19.04.1999

19.04.1999 - 16.11.1999

Cykl seminariów "Odkrywanie miejsca. Historia i przeszłość Starego Miasta w Lublinie"

Cykl seminariów organizowanych we współpracy: Zarządu Miasta Lublin, Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", Lubelskiego Programu Inicjatyw Lokalnych, Związku Gmin Lubelszczyzny, Biura Promocji Miasta.

Lubelskie Stare Miasto jest najbardziej charakterystycznym i najpiękniejszym miejscem Lublina, najmocniej związanym z przeszłością naszego Miasta. Jest też ono splotem wielu dramatycznych i nierozwiązanych problemów.

 

W 1999 roku zauważono potrzebę zdiagnozowania sytuacji Starego Miasta oraz zdefiniowania szans i możliwości rozwoju, aby w perspektywie obszar ten stał się żywym centrum kulturalnym miasta.

W broszurze towarzyszącej projektowi organizatorzy napisali:
"[Stare Miasto] W perspektywie powinno stać się żywym centrum kulturalnym miasta  z dziesiątkami kawiarenek, z galeriami, teatrami, muzeami, z wielością wydarzeń plenerowych i imprez artystycznych". Zwracano też uwagę, że "musi też toczyć się tu normalne życie mieszkańców dzielnicy. Normalne tzn. bezpieczne i równie wygodne jak w innych częściach miasta. Dla zrealizowania tej wizji potrzebne są wspólne działania wielu instytucji, środowisk i poszczególnych osób, a przede wszystkim potrzebna jest wiara, że można coś zrobić. Szczególną rolę mają tu do spełnienia lubelskie media. To w dużej mierze od nich zależy, jak mieszkańcy Lublina zaczną postrzegać Stare Miasto i jego szanse - czy uznają to miejsce za swoje".

 

Seminarium "Odkrywnie miejsca - historia i przeszłość Starego Miasta w Lublinie" miało formę cyklu otwartych spotkań dyskusyjnych. Zaproszenie na spotkania było skierowane do wszytskich, którzy chcieli pomóc Staremu Miastu. Organizatorami projektu byli: Zarząd Miasta Lublin, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lubelski Program Inicjatyw Lokalnych, Związek Gmin Lubelszczyzny, Biuro Promocji Miasta.

 

Spotkania odbywały się w siedzibie Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". W tym czasie Ośrodek działał już w odbudowanej Bramie Grodzkiej, którą organizatorzy spotkań potraktowali jako Bramę do przyszłości Starego Miasta.

 

 

 

ETAP PIERWSZY (kwiecień - maj 1999 roku)
"Diagnozy - szanse - możliwości"

Etap pierwszy miał na celu wymianę informacji na temat Starego Miasta, nie tylko pomiędzy specjalistami, ale też grupami społecznymi, które nie zawsze mają okazję do wymiany poglądów. Jednym z głównych założeń było otwarcie na możliwości współdziałania, wspólna diagnoza sytuacji, w jakiej było wtedy Stare Miasto i próba zdefiniowania szans i możliwosci ich realizacji poprzez każdą z zainteresowanych stron.

 

19 kwietnia 1999 roku

Część I: Remanent.

 

Wystąpienia wprowadzające:

- Marek Stasiak (autor studium wartości kulturowych miasta, były miejski konserwator zabytków)

"Z punktu widzenia specjalisty"

- Tadeusz Sobieszek (przedstawiciel samorządu mieszkańców Starego Miasta)

"Z punktu widzenia lokalnej społeczności"

- Paweł Bryłowski (prezydent miasta Lublina w latach 1994-98. poseł RP)

- Tomasz Białopiotrowicz (członek Zarządu Miasta Lublina)

 

 

10 maja 1999 roku

Część II: Szukanie recept.

Wystąpienia:

- mieszkańcy Starego Miasta - ich oczekiwania, skala możliwego zaangażowania, gwarancje

- właściciele - skala trudności ekonomicznych i konserwatorskich dla uczestników w renowacjach, angażowanie w renowację, możliwości współdzałania

- biznes - opłacalność i atrakcyjność inwestycji na Starym Mieściem bezpieczeństwo, udział w kształotowaniu klimatu miejsca

- służby konserwatorskie - wyjaśnianie priorytetów i rangi kulturowej miejsca.

 

 

15 czerwca 1999 roku

Część III - modele współpracy.

- właściciele - mieszkańcy

- właściciele - miasto

- biznes - turystyka - mieszkańcy

- Uniwersytet - Stare Miasto

- inwestorzy - konserwator.

 

Relacje ze spotkań zostały opublikowane w broszurze:
"Odkrywanie miejsca. Historia i przyszłość Starego Miasta w Lublinie"
 

 

ETAP DRUGI (wrzesien - listopad 1999)

Najbliższa przyszłość

Drugi cykl spotkań miał na celu przedyskutowanie zmian na Starym Mieście planowanych do końca XX wieku zarówno przez Zarząd Miasta, jak i innych inwestorów. Możliwość wymiany opinii i poglądów była konieczna w procesie budowania współpracy "wszytskich ze wszystkimi", bez której trudno oczekiwać stałej poprawy kondycji tego najacenniejszego fragmentu Lublina. Dyskusje toczyły się na tle refleksji nad walorami nieprzemijajacymu lubelskiego zespołu staromiejskiego.

 

21 września 1999 roku

Część IV: Inwestycje realizowane obecnie i zamierzone na rok 2000
 

Wystąpienie wprowadzające:
Tomasz Białopiotrowicz (członek Zarządy Miasta).

Prezentacja zakresu inwestycji, w tym również remontów realizowanych obecnie i zamierzonych poprzedziła dyskusję o tempie i kierunku zmian zachodzących na Starym Mieście. Uczestnicy spotkania byli proszeni o sprecyzowanie swoich planów inwestycyjnych.

 

19 października 1999 roku

Cz. V: Lubelskie Stare Miasto jako europejskie dziedzictwo kulturowe.

Głównym tematem spotkania była dyskusja nad trwałymi walorami historycznymi Starego Miasta i możliwościami ich wykorzystania dla rozwoju Lublina. Uczestnicy zapoznali się z prezentacją sposobów budowania prestiżu miasta i ich oceną przez zewnętrznych specjalistów. Na jej podstawie dyskutowano o szansach wpisania zespołu staromiejskiego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

 

 

16 listopada 1999 roku

Część VI: Lokalna aktywność.

Ostatnie spotkanie w ramach cyklu "Odkrywanie miejsca - historia i przeszłość Starego Miasta"  było częścią seminarium Forum Rewitalizacji. Forum to stowarzyszenie specjalistów zajmujących się problemami zaniedbanych dzielnic miejskich, przede wszystkim rolą ośrodków społecznych i kulturalnych w pobudzniu lokalnej aktywności, wspólnotami sąsiedzkimi, sposobami wykorzystania miejsc o ograniczonej atrakcyjności komercyjnej, konfrontacji doświadczeń.

 

 

 

 

 

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

fotografie z przebiegu seminarium autor: Marta Kubiszyn 21 fot., Archiwum Foto TNN, sygn: 1999_7, 22 fot., album nr 3
Taśma VHS sygnatura: 121 Archiwum TNN