The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Prośba o pomoc dla urzędników i robotników żydowskich

Do "Joint" zgłosiła się grupa urzędników i robotników żydowskich, zatrudnionych w różnych instytucjach, jak chociażby: 1/ Bank Spółdzielczy dla Chałupników i Rzemieślników, reprezentowany przez: Hungera Chaim Mojżesza /zam. Lubartowska 41/, Kirszenberg Bajlę /zam. Lubartowska 23/, Nisenbaum Bajlę /zam. Staszica 12/, Roszgolda Icka /zam. Probostwo 11/, 2/ Bank Spółdzielczo-Kredytowy, reprezentowany przez: Barenholc Annę /zam. Narutowicza 22/, Bindera Chaima /zam. Królewska 3/, Fajnzylberga Michała /zam. Probostwo 19/, Frajzynger Sarę /zam. Narutowicza 22/, Garfinkiela Jakuba /zam. Zamojska 14/, Getrajtmana Szulima /zam. Lubartowska 29/, Goldkraut Cypę /zam. Królewska 3/, Kantor Nehuma /zam. Probostwo 19/, Mandeltorta Gutmana /zam. Królewska 15/, 3/ Bank Zrzeszenia Kupców, reprezentowany przez: Akiermana Dawida /zam. 1 Maja 34/, Halbersztadt Esterę /zam. Lubartowska 38/, Rybaka Mordechaja /zam. Misjonarska 10/, Tykocińskiego Mojżesza /zam. 1 Maja 40/, Zyngera Mordechaja /zam. Ruska 13/ oraz 4/ Kasa Spółdzielcza Rzemieślników, reprezentowana przez: Finkielsztajn Idę /zam. Grodzka 7/; prośbę swoją umotywowali trudną sytuacją bytową:

Wszyscy niżej wyliczeni pracownicy Żyd. Spółdzielni Kredyt. w Lublinie pozostali obecnie, w skutek działań wojennych po wieloletniej uczciwej, wytężonej i prawie źle wynagradzanej pracy w tak ważnych placówkach społecznych jakiem były wpółdzielnie kredytowe, bez wszelkiego zaopatrzenia. Nie tylko że nie otrzymaliśmy żadnego odszkodowania, częstokroć za miesiące jeszcze przepracowane w spółdzielniach nie mogliśmy otrzymać pensji. Wiadomo też [...], że nie otrzymujemy zasiłku ani od Ubezpieczalni Społecznej ani od Funduszu Pracy. Nie możemy pomimo naszych wysiłków dostać żadnego zatrudnienia, większość z nas to ludzie obarczeni rodzinami.

Położenie nasze jest katastrofalne, grozi nam śmierć głodowa i wyrzucenie na bruk z powodu nieopłacenia komornego.

Wobec powyższego zwracamy się z gorącą prośbą [...] jako do instytucji, która opiekowała się żydowskim ruchem spółdzielczym i stała zawsze z nami w kontakcie o polecenie odpowiednim czynnikom aby w instytucjach finansowych [...] udzielono nam pracy lub też pomocy w jakiejkolwiek innej formie [...].