The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Warunki zatrudniania urzędników w Żydowskiej Gminie Wyznaniowej

Zarząd Gminy Wyznaniowej określił zasady zatrudniania urzędników, zgodni z którymi przyjęcie do pracy miało charakter bezpłatny, za zgodą przewodniczącego danego Wydziału oraz wymagało zgłoszenia do Sekretariatu Gminy; nie zastosowanie się do powyższych zasad groziło usunięciem pracownika ze stanowiska:
 
Przypomina się Przewodniczącym wszystkich przy Gminie czynnych Komisyj, iż przyjmowanie jakichkolwiek nowych sił pracowniczych, może nastąpić jedynie i wyłącznie bez jakiegokolwiek wynagrodzenia na własną odpowiedzialność Przewodniczącego i to tylko po uprzednim zarejestrowaniu danego bezpłatnego pracownika w Sekretariacie Gminy.
 
Postępowanie wbrew powyższym zasadom narazi danego pracownika na to, że Zarząd bezzwłocznie zwolni go z wykonywanej pracy nawet o ile ona jest bezpłatna […].