The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Utworzenie Urzędu Pracy

Zarząd Żydowskiej Gminy Wyznaniowej utworzył Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Szerokiej 2, na którego czele stanął Hersz Goldfinger. Głównym zadaniem było wykonywanie zarządzeń władz niemieckich w obszarze pracy przymusowej dla ludności żydowskiej. Urząd utworzono w odpowiedzi na niekontrolowane łapanki organizowane przez różne formacje i instytucje niemieckie wśród społeczności żydowskiej. Początkowo Urząd Pracy zobowiązał się dostarczać dziennie kontyngent w liczbie 100 osób. Warto zauważyć, że niemieckie zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą systematycznie wzrastało, co wiązało się z obowiązkiem dostarczania coraz liczniejszych kontyngentów. Wśród robotników byli Żydzi miejscowi, jak również uchodźcy, wysiedleńcy i jeńcy polscy pochodzenia żydowskiego. Urząd w miarę możliwości starał się robotników i ich rodziny otoczyć opieką. Na dzień 20 marca 1940 roku w Urzędzie zatrudnionych było 8 urzędników [wykaz imienny].