30.08.2013

30.08.2013 - 31.09.2013

Wiki Lubi Zabytki 2013 - regulamin podkonkursu lubelskiego

Regulamin podkonkursu lubelskiego konkursu "Wiki Lubi Zabytki 2013"

 

Regulamin podkonkursu lubelskiego:

1. Organizatorem lubelskiego podkonkursu fotograficznego „Wiki Lubi Zabytki”, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN". Partnerami podkonkursu lubelskiego są: Lubelski Miejski Konserwator Zabytków, “Teka Lubelska”, Grupa Fotografów Lubelskich, Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne.

2. Aby wziąć udział w podkonkursie lubelskim Uczestnik musi spełnić postanowienia Regulaminu konkursu fotograficznego „Wiki Lubi Zabytki” dostępne pod adresem: http://wikizabytki.pl/regulamin.pdf

3. Organizator i Partnerzy podkonkursu lubelskiego powołają Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

4. Komisja Konkursowa oceni Fotografie, które zostały zgłoszone zgodnie z Regulaminem konkursu fotograficznego „Wiki Lubi Zabytki” dostępnego pod adresem: http://wikizabytki.pl/regulamin.pdf i przedstawiają jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów zabytków nieruchomych województwa lubelskiego udostępnionych na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Lubi_Zabytki/Lista_zabytk%C3%B3w. W opisie Fotografii musi znajdować się numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego zgodnie z rejestrem zabytków nieruchomych województwa lubelskiego.

5. Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs”.

6. Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec jego organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.