ICCHAK RUCHLEJMER (1932). ŚWIADEK HISTORII

ICCHAK RUCHLEJMER (1932)
ŚWIADEK HISTORII