19.05.2016

19.05.2016

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" brał udział w sympozjum "Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów"

  

W dniu 19 maja 2016 roku w Muzeum Etnograficznym w Krakowie odbyło się organizowane przez Katedrę Socjologii Komunikowania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie sympozjum naukowe "Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów".

 

 

W sympozjum wziął udział przedstawiciel Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - Łukasz Kowalski z wystąpieniem "Cyfrowo o mieście i miasteczku - od digitalizacji do opowieści".

 

 

O Sympozjum*: 

Współczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stwarzają nowe możliwości dostępu oraz wykorzystania dziedzictwa kulturowego – umożliwiają jego cyfrową archiwizację i digitalizację. Dynamiczne zmienia się proces udostępniania oraz upowszechniania zasobów kultury, jak również ich późniejsze użytkowanie przez szeroką, zróżnicowaną publiczność.

Proces ów można opisywać z różnych perspektyw – od podejścia typowo technicznego pozwalającego na przedstawienie dzieł kultury, poprzez sposoby prezentowania tych dzieł szerszej publiczności, aż do ich odbioru przez tę publiczność, wraz z próbą kategoryzacji. Poziom kompetencji zawodowych osób biorących udział w digitalizowaniu zbiorów kultury stale wzrasta. Wzrasta również świadomość konieczności rozwijania tego procesu przez decydentów, przedstawicieli instytucji kultury, badaczy, animatorów, menedżerów kultury oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Sympozjum miało służyć prezentacji rozważań teoretycznych i wyników badań empirycznych prowadzonych we wskazanym obszarze tematycznym, a także przedstawienie doświadczeń oraz praktycznych działań dotyczących stanu i kierunków rozwoju digitalizacji zbiorów kultury.

 

Tematyka sympozjum ogniskowała się wokół następujących tematów: dziedzictwo kulturowe a dziedzictwo narodowe, procesy i wymiary digitalizacji zasobów kultury, udostępnianie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego przez nowe media, współczesne praktyki odbioru i wykorzystania zasobów kulturowych, znaczenie digitalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej (ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw oddolnych), priorytety digitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz polityki i praktyki digitalizacyjne.

 

 

* informacja za materiałami organizatorów

 

Rodzaje działań: sesja naukowa