

 

sygn. 1/11 (teczka): Panas W., „O pograniczu etnicznym w badaniach literackich”:

-         rękopis – 1 wersja „O pograniczu etnicznym w badaniach literackich”, k. 1-18; 2 wersja „Pogranicza i konteksty w badaniach literackich jako problem metodologiczny. O pograniczu etnicznym w badaniach literackich”, k. 19-28

-         maszynopis, k. 29-44,

-         „Jan Barszczewski – ikona kulturowego pogranicza” – rękopis, k. 45-46,

-         „Wielkie Księstwo Litewskie – literacki model pogranicza” – rękopis, k. 47-48,

-         notatki rękopiśmienne, m.in.: dot. Wilna, k. 49-68.

 

sygn. 1/12 (teczka): Panas W., „Łzy komsomołki czyli poemat niepedagogiczny czyli Moskwa – Pietuszki”:

-         rękopis, k. 1-13,

-         Jerofiejew W. – informacja o autorze poematu „Moskwa – Pietuszki” i materiały rękopiśmienne do tekstu, k. 14-51.

 

sygn. 1/13 (teczka): Panas W., Materiały do historii literatury polskiej:

-         notatki rękopiśmienne, k. 1-277

 

sygn. 1/14 (teczka): Panas W., „Wielkie Księstwo Litewskie i jego kultura” (tytuł zaczerpnięto z notatnika):

-         notatnik z rękopiśmiennymi uwagami, k. 1-51 (w tym od k. 6 nie zapisane),

-         luźne notatki rękopiśmienne, k. 53-126,

-         kserokopie artykułów opisujących sztukę w Wielkim Księstwie Litewskim, k. 127-160.

 

sygn. 1/15 (teczka): Panas W., „Kołobrzeski kołonotatnik i notatki z Jerozolimy”:

-         „Notatnik z Jerozolimy”, k. 1-67 (k. 63-66 nie zapisane),

-         „Kołobrzeski notatnik. Katedra w Kołobrzegu” – notatnik, m. in.: z legendą o Wielkim Inseminatorze,, k. 67-112; luźne notatki, k. 123-146.

 

sygn. 1/16 (zeszyt): Panas W., Notatki rękopiśmienne prof. W. Panasa z 2004 r. – rękopiśmienne uwagi m.in.: „(...) książki możliwe (...), książki legendy (...) czyli projekty bez wyraźnego przydziału”.

 

sygn. 1/17 (teczka): Różne skreślone ręką prof. W. Panasa:

-         „Bierdjajew. List trzynasty o kulturze”, k. 1-14,

-         „Waśniewski Zenon. Przyjaźń odnowiona” (wg adnotacji prof. W. Panasa W.Z wyjechał do Zakopanego w sierpniu 1935 r. na spotkanie z Brunonem Schulzem), k. 15-16,

-         „Znak, któremu sprzeciwiać się będą”, k. 17-18,

-         Fundacja „Muzyka Kresów”. Ośrodek Inspiracji Badań i Działań „Muzyka Kresów w Lublinie” – maszynopis i informacje o genezie i działalności ośrodka, k. 19-37.

 

 

KU PAMIĘCI:

 

sygn. 1/18 (teczka): „Ku pamięci Władysława Panasa”:

-         In memoriam Władysław Panas (1947-2005) – wydruk ze strony komputerowej www.brunoschulz.org z dn. 25.01.2005, k. 1,

-         wydruk ze strony www.serwisy.gazeta.pl z dn. 25.01.2005, k. 2,

-         Żurek Sławomir, „Pożegnanie Władysława Panasa”, Gazeta Wyborcza, 27.01.2005 (kserokopia artykułu), k. 3,

-         Żurek Sławomir, „Wspomnienia” – wydruk ze strony www.gazeta.pl dn. 26.01.2005, k. 4

-         Jarzębski Jerzy, Pożegnanie Władysława Panasa, Gazeta Wyborcza, 2.02.2005, k. 5,

-         zaproszenie dla Rafała Panasa na Akademię Naukowo – Artystyczną w Drohobyczu, poświęconą pamięci prof. W. Panasa, k. 6,

-         Sytnik-Czetwertyński Janusz, „Rzecz o Jakubie Franku”, Gazeta Wyborcza, 9.08.2006 (artykuł dotyczy ostatniej książki W. Panasa „Czaszka Mesjasza”), k. 7,

-         Szlachetka Małgorzata, „Anioły unoszą się nad Grodzką” i  Józefczuk Grzegorz, „Ma swój zaułek jak Schulz ulicę”  Gazeta Wyborcza, 6.09.2006 (artykuły dot. uroczystości nadania zaułkowi imienia W. Panasa), k. 8,

-         „Zaułek Władysława Panasa. Pamiętamy o profesorze” 7.09.2006, k. 9,

 

sygn. 1/19 (teczka): Artykuły dedykowane prof. W. Panasowi:

1.      Adamiec Marek, „Straszna Sfinksa historia Cypriana Norwida próba interpretacji znaleziska archeologicznego”, Pamiętnik Literacki LXXIV (1983), z. 4, s. 67-78 (nadbitka)

2.      Czabanowska-Wróbel Anna, „Kto Cię odmłodzi, żywocie wieczny?” Mistyka żydowska w poezji Bolesława Leśmiana”, Pamiętnik Literacki XCIV (2003), z.3, s. 85-101 (nadbitka)

3.      Duda Henryk, „Z problematyki związków języka i religii”, Zeszyty Naukowe KUL 35 (1992) nr 1-2, s. 85-93 (nadbitka),

4.      Duda Henryk, „Pisać ikonę” [w:] Czterechsetlecie unii brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego, red. Leszczyński Zenon, Lublin 1998, s. 127-135 (nadbitka),

5.      Fert Józef, „Odbiorca w liryce Norwida (okres 1842-1865), Zeszyty Naukowe KUL 19 (1976) nr 4, s. 37-51 (nadbitka),

6.      Fert Józef, „Od niesienia” czy „odniesienia”?. Na marginesie wiersza Norwida „Moralność” Studia Norwidiana. Materiały i notatki 1 (1983), s. 111-120 (nadbitka),

7.      Fiała Edward, Księga leków polskich, czyli „Trans – atlantyk” Gombrowicza, Ruch Literacki XL (1990), z. 5, s. 569-580 (nadbitka),

8.      Gałecki Zygmunt, Ze zjawisk współczesnego języka, Język polski LIX (1979), z. 4, s. 311-313 (nadbitka),

9.      Kaczorowski Jerzy, Poeta barokowej awangardy. Z zagadnień obrazowania w „Rymach duchownych” Sebastiana Grabowieckiego, Roczniki Humanistyczne XXI (1973), z. 1, s. 5-32 (nadbitka),

10.  K. J. „Opowieść” Marka Nowakowskiego – fenomenologia klimatu. Roczniki Humanistyczne XXVI (1978), z. 1, s. 15-27 (nadbitka),

11.  Literatura jako mistyka, Roczniki Humanistyczne XXVIII (1980), z. 1, s. 37-52 (nadbitka),

12.  K. J. [rec.] Georges Poulet, La couscience critique. Paris 1971

13.  Kolczyński Jarosław, “Kozioł ofiarny” a enologia o teorii Réne Girarda, Etnografia Polska,  XXXIX (1995), z. 1-2, s. 65-75,

14.  Kolczyński Jarosław, „Trójnożna koza. Uwagi o symbolice trójnożności”, Etnografia Polska 40 (1996), z. 1-2, s. 81-107,

15.  Kwiatkowski Władysław, „Uwagi o twórczości Saint-Exupery’ego”, [w:] O twórczości Saint-Exupery’ego w XXX rocznicę śmierci, s. 51-67,

16.  Kwiatkowski Władysław, „Adrianna Mesuart Greene czyli Niemożność ucieczki”, Roczniki Humanistyczne XXVIII (1980), z. 5, s. 19-32,

17.  Kułak Wojciech, „Działalność społeczna księdza prałata Ignacego Lasockiego, Roczniki Humanistyczne XLV (1998), z. 4, s. 71-109,

18.  Mazurkiewicz Roman, „Wokół „Spuści nam” pieśni „Bogurodzica”, Pamiętniki Literackie LXXX (1989), z. 3, s. 139-164,

19.  Pietrasiewicz Bogumił, „Übersicht über die Polnischen Literaturtheoretischen Arbeiten aus dem Bereich der Genologie (1958-1978)”, Przeglądy i recenzje, s. 79-96,

20.  Pietrasiewicz Bogumił, „Übersicht über die Polnischen Literaturtheoretischen Arbeiten aus dem Bereich der Genologie (1958-1978) 2 Teil”, Przeglądy i recenzje, s. 77-97,

21.  Pietrasiewicz Bogumił, „... Si J’ava is des Talents Romanesques?“ Le probléme du roman dans les écrits de Cyprian Norwid“, Zagadnienia rodzajów literackich XXXI (1989), z. 1-2, s. 141-167,

22.  Polanowski Tadeusz, „Model człowieka w wierszach Łady-Zabłockiego”, Roczniki Humanistyczne XXI (1973), z. 1, s. 123-137,

23.  Sawicki Stefan, „Wokół opozycji : wiersz – proza. Problemy teorii literatury”, Ossolineum 1976, s. 161-177,

24.  Sawicki Stefan [rec.] Tzretan Todorov, „Poetyka Maria Renata Mayenowa. O perspektywie poetyki inaczej”, W-wa 1984, [w:] Ruch Literacki XXVII (1986), z. 4, s. 335-339,

25.  Sawicki Stefan, „Jak rozumieć „A Dorio ad Phrygium”? Od Kochanowskiego do Różewicza, s. 67-77,

26.  Sawicki Stefan, „Czym jest poezja”, bnb., s. 63-66,

27.  Sawicki Stefan, „Esej o poezji”, Ruch Literacki XXXVIII (1997), z. 1, s. 1-8,

28.  Skórczewski Dariusz, „Ku portretowi krytyczno-literackiemu. Przegląd badań metakrytycznych”, Roczniki Humanistyczne XXXVIII (1990), z. 1, s. 95-116,

29.  Tyszczyk Andrzej, „Tożsamość – życie – trwanie dzieła literackiego. Wokół Ingardena teorii dzieła sztuki”, Roczniki Humanistyczne XXXII (1984), z. 1, s. 5-49,

30.  Zwolski Edward, „Poncjusz Piłat „Przyjaciel Cesarza” Tyberiusza”, Zeszyty Naukowe KUL 23 (1980), nr 4, s. 41-49.

 

Słowa kluczowe