The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sytuacja i liczba uchodźców żydowskich

Na terenie Lublina przebywało co najmniej 6000 żydowskich uchodźców, w tym 800 z Sieradza i Złoczowa, 850 z Łodzi oraz 1700 z Kalisza; część z nich została deportowana z terenów wcielonych do Rzeszy, a część przybyła indywidualnie. W miarę możliwości opiekę nad nimi starała się roztoczyć Żydowska Gmina Wyznaniowa. Uchodźców początkowo lokowano w prywatnych mieszkaniach, bożnicach oraz szkołach; z biegiem czasu przystosowano do celów mieszkaniowych zabudowania pofabryczne przy ul. Lubartowskiej 50. Ponadto Gmina rozwinęła akcje dożywiania uchodźców i dzieci oraz rozdawnictwa opału, co znacznie obciążało jej budżet. Wielu uchodźców wymagało również pomocy medycznej, którą udzielał Ośrodek Zdrowia „TOZ” przy ul. Królewskiej 15; w ramach pomocy sanitarnej uchodźcy mogli skorzystać z kąpielisk oraz poddać odwszeniu ubrania i bieliznę:
 
Prawie wszyscy uchodźcy ulokowani są w prywatnych mieszkaniach, nieliczna tylko grupa – bożnicach i szkołach. Warunki mieszkaniowe w Lublinie są b. ciężkie […] rozmieszczenia uchodźców prowadzi się rejestrację wolnych mieszkań przez ustanowionych w tym celu kontrolerów. Uzyskano również zezwolenie władz policyjnych na objęcie lokali fabrycznych dla urządzenia schronisk dla uchodźców […]. Już przystąpiono do remontu 2 sal fabrycznych przy ulicy Lubartowskiej 50 i w najbliższym czasie uda się tam ulokować do 400 uchodźców, w pierwszym rzędzie z bożnic i szkół […].
 
Po pewnym czasie mieli zostać przesiedleni do okolicznych miejscowości.