Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wiki Lubi Zabytki 2013 - regulamin podkonkursu lubelskiego

Regulamin podkonkursu lubelskiego konkursu "Wiki Lubi Zabytki 2013"

 

Regulamin podkonkursu lubelskiego:


1. Organizatorem lubelskiego podkonkursu fotograficznego „Wiki Lubi Zabytki”, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN". Partnerami podkonkursu lubelskiego są: Lubelski Miejski Konserwator Zabytków, “Teka Lubelska”, Grupa Fotografów Lubelskich, Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne.


2. Aby wziąć udział w podkonkursie lubelskim Uczestnik musi spełnić postanowienia Regulaminu konkursu fotograficznego „Wiki Lubi Zabytki” dostępne pod adresem: http://wikizabytki.pl/regulamin.pdf


3. Organizator i Partnerzy podkonkursu lubelskiego powołają Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.


4. Komisja Konkursowa oceni Fotografie, które zostały zgłoszone zgodnie z Regulaminem konkursu fotograficznego „Wiki Lubi Zabytki” dostępnego pod adresem: http://wikizabytki.pl/regulamin.pdf i przedstawiają jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów zabytków nieruchomych województwa lubelskiego udostępnionych na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Lubi_Zabytki/Lista_zabytk%C3%B3w. W opisie Fotografii musi znajdować się numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego zgodnie z rejestrem zabytków nieruchomych województwa lubelskiego.


5. Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs”.


6. Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec jego organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.