The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Prośba o pomoc dla żydowskich urzędników - 12 stycznia

Grupa 33 żydowskich urzędników, zwróciła się do Centrali "Joint" w Warszawie przy ul. Leszno 13 z prośbą o pomoc dla czynnych i emerytowanych urzędników; prośbę swoją umotywowali trudną sytuacją bytową:

[...] czynni urzędnicy wzgl. emerytowani urzędnicy polscy, wyznania mojżeszowego, w skutek wydarzeń wojennych znajdują się obecnie w bardzo krytycznym położeniu. Niektórzy z nich, mianowicie emeryci od 1.X.1939 r. nawet częściowo od 1.IX.1939 r. są bez poborów i w skutek tego skazani są na nędzę i niedostatek.

Ponieważ znikąd nie mają żadnej pomocy i musieli dotychczas żyć z pożyczek - są oni zmuszeni udać się do [...] Dyrekcji z uprzejma i nagłą prośbą o łaskawą pomoc i dlatego mają zaszczyt prosić:

Raczy [...] Dyrekcja łaskawie zarządzić, by emerytom wypłacono  pobory od 1.X.1939 r. zaś czynnym urzędnikom od 1.I.1940 r., a w dalszym ciągu każdego miesiąca wypłacano wszystkim należące się pobory aż do nastania normalnych stosunków.

Zaznaczamy, że gotowi jesteśmy wystawić obligi na zabezpieczenie odnośnych sum w tym kierunku, że skoro nam nasze pobory zaległe w swoim czasie zostaną wyasygnowane, zwrócimy [...] Dyrekcji cały dług naraz.

Urzędnicy powtórzyli swoją prośbę w dniu 28 stycznia.