HISTORIA MÓWIONA - BIBLIOGRAFIA (WYBÓR)


Spis treści:
1. Opracowania
2. Artykuły naukowe
3. Artykuły popularnonaukowe
4. Prace licencjackie i magisterskie
5. Czasopisma
6. Materiały multimedialne
7. Publikacje w języku angielskimOpracowania

Atkinson P., Hammersley M., Metody badań terenowych, Poznań 2000.

 

Archiwistyka społeczna, red. Katarzyna Ziętal, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012.

 

Baczko B., Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

 

Engelking B., Zagłada i pamięć: doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, wyd. IFiS PAN, Warszawa 1994.

 

Filipkowski P., Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Historia mówiona – elementarz, red. Andrzej Drobik, Marcin Jarząbek, Marta Kurkowska-Budzan, Marcin Stasiak, Ewelina Szpak, wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2008.

Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, wyd. Polihymnia, Lublin 2008.

 

Kaufmann J-C, Wywiad rozumiejący, przekł. Alina Kapciak, wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

 

Kaźmierska K., Biografia i pamięć: na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady, wyd. Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków 2008.

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

 

Kvale S., Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Białystok 2004. 

 

Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, Poznań 1993.


Morgan D., Konflikt pamięci. Narracje radomskiego Czerwca 1976 r., wyd. IPN, Warszawa 2005.

 

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 2005. 

 

Polski Wrocław jako metropolia europejska. Pamięć i polityka historyczna z punktu widzenia oral history, red. Philip Ther, Tomasz Królik, Lutz Henke, wyd. Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2006.

Światła w ciemności. Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata: relacje historii mówionej w działaniach edukacyjnych, red. Marzena Baum-Gruszowska, Dominika Majuk, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2009.

 

Tadeusz Sobolewicz: biografia jako argument. Dokumentacja polsko-niemieckiego projektu ze świadkiem historii, red. Bettina Dausien, Dobrochna Kałwa, Anna Musioł, Jochannes Schröder, wyd. MDSM, Oświęcim 2006.

 

Ziębińska-Witek A., Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, wyd. UMCS, Lublin 2011.Artykuły naukowe

Bartmiński J., Styl potoczny, [w:] Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wyd. UMCS, Lublin 2001, s. 115–134.

Bartmiński J., O wartościach słowa mówionego, [w:] Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, wyd. Polihymnia, Lublin 2008, s. 9-16.

 

Baum-Gruszowska M., Historia Mówiona jako źródło historyczne, [w:] Światła w ciemności. Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Relacje historii mówionej w działaniach edukacyjnych. red. Marzena Baum-Gruszowska, Dominika Majuk, Lublin 2009, s. 49-51.

Bielak A., Możliwości systematyki materiałów historii mówionej, [w:] Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, wyd. Polihymnia, Lublin 2008, s. 63-79.

Borkowski I., Współczesny prasowy wywiad dziennikarski: techniki prowadzenia, opracowanie, publikacja, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 1, wyd. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2011, s. 57-80.

Borowik Cz., Audiowizualna epoka, [w:] Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, wyd. Polihymnia, Lublin 2008, s. 17-19.

Czajkowski T., Program Historia mówiona realizowany w Ośrodku ,,Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie, [w:] Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, wyd. Polihymnia, Lublin 2008, s. 31-33.

 

Czapigo D., Historia mówiona - realizacja nagrań, [w:] Archiwistyka społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, s. 69-80.

 

Eisler J., Refleksje nad wykorzystaniem relacji jako źródła w badaniu historii PRL (rozmowy z dysydentami i prominentami), [w:] Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, t. 6, Warszawa 2004, s. 23-48.

Filipkowski P., Historia mówiona i wojna, [w:] Wojna. Doświadczenie i zapis, red. Sławomir Buryła i Paweł Rodak, TAiWPN Universitas, Kraków 2006, s. 13-35.

Goy J., Neosocjologia, „historia oralna”, czyli archiwa oralne historii, „Historyka. Studia metodologiczne”, 1982, t. XII, s. 69–79.

Grzegorczykowa R., Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, „Język a kultura”, t. 4, Funkcje języka i wypowiedzi, red. Jerzy Bartmiński, Renata Grzegorczykowa, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991, s. 11–28.

Jankowska A., Historia mówiona. Inicjatywy lubelskie, [w:] Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, wyd. Polihymnia, Lublin 2008, s. 35-46.

Jarząbek M., Sprawozdanie z III Spotkań Warsztatowych Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, Łódź 5–6 XI 2011 r., „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 1, wyd. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2011, s. 291-295.

Kałwa D., Historia mówiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans, „Kultura i Historia” 2010, nr 18.

Kałwa D., Kobieca historia mówiona, [na stronie http://crisisintervention.free.ngo.pl/psychologia.php?go=link2, dostęp: 8.01.2013]

 

Kałwa D., Kozetka historyka: oral history w badaniach życia prywatnego, [w:] Dobrochna Kałwa, Adam Walaszek, Anna Żarnowska (red.), Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim. Sympozjum na XVII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich (Kraków 15-18 września 2004). Zbiór studiów, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006 , s. 181‑191.

 

Kaźmierska K., Wywiad narracyjny - techniki i pojęcia analityczne, [w:] Biografia a tożsamość narodowa, red. Marek Czyżewski, Andrzej Piotrowski, Alicja Rokuszewska-Pawełek, wyd. UŁ, Łódź 1997, S. 35-44.

 

Kersten. K., Historyk - twórcą źródeł, "Kwartalnik Historyczny" 1971, nr 2, s. 313-329.

 

Kersten K., Relacje jako typ źródła historycznego, [w]: Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 17-21 września 1968 r. Referaty plenarne. Sekcje VII-XI,  wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne, Warszawa 1968, s. 316-329.

Kierzkowski M., Oral history a najnowsza historia Polski. Wokół książki Pawła Zyzaka „Lech Wałęsa. Idea i historia. Biografia polityczna legendarnego przywódcy «Solidarności» do 1988 roku”, [w:] Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym, red. Tomasz Błaszczyk, Studia i Materiały Poznańskiego IPN, t. XVIII, Poznań 2011, s. 123–132.

 

Kierzkowski M., Oral history – „Historia Badającego i Badanego”. Uwagi o specyfice relacji ustnych w kontekście badań historycznych, [w:] Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów, red. Barbara Wagner, Tomasz Wiślicz, wyd. inforteditionis, Zabrze 2008, s. 35-40.

 

Kierzkowski M., Oral history - audiowizualna reprezentacja przeszłości, [w:] Współczesność i przyszłość nauk humanistycznych. Problemy i perspektywy badawcze, red. Daniel Ciunajcis, Michał Kierzkowski, Grzegorz Klonowski, wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2007, s.119-132.

Kierzkowski M., Źródła ustne (audiowizualne) w kontekście badań historycznych. Próba metodologicznego oglądu statusu relacji ustnych, Wrocław 2008.

Klauzinska K., Studium idiolektalnego przypadku. Manipulacja w dyskursie politycznym, [w:] Historia mówiona w świetle etnolingwistyki,  red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, wyd. Polihymnia, Lublin 2008, s. 95-103.

 

Królik T., Wprowadzenie do oral history, [w:] Polski Wrocław jako metropolia europejska. Pamięć i polityka historyczna z punktu widzenia oral history, red. Philipp Ther, Tomasz Królik, Lutz Henke, wyd. Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2006, s. 35-41.

Kubiszyn M., Historia  mówiona, „Obyczaje: magazyn międzynarodowy” 2001, nr 7, s. 5.

Kubiszyn M., Historia  mówiona jako metoda badania dziedzictwa środowiska lokalnego, maszynopis niepublikowany.

Kubiszyn M., Historia mówiona w edukacji regionalnej i wielokulturowej, „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 4 (10), s. 38-42.

Kubiszyn M., Historia (nie) mówiona, „Scriptores” 2003, nr (2) 28, s. 91-105.

 

Kurkowska-Budzan M., Badacz - tubylec. O emocjach, władzy i tożsamości w badaniach oral history miasteczka Jedwabne, [w:] Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów, red. Barbara Wagner, Tomasz Wiślicz, wyd. Inforteditions, Zabrze 2008, s. 17-25.


Kurkowska-Budzan M., Bajka o Kopciuszku – oral history, [w:] tejże, Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2003, s. 176-187.

Kurkowska-Budzan M., Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków epistemologicznych i etycznych oral history, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 1, wyd. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2011, s. 9-34.

Kuwałek R., Ludzkie opowieści o wojnie, [w:] Światła w ciemności. Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Relacje, Lublin 2006, s. 16-19.

Lewandowska I., Historycy wobec metody oral history. Przegląd polskiej literatury naukowej, [w:] Historia – Archiwistyka – Informacja naukowa. Prace dedykowane prof. Bohdanowi Ryszewskiemu, red. M. Świgoń, Olsztyn 2009, s. 127–138.

Lewandowska I., Oral history we współczesnej Polsce – badania, projekty, stowarzyszenia, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 1, wyd. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2011, s. 81-104.

 

Lewandowska I., Wywiad jako technika zdobywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej, "Echa Przeszłości" 2004, t. V, s. 279‑299.

 

Lewandowska I., Zasady opisu bibliograficznego źródeł mówionych (relacji ustnych). Próba systematyzacji, "Echa Przeszłości" 2009, t. X, s. 487-498.

 

Lewandowska I., Źródła oralne w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych i edukacji historycznej, [w:] Stanisław Roszak, Małgorzata Strzelecka, Agnieszka Wieczorek (red.), Źródła w edukacji historycznej. Seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, t. 3, wyd. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Oddział, Toruń 2006, s. 155-161.

 

Litwiński R., Relacje uczestników i świadków wydarzeń jako źródło historyczne. Dotychczasowe doświadczenia badawcze, [w:] Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studów, red. Barbara Wagner, Tomasz Wiślicz, wyd. Inforteditions, Zabrze 2008, s. 84-90.


Łepkowski T., Historia ustna i „historia ludowa”, „Kwartalnik Historyczny” 1981, z. 2, s. 441–443.

Misiejuk D., Nieznane wspomnienia zapomnianego działacza ludowego, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 1, wyd. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2011, s.105-122.

Niderla A., Kategoria SWÓJ — OBCY w relacjach historii mówionej (na wybranych przykładach), [w:] Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, wyd. Polihymnia, Lublin 2008, s. 81-85.

Niderla A., Historia mówiona a etnolingwistyka, „Etnolingwistyka” 2010, nr 22, s. 13– 27.

 

Ochinowski T., Verba movent. Przyczynek do opisu obecności historii oralnej w historiografii polskiej po 1945 roku, "Klio polska. Studia i materiał z dziejów historiografii w XIX-XX w." 2009, t. 4, s. 119-136. 


Pacławska E., Zróżnicowanie gatunków mowy w tekstach historii mówionej, [w:] Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, wyd. Polihymnia, Lublin 2008, s. 47-62.

Polowy M., Wojna widziana oczyma dziecka, [w:] Historia  mówiona w świetle etnolingwistyki, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, wyd. Polihymnia, Lublin 2008, s. 115-130.

Prawda M., Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (O koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze), „Studia Socjologiczne” 1989, nr 115(4), s. 81-98.

Prorok K., Kategoria punktu widzenia w relacjach uczestników wydarzen grudniowych, [w:] Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, wyd. Polihymnia, Lublin 2008, s. 87-93.

Ratkowska-Widlarz L., Narracje (relacje świadków)w warsztacie antropologa kultury. Pamięć i antropologia, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 1, wyd. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2011, s. 35-56.

Riemann G., Schütze F., Trajektoria jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, „Kultura i społeczeństwo” 1992, nr 39(2), s. 89-109.

Sobczyk M., Teoria i dzieje historii mówionej, [w:] Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, wyd. Polihymnia, Lublin 2008, s. 21-29.

Szacka B., Pamięć społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3, red. Zbigniew Bokszański, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, s. 52–55.

Szacka B., Sawisz A., Czas przeszły i pamięć społeczna, [w:], Studia nad świadomością historyczną, red. B. Szacka, Instytut Socjologii UW, Warszawa, 1990.
 
Wasiuta S., Mówienie (o) historii, [w:] Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, wyd. Polihymnia, Lublin 2008, s. 105-113.

Zińczuk A., The Grodzka Gate - NN Theatre Centre in Lublin: Between Oral History and Storytelling, Kraków 2007. Artykuł wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji "Oral History - The Art of Dialogue", Uniwersytet Jagielloński, Kraków 8-10 listopada 2007.Artykuły popularnonaukowe

Cieśla W., Historia mówiona po cichu: Gross i obrzeża Zagłady, „Wprost” 2011, nr 2/1457, s. 22-25.

Czajkowski T., Warto nagrywać, Opornik. Gazeta Obywatelska 2005, nr. 0, s. 6.

Czajkowski T., Wyścig z czasem, „Opornik. Gazeta Obywatelska” 2005, nr 11/12, s. 13.

Duch M., Historia mówiona – historie niezapomniane, „Znak. Miesięcznik” 2011, nr 4/671.

Kilka uwag dotyczących rozmów ze świadkami historii, wyd. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2008.

Krok po kroku – przewodnik po historii mówionej, tł. i adaptacja Koszyńska Monika (na podst.: Judith Moyer, Step-by-step Guide to oral history, 1993, revised 1999), wyd. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2008.

Kowalski Ł., Nagrywanie historii mówionej, [w:] Wagon.lublin.pl: dziennik pokładowy,  red. Anna Dąbrowska, oprac. graf. Amadeusz Targoński, Lublin 2006.

Radzik T., Historia mówiona - rozmowa z prof. Tadeuszem Radzikiem (UMCS), rozm. przepr. Szymon Pietrasiewicz, oprac. Michał Lipniewski, „Scriptores Scholarum” 1998, R. 6, nr 1 (18), s. 11-17.Prace licencjackie i magisterskie

Gocół D., Analiza językowa relacji uczestników radomskiego Czerwca ‘76, praca licencjacka napisana na Wydziale Humanistycznym UMCS pod kierunkiem dr Urszuli Majer-Baranowskiej, Lublin 2011.

Lasota P., Ludowa wizja postrzegania rzeczywistości w świetle historii mówionej, praca magisterska napisana na Wydziale Humanistycznym UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Pelc, Lublin 2009.

 

Sawicka I., Pamięć zbiorowa o społeczności żydowskiej w Chełmie, praca magisterska napisana na Wydziale Historycznym UW pod kierunkiem dr hab. prof. UW Włodzimierza Mędrzeckiego, Warszawa 2008.Czasopisma

„Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 1, wyd. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2011.

"Wrocławski Rocznik Historii Mówionej", R. 2, wyd. Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", Wrocłąw 2012.

"Wrocławski Rocznik Historii Mówionej", R. 3, wyd. Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", Wrocłąw 2013.

"Wrocławski Rocznik Historii Mówionej", R. 4, wyd. Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", Wrocłąw 2014.Materiały multimedialne

Bartmiński J., O historii mówionej, mini wykład [WIDEO], Lublin 2008, (ze zbiorów Archiwum Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"). 

 

Becker, Y., O historii mówionej, mini wykład [WIDEO], Lublin 2013, (ze zbiorów Archiwum Programu Historia Mówiona Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN").

 

Dostatni T., O historii mówionej [AUDIO], Lublin 2005,  (ze zbiorów Archiwum Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN").

Kępiński M., O wywiadach biograficznych z łódzkimi nauczycielami, mini wykład [WIDEO], Łódź 2009, (ze zbiorów Archiwum Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN").

 

Kowalska, M., O historii mówionej [WIDEO], Lublin 2013 (ze zbiorów Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN").

 

Lasota P., O historii mówionej [WIDEO], Lublin 2013 (ze zbiorów Archiwum Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN").

 

Lewandowska, I, Moja przygoda z oral history [WIDEO], Lublin 2014 (ze zbiorów Archiwum Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN")

 

Majuk, E., O historii mówionej [WIDEO], Lublin 2013 (ze zbiorów Archiwum Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"). 

 

Pietrasiewicz, T., O początkach historii mówionej w Bramie Grodzkiej [WIDEO], Lublin 2013 (ze zbiorów Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN").

 

Stolarz, A., Moja przygoda z historią mówioną [WIDEO], Lublin 2014 (ze zbiorów Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN").

 

Szpak, E., Moja przygoda z historią mówioną [WIDEO], Lublin 2015 (ze zbiorów Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN").

 

Szpak, E., Wartość historii mówionej [WIDEO], Lublin 2015 (ze zbiorów Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN").

 

Szpak, E., Rozmowy ze świadkami historii na wsi [WIDEO], Lublin 2015 (ze zbiorów Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN").

 

Szpak, E., Narracje kobiet, narracje mężczyzn [WIDEO], Lublin 2015 (ze zbiorów Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN").

 

Szpak, E., Jak zacząć projekt historii mówionej [WIDEO], Lublin 2015 (ze zbiorów Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN").

 

Wejman, W., O historii mówionej, [WIDEO], Lublin 2013, (ze zbiorów Archiwum Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN").


Zamorski K., Istota historii mówionej, mini wykład [WIDEO], Kraków 2006, (ze zbiorów Archiwum Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN").

Zamorski K., Archetypy historii mówionej, mini wykład [WIDEO], Kraków 2006, (ze zbiorów Archiwum Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN").Publikacje w języku angielskim

Allen B., Linwood M., From Memory to History: Using Oral Sources in Local History Research. Nashville: AASLA, 1981.

Baum W. K., Oral History for the Local Historical Society, Nashville: AASLA, 1991.
 
Baum W. K., Transcribing and Editing Oral History, Lanham: Alta Mira Press, 1977.
 
Brown C. S., Like It Was: A Complete Guide to Writing Oral History. New York: Teachers and Writers Collaborative, 1988.
 
Connerton P., How Societies Remember, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
 
Dean P., Daspit T., Munro P., Talking Gumbo: A Teacher's Guide to Using Oral History in the Classroom. Baton Rouge: Louisiana State University, 1998.
 
Dunaway D. K., Baum W. K. (eds.), Oral History: An Interdisciplinary Reader, Thousand Oaks, Calif.: Sage Publishers, 1996.
 
Ericson S., A Field Notebook for Oral History, Boise: Idaho Oral History Center, 2001.
 
Everett S. E., Oral History Techniques and Procedures. Washington: U.S. Army Center of Military History, 1992.
 
Felt T. E., Researching, Writing, and Publishing Local History, Nashville: AASLH, 1982.
 
Frisch M., A Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History. Albany: State University of New York Press, 1990.
 
Gardner J. B., Adams G. R. (eds.), Ordinary People and Everyday Life: Perspectives on The New Social History, Nashville: AASLH, 1983.
 
Geertz C., Local Knowledge. Further Essays in Interpretative Anthropology, New York: Basic Books 1983.
 
Hoopes J., Oral History: An Introduction for Students, University of North Carolina Press, 1979.
 
Hutton P. H., History as an Art of Memory. Hanover: University Press of New England, 1993.
 
Irwin-Zarecka I., Frames of Remembrance. The Dynamics of Collective Memory, New Brunswick: Tranaction Publishers 1994.
 
Jeffrey J., Edwall G. (eds.), Memory and History: Essays on Recalling and Interpreting Human Experience. Lanham, Md.: University Press of America, 1994.
 
Kyvig D., Marty M. A., Nearby History: Exploring the Past around You, Nashville: AASLH, 1984.
Le Goff J., History and Memory, New York: Columbia University Press, 1992.
 
Lowenthal D., The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Mercier L., Buckendorf M., Using Oral History in Community History Projects, Los Angeles 1992.

Metcalf F. D., Downey M. Y., Using Local History in the Classroom, Nashville: AASLH,1982.
 
Mishler E. G., Research Interviewing: Context and Narrative. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986.
 
Moss W. W., Oral History: An Appreciation, American Archivist 1987 no 40, 429-39.
 
Nora P., Realms of Memory, New York: Columbia University Press, 1997.
 
Perks R., Thomson A., The Oral History Reader, New York: Routledge, 1998.
 
Portelli A., The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History, Albany: State University of New York Press, 1991.
 
Rubin H. J., Rubin I. S., Qualitative Interviewing. The Art of Hearing Data. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1995.
 
Schneider W., So They Understand: Cultural Issues in Oral History. Logan: Utah State University Press, 2002.
 
Shumway G. L., Hartley W. G., An Oral History Primer, Primer Publications, 1971.
 
Sitton T., Davis O. L. Jr., Mehaffy G., Oral History: A Guide for Teachers (and Others). Austin: University of Texas Press, 1983.
 
Sommer B. W., Quinlan M. K., The Oral History Manual. Walnut Creek, Calif.: AltaMira 2002.
 
Szacka B., Systemic Transformation and Memory of the Past, Polish Sociological Review 1997 nr 2 (118), pp:119-131.
 
Theiss W., Oral history in Poland, Words and Silences. Bulletin of the International Oral History Association 1998, nr 3, s. 38-40.

Thompson P., The Humanistic Tradition and Life Histories in Poland, The Journal Of The Oral History Society 1979, no 1-2, vol 7. pp. 21-26.
 
Thompson P., The Voices of the Past: Oral History, New York: Oxford University Press, 1988.
 
Vansina J., Oral Tradition as History. Madison: University of Wisconsin Press, 1985.

Yow V. R., Recording Oral History: A Practical Guide for Social Scientists, California: Sage Publications, 1994.

 

Opracowanie: Tomasz Czajkowski, Damian Gocół, Marta Kubiszyn