Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Piąte spotkanie Forum Kultury Przestrzeni – plac Dworcowy i okolice

Piąte spotkanie Lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni odbyło się w czwartek 22 czerwca 2006 roku w Trybunale Koronnym

Organizatorzy spotkania: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Forum Kultury Przestrzeni

Spotkanie pod nazwą Przyszłość pl. Dworcowego i okolic dworca PKP było poświęcone okolicom placu Dworcowego, który jest jedną z najbardziej zaniedbanych części miasta. Spotkanie miało charakter konsultacji i wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi środowiskami.

Spotkanie otworzyła i poprowadziła Ewa Kipta, pracownik Wydziału Strategii i Rozwoju, specjalistka do spraw rewitalizacji, autorka Lokalnego Planu Rewitalizacji Lublina.

 

Forum Kultury Przestrzeni istnieje od grudnia 2005 roku, jego organizatorem jest Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

W Radzie Forum zasiadają:
Andrzej Kasprzak (Stowarzyszenie Architektów Polskich),
Romuald Dylewski (Towarzystwo Urbanistów Polskich),
prof. Elżbieta Przesmycka (Politechnika Lubelska),
prof. Krzysztof Wojciechowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
prof. Lechosław Lameński (Stowarzyszenie Historyków Sztuki),
Jacek Serafinowicz (Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków),
Tomasz Pietrasiewicz (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”).

 

Czytaj więcej>>> Forum Kultury Przestrzeni – geneza i powstanie

 

Potrzeba poruszenia na Forum tematu placu Dworcowego i jego okolic wynikła z rozmów z uczestnikami dotychczasowych spotkań, m.in. został on zasygnalizowany na pierwszym spotkaniu dotyczącym placów Lublina, jako najważniejszy. Plac Dworcowy jest bowiem ze swojej natury „bramą Lublina”, a jednocześnie zarówno on, jak i jego okolice są jedną z najbardziej zaniedbanych części miasta.

W spotkaniu zostały wykorzystane już zebrane materiały na temat szans rewitalizacji rejonu dworca PKP przygotowane przez Ewę Kiptę w Lokalnym Programie Rewitalizacji Lublina.

Problemy placu Dworcowego są znane każdemu, kto tam był: brak przestrzeni dla pieszych, brak zieleni, brzydkie otoczenie, ogólne wrażenie zaniedbania. Jednak problemu placu Dworcowego nie można rozwiązać w izolacji od zmian, które zajdą lub powinny zajść w jego sąsiedztwie. Owe zmiany zależą zaś od wielu osób, grup i podmiotów, którzy z tych miejsc korzystają. Temat placu Dworcowego i jego okolic wymaga więc współpracy wielu partnerów: przechodniów, urzędników i gospodarzy miasta, architektów, biznesmanów, inwestorów, drobnych przedsiębiorców, specjalistów różnych dziedzin itp.

Spotkanie miało charakter konsultacji i wymiany informacji pomiędzy tymi środowiskami. Wszystkie wypowiedzi zostały nagrane i spisane, a wnioski opracowane i rozesłane do mediów, urzędów itp.

 

Czytaj więcej>>> zapis piątego spotkania Forum Kultury Przestrzeni