The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa między Chudzińskim a seniorami lubelskiej gminy żydowskiej

Jan Chudziński, bakałarz sztuk wyzwolonych, rektor szkoły kolegiackiej lubel­skiej (scholae academiae ecclesiae collegiatae Lublinensis), kasuje protestację przeciwko seniorom [urzędnikom gminy odpowiedzialnym za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] żydowskiej gminy lubelskiej wniesioną do akt konsystorskich, w związku z niesłusznym i bezprawnym spowodowaniem przez nich uwięzienia w karcerze miejskim szl. [szlachetnego - red.] Stanisława Plucińskiego, ucznia szkoły, oraz szl. Andrzeja Zakrzowskiego, nadzorcy szkolnego (cathalogo scholastico inspectoris).