Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt "Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny" - sprawozdanie z realizacji projektu

Dokumentacja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego rozpoczęła się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w marcu 2002 roku wraz z realizacją projektu „Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”.
 
Zagadnienie wielokulturowych tradycji Lubelszczyzny pojmowanych w kategoriach Małej Ojczyzny pojawiło się po raz pierwszy w działaniach Ośrodka w programie „Pamięć – Miejsce – Obecność”. Jednak dopiero w 2002 roku zaistniały sprzyjające warunki do rozwinięcia zasygnalizowanych kilka lat wcześniej zagadnień. Powstał projekt, który był próbą spojrzenia na zapomniane dziedzictwo kulturowe regionu. Projekt wykorzystujący dotychczasowe doświadczenia zogniskowane na problemie ocalania pamięci o lubelskiej dzielnicy żydowskiej.
 

Końcowe Sprawozdanie z realizacji Umowy
w ramach Programu "Dialog dla Przyszłości"
 

Nazwa Dotowanego:Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”

Tytuł Projektu: “Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”

Okres realizacji Projektu: 1 luty 2002 – 28 luty 2003
 
1.Działania z realizowane w ramach Umowy (prosimy o odniesienie się do głównych działań określonych w Umowie):
a. promocja projektu:
- prasa, radio, TV: ukazało się 41 artykułów i informacji prasowych (prasa lokalna: “Gazeta w Lublinie”, “Dziennik Wschodni”, “Kurier Lubelski”); wyemitowano 8 audycji na antenie Radia Lublin (w przygotowaniu kolejne 4 materiały), 4 materiały dla Katolickiego Radia Zamość, 2 audycje w Radio BIS; 10 materiałów w Telewizji Lublin w ramach programów “Teledzień”, “Panorama” i “Ocalić od zapomnienia”,
- Internet: od 16 marca 2002 roku strona internetowa projektu: wtl.tnn.lublin.pl uzupełniona dokumentacją fotograficzną dostępną pod adresem: www.tnn.lublin.pl/fotodok,
- broszura: druk i wysyłka materiałów (800 szt.),
 
b. praca nad budową serwisu:
–zakup serwera (z funduszy Fundacji Polsko-Niemieckiej) i stworzenie zespołu informatyków,
–projekt, napisanie i wykonanie struktury bazy danych,
–napisanie aplikacji do zarządzania bazą danych,
–kategoryzacja i kompatybilizacja baz wchodzących w skład wortalu,
–zasilanie bazy danymi,
–uruchomienie serwisu - kwiecień/maj 2003,
 
c. tworzenie zaplecza merytoryczno-organizacyjnego:
- koordynator projektu oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne segmenty: Bazę Ikonograficzną, Dźwiękową, Edukację,
- współpraca z wolontariuszami i stażystami,
- pozyskiwanie współpracowników przy pomocy: wysyłki broszury rozmów telefonicznych, kontaktów indywidualnych, wyjazdów do poszczególnych miejscowości oraz szkoleń,
 
d. kwerendy:
–wyjazdy “studyjne” celem pozyskania materiałów (tekstów, fotografii, relacji) i spotkań ze środowiskami prezentowanymi w cyklu “Ludzie – Miejsca – Środowiska”.
W sumie 51 wyjazdów: Tomaszów Lubelski, Zamość, Tarnogród, Kurów, Grabowiec, Świdnik, Hrubieszów, Janowiec, Wojsławice, Kock, Parczew, Biłgoraj, Wohyń, Kamień, Biała Podlaska, Chełm, Kraśnik,
–wyjazdy w celu tworzenia dokumentacji fotograficznej miejscowości regionu: Hanna, Hola, Hrubieszów, Jabłeczna, Kazimierz Dolny, Łaszczów, Łęczna, Sławatycze, Tomaszów Lubelski, Włodawa, Zwierzyniec,
–kwerendy naukowe w: Archiwum Państwowym w Lublinie, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego, Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków, Instytucie Sztuki PAN,
 
e. tworzenie Bazy Tekstowej:
–kwerenda biblioteczna w celu stworzenia listy najważniejszych opracowań (320 opracowań i artykułów), spisywanie materiałów archiwalnych i trudnodostępnych,
–przygotowanie materiałów do wprowadzania do Bazy Tekstowej, segregowanie, kopiowanie, skanowanie, korekta, kategoryzacja tematyczna,
 
f. tworzenie Bazy Ikonograficznej:
–opracowanie bibliografii fotografii na Lubelszczyźnie,
–kwerenda w IS PAN,
–kwerenda pocztowa w muzeach na terenie kraju,
–pozyskiwanie fotografii od współpracowników w terenie,
–wprowadzanie materiałów do Bazy Ikonograficznej: opracowanie standartu opisu, kategoryzacja, skanowanie i wprowadzanie do bazy,
 
g. tworzenie Bazy Dźwiękowej:
–poszukiwanie osób,
–przeprowadzanie wywiadów,
–opracowanie materiałów: przepisywanie, opracowanie i kategoryzacja,
–montaż w/g kategorii Bazy Dźwiękowej, przekształcanie na dźwięk internetowy,
–umieszczanie fragmentów w Bazie,
 
h. tworzenie sieci współpracowników:
–spotkania warsztatowe: 2 spotkania dla współpracowników indywidualnych i instytucjonalnych, 3 spotkania - warsztaty dla nauczycieli-opiekunów Szkolnych Klubów Odkrywców “Ścieżkami Pamięci”, udział wzięło 90 osób (środki na spotkania pochodziły z funduszy Fundacji im. S. Batorego),
–spotkania ze środowiskami działającymi w terenie,
–indywidulane kontakty ze współpracownikami,
 
i.inne działania realizowane w ramach projektu nie objęte w Umowie:
- prezentacje “Ludzie – Miejsca – Środowiska”, realizowane od czerwca 2002 roku, dotychczas odbyło się 7 spotkań (Tomaszów Lubelski, Grabowiec, Janowiec, Tarnogród, Wohyń, Hrubieszów, Wojsławice)
–Szkolne Kluby Odkrywców “Ścieżkami Pamięci” od czerwca 2002 roku; do dnia 1 marca 2003 roku zarejestrowano 86 klubów prowadzonych przez 107 nauczycieli.
 
 
2.Rezultaty osiągnięte w okresie realizacji Umowy (prosimy odnieść się do rezultatów określonych w Umowie):
a. stworzenie regionalnej sieci instytucji:
–stworzenie bazy adresowej instytucji,
- nawiązanie współpracy z instytucjami: Archiwum Państwowym w Lublinie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego, Zakładem Historii i Kultury Żydów UMSC, Zakładem Kulturoznawstwa UMCS, Stowarzyszeniem Nauczycieli Polskich,
–współpraca z instytucjami w terenie: Towarzystwami Regionalnymi (Tomaszów, Hrubieszów, Janowiec, Wojsławice, Wohyń, Tarogród, Biłgoraj, Parczew, Biłgoraj), muzeami (Tomaszów, Włodawa, Chełm, Biłgoraj), domami kultury (Lubartów, Tomaszów, Wojsławice, Kurów, Kock), bibliotekami (Tomaszów, Tarnogród, Wojsławice),
–współpraca z nauczycielami-opiekunami Szkolnych Klubów Odkrywców
–współpraca z osobami indywidualnym
–szkolenia dla współpracowników (5 spotkań)
 
b. utworzenie Baz Danych:
- zakup serwera i stworzenie schematu wortalu internetowego, składającego się z Baz Tekstowej, Ikonograficznej i Dźwiękowej oraz pakietu edukacyjnego i informacji o działaniach prowadzonych w środowiskach pozyskanie w ramach prezentacji “Ludzie – Miejsca – Środowiska”; aktualne prowadzone prace nad zasilaniem baz danymi
–w ramach Bazy Tekstowej: sporządzono wypisy bibliograficzne opracowań związanych z wielokulturowością Lubelszczyzny, zeskanowano 817 stron tekstów wprowadzanych stopniowo do serwisu
–w ramach Bazy Ikonograficznej: pozyskano i opracowano 503 zdjęcia archiwalne (Grabowiec, Hubieszów, Janowiec, Kurów, Rejowiec, Tomaszów, Zamość, Kowala, Wohyń, Wojsławice) ponadto 17 dokumentów i 2 plany miast wprowadzanych stopniowo do serwisu
–w ramach Bazy Dźwiękowej: przeprowadzono 163 wywiady w tym 41  w regionie (Tomaszów, Grabowiec, Janowiec, Wohyń, Wojsławice, Kamień, Puławy, Krasnystaw, Chełm, Włodawa, Łęczna) wprowadzanych stopniowo do serwisu
- w ramach pakietu edukacyjnego: przepisano 1650 stron tekstów, opracowano materiały do podręcznika dla nauczycieli “Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie”, zorganizowano spotkania z nauczycielami
 
c. tworzenie videteki i audioteki:
–pozyskanie wykazu audycji telewizyjnych związanych z wielokulturowym dziedzictwem regionu
–dokumentacja (w systemie VHS) działań związanych z projektem
 
d. lista tematów:
–na bieżąco przekazywano tematy do realizacji mediom
–propozycje tematów dla studentów indywidualnych realizowanych w ramach praktyk studenckich.
 
 
 
3. Główne problemy napotkane w trakcie realizacji Projektu i sposoby ich rozwiązania:
początkowo małe zainteresowanie publiczności, jednak z czasem powstała stała grupa zainteresowanych odbiorców, problemy w kontaktach z niektórymi instytucjami, mała znajomość tematyki wielokulturowości wśród nauczycieli.
 
 
4. Proszę opisać jak Projekt będzie kontynuowany po zakończeniu realizacji Umowy:
Podczas pierwszego roku funkcjonowania projektu “Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny” zostały zbudowane podstawy jego działania poprzez stworzenie zaplecza merytorycznego,  technicznego i sieci współpracowników oraz zebrania materiałów, które stopniowo będą pojawiać się w Internecie. Efekty poszczególnych projektu będą stopniowo dawały wymierne efekty w postaci rozbudowy serwisu. Wszystkie rozpoczęte działania będą kontynuowane. Szczególny nacisk zostanie położony na:
–rozbudowywanie wortalu: poprzez digitalizację i wprowadzanie kolejnych materiałów oraz kontynuowanie kwerend w archiwach i bibliotekach,
–poszukiwanie zdjęć archiwalnych,
–poszukiwanie osób do wywiadów,
–organizowanie kolejnych prezentacji z cyklu “Ludzie – Miejsca – Środowiska”,
–organizowanie spotkań, semianariów i szkoleń dla nauczycieli-opiekunów Szkolnych Klubów Odkrywców,
–utrzymywanie stałego kontaktu ze współpracownikami instytucjonalnymi i indywidulanymi,
–współpracę z mediami lokalnymi oraz czasopismami “Obyczaje”i “Scriptores”,
–pomoc w opracowywaniu strategii rozwoju miejscowości z uwzględnieniem jej zasobów kulturowych.
 
 
Sprawozdanie sporządziła: Joanna Zętar.

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe