The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa między jezuitami lubelskimi a łęczyńską gminą żydowską

Adam Stokowski, prokurator generalny prowincji jezuickiej z jednej strony, z drugiej zaś seniorzy [urzędnicy gminy odpowiedzialni za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] synagogi [gminy - red.] w Łęcznej: Wolf Ickowicz, Chaim Rubinowicz i Szachno Moszkowicz roborują [zatwierdzają urzędowo akt sporządzony prywatnie - red.] kontrakt dłużny z 12 V 1717 r., na podstawie którego Żydzi łęczyńscy przyznawali, że tamtejsza synagoga na podstawie wcześniejszych zapisów winna jest jezuitom lubelskim 7 tys. złp: 4900 złp należy do kościoła jezuickiego, 2100 złp do kaplicy św. Stanisława Kostki. Od sumy tej synagoga powinna była płacić w czterech ratach 490 złp rocznej prowizji (po 7 złp od stu). Na mocy zawartej ugody wieloletnie zaległości w płaceniu prowizji, ze względu „na znaczne zubożenie nasze, przez ogień i różne hostilitates [akty wrogości - red.]", zredukowane zostały do sumy 2 tys. złp, która wraz z sumą kapitałową została asekurowana [zabezpieczona - red.] na „krupce rzeźniczej i kupieckiej" łęczyńskiej i miała być rozliczona do trzech lat.