The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa przywileju królewskiego z 20 sierpnia 1566 r. dla Żydów lubelskich

Żyd Matys, szkolnik gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] przywilej króla Zygmunta Au­gusta, wystawiony w Lublinie 20 VIII 1566 r. dla Żydów lubelskich, potwierdzający przywileje króla Kazimierza Jagiellończyka z 13 VIII 1453 r., Zygmunta Starego z 27 II 1523 r. i wcześniejsze swoje z 9 V 1549 r. i z 23 XII 1550 r., a także przywileje nadane im przez starostów lubelskich: Jana Tęczyńskiego, wojewodę sandomier­skiego z 1544 r., Stanisława Tęczyńskiego, kasztelana lwowskiego z 3 V 1553 r. oraz tegoż z 9 II 1558 r. i Jana Tęczyńskiego, wojewodę bełskiego z 12 VII 1563 r., nadają­ce Żydom swobodę handlu i zwalniające wiezione przez nich towary od cła w całej Koronie.