The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Zarządzenie dotyczące dostarczenia narzędzi do pracy

Władze niemieckie za pośrednictwem Gminy Żydowskiej, wydały zarządzenie, na mocy którego wszyscy Żydzi zwolnieni z obowiązku pracy po rejestracji w dniu 4 grudnia, zobowiązani są dostarczyć do dnia 6 grudnia do godziny 16 do siedziby Gminy przy ul. Grodzkiej 11 łopaty, piły ręczne, piły poprzeczne, kilofy, wiadra, blaszane kubły, siekiery oraz obcęgi. Nie wywiązanie się z nałożonego obowiązku mogło skutkować powołaniem do wykonania przymusu pracy.