Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Promocja książki Dagmary Kociuby „Lublin. Rozwój przestrzenny i funkcjonalny od średniowiecza do współczesności”

   Prezentacja publikacji omawiającej historię rozwoju miasta.

W dniu 23 maja 2013 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

 

zorganizowały promocję książki


Dagmary Kociuby

„Lublin. Rozwój przestrzenny i funkcjonalny od średniowiecza do współczesności”

 

 

Spotkanie promocyjne odbyło się w dniu 23 maja 2013 roku
o godzinie 17:00 w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”

ul. Grodzka 21

 

 

„Lublin. Rozwój przestrzenny i funkcjonalny od średniowiecza do współczesności” to interdyscyplinarne opracowanie łączące dotychczasową wiedzę z zakresu historii, archeologii, urbanistyki, geografii, kartografii i GIS z wynikami wieloletnich badań autorski dotyczących uwarunkowań rozwoju Lublina na przestrzeni wieków. Opracowanie stanowi unikalny przykład syntezy wiedzy na temat miasta. „Praca stanowi cenne studium z zakresu geografii miast, a głównym osiągnięciem autorki jest rekonstrukcja funkcjonalno-przestrzennej struktury Lublina – sięgająca piętnastu wieków wstecz od obecnych czasów oraz wykonana przy użyciu metodyki GIS i wykorzystaniu różnorodnych źródeł, w tym historycznych i archeologicznych. Na szczególną uwagę zasługuje (…) identyfikacja zmiennego wpływu różnorodnych czynników na stan omawianej struktury w kolejnych okresach historii Lublina”.

prof. Zygmunt Górka

 

 

„Po raz pierwszy w polskiej literaturze autorka nie tylko prześledziła rozwój funkcjonalno-przestrzenny miasta, ale starała się wyjaśnić zachodzące przekształcenia przez analizę celowo wybranych trzech czynników: przyrodniczych, gospodarczych i politycznych. Tak głębokie studia nas czynnikami kształtującymi strukturę przestrzenną miasta są czymś wyjątkowym w polskiej geografii osadnictwa”.

Prof. Stanisław Liszewski

 

 Dagmara Kociuba
pracownik Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z problematyką planowania przestrzennego na poziomie regionalnym, historycznych i współczesnych przeobrażeń struktury obszarów zurbanizowanych, a także polityki przestrzennej UE. Istotnym obszarem zainteresowań są aspekty przyrodnicze w gospodarce przestrzennej i regionalnej.