The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa uniwersału królewskiego z 10 sierpnia 1600 r. o pogłównym żydowskim

Mojżesz Doktorowicz, senior [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał Zygmun­ta III Wazy z 10 VIII 1600 r., w którym król zezwala starszym żydowskim w Koronie na zawarcie z podskarbim koronnym Janem Firlejem kontraktu na wpłacenie przez Żydów podatku pogłównego zbieranego we wszystkich miastach. Wpłacenie podat­ku uwalniałoby Żydów od innych powinności, gdyby sejm uchwalił nowy podatek.