The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Utworzenie Sekcji Ekspedycyjnej

Judenrat utworzył Sekcję Ekspedycyjną (Sekcja Gońców) z siedzibą przy ul. Grodzkiej 11, której Kierownikiem został mianowany Pinches Brandt. Początkowo w Sekcji zatrudnionych było 12 gońców, których liczba po pewnym czasie wzrosła do 31 osób, co spowodowane było wzrostem ilości roznoszonej korespondencji. Głównym obowiązkiem gońców było roznoszenie powołań do pracy przymusowej wykonywanej na rzecz władz niemieckich oraz [...] a/ rozlepianie na ulicach wszelkich ogłoszeń Rady, podawanych do wiadomości ludności żydowskiej; b/ pełnienie przez gońców dyżurów we wszystkich Wydziałach Rady Żydowskiej; c/ utrzymywanie za pośrednictwem gońców łączności pomiędzy Kancelarią Główną Rady a poszczególnymi jej Wydziałami [...]. Na dzień 20 marca 1940 roku w Sekcji zatrudnionych było łącznie 30 urzędników i gońców [wykaz imienny].